Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

L'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i liquidació del pressupost.

L'article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest diversos punts respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària (crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius, despeses autoritzades i compromeses, obligacions reconegudes i pagaments ordenats i els realitzats) i respecte al pressupost d'ingressos i per a cada concepte (previsions inicials, modificacions i previsions definitives, drets reconeguts i anul·lats i recaptació neta).

L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que com a conseqüència de la liquidació del pressupost s'hauran de determinar els Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l'exercici, el romanens de crèdit i el romanent de tresoreria.

L'article 165.1 del Reial decret 2/2004 estableix que el pressupost general atendrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LGEPSF), Llei Orgànica 2/2012. Les entitats locals, d'acord amb l'article 19 de la LGEPSF, en l'àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària segons el que estableix l'art. 3.2 de la LGEPSF, referit sempre a unitats locals agregades.

Si voleu obteniu més informació sobre el funcionament del pressupost i de la liquidació pressupostària en els ens locals, podeu consultar també el web www.rendiciondecuentas.es/es.

Les liquidacions del pressupost, són dades que com a ens obligat que és l'Ajuntament de Tordera, s'han facilitat al Ministeri d'Hisenda i estan disponibles i consultables a l'enllaç del Banco de datos de la Central de Información Económico- Financiera del Ministeri d'Hisenda (informació presentada dels exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021).