Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

En el Ple muniicipal del 27 d'octubre de 2022, es va aprovar inicialment la modificació de les ordenançes fiscals pel any 2023 (edicte aprovació inicial) que havent transcorreguts els 30 dies d'exposició pública sense haver-se presentat reclament, han esdevingut definitives i d'aplicació pel any 2023 (edicte aprovació definitiva).

 • Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (modificació 2023). 
 • Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (modificació vigent a partir de l'1 de gener de 2023)
 • Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre activitas econòmiques (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 6: Taxa per llicències o la comprovació d'actes o actuaciones comunicades en matèria urbanisme (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa per expedició de documents administratius (modificació 2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 8: Taxa per llicències d'autotaxi (modificació 2018).
 • Ordenança Fiscal núm. 10: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 11: Taxa per prestació del servei de cementiris (modificació 2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 12: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (modificació 2021).
 • Ordenança Fiscal núm. 13: Taxa de subministrament d'aigua potable (modificació 2018).
 • Ordenança Fiscal núm. 14: Taxa per la prestació de serveis en la piscina muncipal (modificació 2014).
 • Ordenança Fiscal núm. 15: Taxa per la prestació de serveis de residència geriàtrica municipal "Can comte" (modificació 2014).
 • Ordenança Fiscal núm. 17: Taxa per la gestió i organització d'activitats festives organitzades per l'Ajuntament (modificació 2020).
 • Ordenança Fiscal núm. 18: Taxa per la prestació del servei d'emisora radiofònica municipal (modificació 2013).
 • Ordenança Fiscal núm. 19: Taxa per la prestació de serveis i activitats culturals (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 20: Taxa per la realització d'activitat administrativa per l'expedició de números de carrer (modificació 2014).
 • Ordenança Fiscal núm. 21: Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (modificació 2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 22: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 23: Taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (modificació 2021). 
 • Ordenança Fiscal núm. 25: Taxa aprofitament especial domini públic (modificació 2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 26: Preu públic per la confecció d'edicions impreses i publicacions de l'Ajuntament  de Tordera i els seus Organismes Autònoms (modificació 2002).
 • Ordenança Fiscal núm. 27: Taxa pel servei de clavegueram (modificació 2018).
 • Ordenança Fiscal núm. 28: Preu Públic per la prestació del servei d'atenció domiciliaria (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm.  29: Taxa per la prestació dels serveis d'activitats ludico-educatives especials en establiments municipals (modificació 2002).
 • Ordenança Fiscal núm. 30: Taxa per la prestació del servei de recollida i custòdia d'animals abandonats (modificació 2018) .
 • Ordenança Fiscal núm. 32: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetmiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques (modificació 2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 34: Taxa per l'ús del servei de transport públic per viatgers i del transport escola col.lectiu no obligatori als centres docents i del municipi (modificació 2021).
 • Ordenança Fiscal núm. 36: Taxa per la prestació del servei d'escola bressol (modificació 2017) .
 • Ordenança Fiscal núm. 38: Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols bastides i altres instal.lacions anàlogues (modificació 2008).
 • Ordenança Fiscal núm. 39: Taxa per la utlització privativa o l'aprofitament especials de domini públic local (modificació  2022).
 • Ordenança Fiscal núm. 40: Taxa per la utilització d'instal.lacions municipals (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 41: Taxa d'aprofitament especials en motiu de la celebració civil de casaments (modificació 2014).
 • Ordenança Fiscal núm. 42: Preu Públic per utilització privativa i vigilància especial d'aparcaments (modificació 2019).
 • Ordenança Fiscal núm. 43: Preu públic per a la prestació del servei de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, i de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).
 • Ordenança Fiscal núm. 44: Taxa per la utilització de bústies de recollida de correspondència (modificacio 2022) .
 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal (modificació vigent a partir d'1 de gener de 2023).