En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
D'acord amb l'artícle 22 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple municipal ha d'estar integrat per tots els regidors i presidida pel alcalde. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Josep Llorens Muñoz

Josep Llorens Muñoz

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Nàdia Cantero Terrón

Nàdia Cantero Terrón

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Antonia García Martínez

Antonia García Martínez

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Bàrbara Vergés Miralles

Bàrbara Vergés Miralles

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Pau Megias Nonell

Pau Megias Nonell

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Jenifer Jansa Gimeno

Jenifer Jansa Gimeno

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Romaguera Restudis

Jordi Romaguera Restudis

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto María Cinta Alcàcer Moncunill

María Cinta Alcàcer Moncunill

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jesús Francisco Saltó Romero

Jesús Francisco Saltó Romero

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto María Natàlia Pérez Roel

María Natàlia Pérez Roel

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:
D'acord amb l'artícle 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local s'integra pel Alcalde i per un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, que n'ha de donar compte al ple.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Josep Llorens Muñoz

Josep Llorens Muñoz

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Nàdia Cantero Terrón

Nàdia Cantero Terrón

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Antonia García Martínez

Antonia García Martínez

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Bàrbara Vergés Miralles

Bàrbara Vergés Miralles

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:

D'acord amb els articles 20.1.C) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 60 del Decret Legilatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Comissió infomativa ha d'existir en tots els municipis de mes de 5.000 habitants i està formada pels membres dels diferents grups politics que formen part de la corporació.

Te la funció d'estudi, debat i dictàmen dels assumptes que siguin competència del Ple amb la finalitat que puguin formular reclamacions abans de la seva aprovació pel Ple.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Josep Llorens Muñoz

Josep Llorens Muñoz

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Antonia García Martínez

Antonia García Martínez

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Romaguera Restudis

Jordi Romaguera Restudis

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto María Cinta Alcàcer Moncunill

María Cinta Alcàcer Moncunill

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jesús Francisco Saltó Romero

Jesús Francisco Saltó Romero

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto María Natàlia Pérez Roel

María Natàlia Pérez Roel

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:

D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, la Comissió especial de comptes ha d'existir a tots els municipis i està constituida pels diferents membres dels grup politics de la corporació.

L'objectiu d'aquesta comissió és informar publicament als seus membres dels comptes anuals de l'Ajuntament perquè puguin fer les seves reclamacions o observacions abans de la seva aprovació al Ple.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Nàdia Cantero Terrón

Nàdia Cantero Terrón

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Jenifer Jansa Gimeno

Jenifer Jansa Gimeno

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jesús Francisco Saltó Romero

Jesús Francisco Saltó Romero

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:

Es crea com a òrgan complementari municipal, amb la finalitat de constituir un espai d'estudi, informe i consulta en relació als Pressupostos Municipal, així com de seguiment i control dels mateixos, per acord de Ple de data 27 d'abril de 2017.

Les atribucions de cadascún dels òrgans col·legiats està definida en la normativa, corresponent : Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local ('BOE' 80 de 3-4-1985) // Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ('DOGC 3887 de 20-5-2003), però en l'organització del govern municipal, el alcalde-president pot delegar alguna de les seves competència a alguns d'aquests òrgans.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Josep Llorens Muñoz

Josep Llorens Muñoz

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Nàdia Cantero Terrón

Nàdia Cantero Terrón

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Jenifer Jansa Gimeno

Jenifer Jansa Gimeno

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Jesús Francisco Saltó Romero

Jesús Francisco Saltó Romero

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:

Les funcions de la Comissió de treball per gestionar la crisis del COVID-19, són:

  • Analitzar la situació en cada moment i detectar les necessitats que vagin sorgint i que precisin de l'actuació per part de la corporació municipal a fi de pal·liar-ne els efectes sobre la població de Tordera.
  • Dissenyar les polítiques públiques de suport al comerç local de proximitat i autònoms, a les persones que han patit l’impacte de la crisi i a l’alumnat per tal de pal·liar els efectes de l'escletxa educativa.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Joan Carles Garcia Cañizares

Joan Carles Garcia Cañizares

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Josep Llorens Muñoz

Josep Llorens Muñoz

Junts per Tordera (JxCAT-JUNTS)

Veure fitxa
Foto Rafael Delgado Comino

Rafael Delgado Comino

Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Marta Paset Salichs

Marta Paset Salichs

Esquerra republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal (ERC -GdT-JOVENT-AM)

Veure fitxa
Foto Salvador Giralt Carrillo

Salvador Giralt Carrillo

En Comú Podem Tordera - En Comú Guanyem (ECP-T-ECG)

Veure fitxa
Foto Míriam Rocabruna Rodríguez

Míriam Rocabruna Rodríguez

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs)

Veure fitxa
Foto Xavier Pla Bancells

Xavier Pla Bancells

Més Tordera - Independents de Catalunya (MT-IDC)

Veure fitxa
Foto Oriol Serra Escribano

Oriol Serra Escribano

Candidatura d'Unitat Popular de Tordera - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

Veure fitxa

Els òrgans de govern municipal de l'Ajuntament de Tordera i que es defineixen pel que fa a la seva composició i funcions delegades , es detallen en els acords presos del Ple de 27 de juny de 2019 d'organització del cartipàs municipal del mandat 2019-2023 i que en el Ple de 29 d'agost de 2019 on s'aprova la ratificació d'alguns adoptats en el ple de 27 de juny de 2019, així es defineixen:

EL PLE

D'acord amb l'artícle 22 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple municipal ha d'estar integrat per tots els regidors i presidida pel alcalde. 

LA JUNTA o COMISSIÓ DE GOVERN

D'acord amb l'artícle 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local s'integra pel Alcalde i per un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, que n'ha de donar compte al ple. 

COMISSIÓ INFORMATIVA

D'acord amb els articles 20.1.C) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 60 del Decret Legilatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Comissió infomativa ha d'existir en tots els municipis de mes de 5.000 habitants i està formada pels membres dels diferents grups politics que formen part de la corporació.

Te la funció d'estudi, debat i dictàmen dels assumptes que siguin competència del Ple amb la finalitat que puguin formular reclamacions abans de la seva aprovació pel Ple.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, la Comissió especial de comptes ha d'existir a tots els municipis i està constituida pels diferents membres dels grup politics de la corporació.

L'objectiu d'aquesta comissió és informar publicament als seus membres dels comptes anuals de l'Ajuntament perquè puguin fer les seves reclamacions o observacions abans de la seva aprovació al Ple.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS

Es crea com a òrgan complementari municipal, amb la finalitat de constituir un espai d'estudi, informe i consulta en relació als Pressupostos Municipal, així com de seguiment i control dels mateixos, per acord de Ple de data 27 d'abril de 2017.

Les atribucions de cadascún dels òrgans col·legiats està definida en la normativa, corresponent : Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local ("BOE" 80 de 3-4-1985) // Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ("DOGC 3887 de 20-5-2003), però en l'organització del govern municipal, el alcalde-president pot delegar alguna de les seves competència a alguns d'aquests òrgans.