• Modificació puntual del Pla General per a la reubicació d'equipaments esportius, sistema viari i sistemes tècnics al Mas Reixach i La Farinera

Acord PLE de 30 de març de 2023 (aprovació inicial)

Memòria modificació puntual Pla General. Mas Reixach i la Farinera

  • Verificació del 2n text refòs de la modificació puntual del Pla parcial d'ordenació del Sector Centre

Acord PLE de 23 de febrer de 2023 (aprovació provisional)

Estudi de viabilitat econòmica

Estudi de mobilitat

2n text refòs Modificació Puntual Pla Parcial del Sector Centre

Plànols informació

Conjunt plànols proposta

  • Modificació puntual del Pla General Utilització del Sistemes de Parcs i Jardins i Equipaments de devesa

Acord PLE de 23 de febrer de 2023 (aprovació provisional)

Document ambiental

Modificació PPG utilització sistemes de parcs i jardins i equipaments de devesa

Plànols

  • Verificació del text refòs del Pla Especial Urbanístic per a la divisió en propietat horitzontal d'habitatges preexistents en sòl no urbanitzable 

Acord PLE de 23 de febrer de 2023

Text refòs PEU Sant Daniel 20A-20B