Vols conèixer les iniciatives normatives previstes? En aquest apartat trobaràs totes les propostes d'ordenances i reglaments que han de ser aprovades i/o modificades durant el proper any.

PLA ANUAL NORMATIU 2021

Mitjançant instrucció de la Secretaria General de 10 de juny de 2021, es va sol·licitar a totes les Àrees de l’Ajuntament, que s’efectués l’anàlisi de la futura producció normativa, a efectes de l’elaboració conjunta del pla normatiu de l’Ajuntament de Tarragona.
Per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament, s’ha notificat al Servei d’Organització, Qualitat i Bon Govern, Secció de Bon Govern la previsió de  nova normativa o modificació de l’existent.
Aquest Pla, que s’ha aprovat pels decrets d’alcaldia de 29 de juny i 7 de juliol, conté  la següent previsió normativa  per a l’any 2021:
Àrea de Secretaria

    1. Elaboració del Reglament de teletreball

    2. Elaboració del Reglament del Consell municipal de salut

    3. Modificació del Reglament de funcionament i organització del Consell Municipal de Comerç  

    4. Elaboració del Reglament sobre el tractament dels membres de la corporació, ordre de precedència interna i ús dels atributs (medalles, bastons i insígnies) en els actes institucionals de la ciutat de Tarragona

    5. Modificació de les Instruccions del Protocol de defunció

    6. Modificació del Reglament de la Xarxa de Centres Cívics

    7. Elaboració del Reglament sobre la realització de rodatges i sessions fotogràfiques als equipaments i espais públics de la ciutat de Tarragona

    8. Elaboració del Reglament de subvencions

    9. Modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI

    10. Modificació del reglament del Consell escolar Municipal

    11. Modificació del Reglament per a la utilització privativa dels edificis i instal·lacions dels col·legis d’educació infantil i primària i dels centres docents municipals

 Àrea de Territori

  1.     Elaboració de l’Ordenança de terrasses i extincions comercials
  2.     Elaboració de l’Ordenança de guals
  3.     Elaboració de l’Ordenança de mobilitat
  4.     Modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i ús d’espais públics
  5.     Modificació de l’Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres
  6.     Elaboració de les Normes de planejament urbanístic
  7.     Redacció del POUM 

Ordenances que afecten a diferents Àrees
    1. Modificació de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries