En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats. IMPORTANT: A partir de l'any 2020 en aquesta columna es recull la capacitat per necessitat de finançament de cada ens local. A més a més, a partir de 2020 les regles fiscals estan suspeses.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària de l'any en qüestió i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registres carregats

D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que afectin a ingressos i despeses s'elaboraran dins del marc d'estabilitat pressupostària, és a dir, amb equilibri financer per a les entitats locals.

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'ha d'analitzar en termes consolidats del grup format per l'Ajuntament, Organismes Autònoms de l'Ajuntament que estan classificades per la IGAE com administració pública d'acord amb l'Apartat 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb l'article 4.1 del RD 1463/2007, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, és a dir, aquelles que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

D'acord amb l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despeses segons la normativa establerta.

Pel compliment de l'objectiu de sostenibilitat financera les operacions financeres estaran sotmeses al principi de prudència financera.