No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 9/2023

Data d'inici de la sessió 14-09-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 27 de juny de 2023 i 14 de juliol de 2023. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2023/53 fins al 2023/109.

3.- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 2n trimestre de 2023.

4.- Determinació de dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2024

5. Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2023.

6. Convocatòria plaça Jutge de Pau titular i Jutge de Pau suplent

7- Aprovació de la factura de les obres de rehabilitació dels vasos de piscina, expedient 2023-232.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 08/2023

Data d'inici de la sessió 12-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1-. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple

2-. Aprovació de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

3-. Nomenament de representants en òrgans col·legiats

4-. Proposta d’acord sobre la constitució del grup municipal Fem Talamanca , i designació de portaveu

5-. Determinació de les retribucions, indemnitzacions i règim d’assistències dels membres de la corporació local

6. Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia respecte al nomenament de les Tinences d’Alcaldia

7. Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia respecte a la delegació de les Regidories

8-. Autorització de signatures legitimades de l’Ajuntament davant les entitats bancàries

Ple 07/2023

Data d'inici de la sessió 27-06-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig per a la designació dels membres que hauran de formar part de la mesa electoral que ha de constituir-se amb motiu de les Eleccions a les Corts Generals que han de tenir lloc el 23 de juliol de 2023.

Ple 06/2023

Data d'inici de la sessió 17-06-20232

Hora d'inici de la sessió 17

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ÚNIC: CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ D'ALCALDE/SSA

Ple 05/2023

Data d'inici de la sessió 14-06-2023

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió d’11 de maig de 2023.

Ple 04/2023

Data d'inici de la sessió 11-05-2023

Hora d'inici de la sessió 20 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 9 de març de 2023 i 3 de maig de 2023.    

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2023/23 fins al 2023/52.

3.- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 1er trimestre de 2023.

4.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu “Adequació de la densitat arbrada en la franja de Prevenció d’incendis” al municipi de Talamanca, àmbit nucli urbà i urbanització La Quintana.

5.- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2023 del Pressupost.

6.- Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, 2023-2026.

7.- Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, 2023-2026 .

8-. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergència i seguretat de Catalunya.

9.- Assumptes sobrevinguts.

10.- Precs i preguntes.

 

Ple 03/2023

Data d'inici de la sessió 03-05-2023

Hora d'inici de la sessió 16:00 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig per a la designació dels membres que hauran de formar part de la mesa electoral que ha de constituir-se amb motiu de les Eleccions Municipals que han de tenir lloc el 28 de maig de 2023.

Ple 02/2023

Data d'inici de la sessió 09-03-2023

Hora d'inici de la sessió 20 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

0-. Declaració Institucional: Manifest del dia internacional de les dones

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de gener de 2023.     

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2023/1 fins al 2023/22.

3.- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 4art trimestre de 2022.

4.- Aprovació de la certificació núm. 1 i única del projecte d’obres per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca amb codi d’expedient 2022-308.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de Cooperació i delegació entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil.

6.- Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM).

7.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023/19 de 24 de febrer de 2023, d’aprovació de l’increment del salari mínim interprofessional per a l’any 2023.

8.- Proposta d’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2022 respecte als tributs de Talamanca.

9.- Proposta d’aprovació de la resolució de mutu acord amb l’empresa PADELGEST,SL del contracte d’obres per a la construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Talamanca.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Ple 01/2023

Data d'inici de la sessió 12-01-2023

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 10 de novembre de 2022 i de 15 de desembre de 2022. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/109 fins al 2023/138.

3.- Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb el Consell Comarcal del Bages.

4.- Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb el Consell Comarcal del Bages.

5.- Proposta d’adhesió al Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca del Bages, 2022-2026.

6.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 25 ajuntaments de la comarca del Bages per a l’organització i el finançament del contracte programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de joventut 2022-2025.

7.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, prestació i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2022-2025 i els seus annexos.

8-. Proposta d’aprovació de la Declaració d'especial interès o utilitat municipal les obres de consolidació dels coberts i adequació de l’era del Castell de Talamanca i concessió de les bonificacions de l’ICIO i de les taxes que siguin d’aplicació segons les ordenances fiscals vigents.

9.- Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2023, bases d’execució i plantilla de personal 2023.

10.- Proposta d’aprovació de reconeixement de la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec d’Alcaldessa a la senyora Rosa M. Verneda Rabell.

11.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/119 de 23 de novembre de 2022, d’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa Ingeniería Constructora Manresana, S.L. (ICMAN),  del contracte de les obres per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca.

12- Increment de les retribucions del personal municipal funcionari per a l’exercici 2022.

13.- Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2022.

14.- Assumptes sobrevinguts.

 

15.- Precs i preguntes.

Ple 12/2022

Data d'inici de la sessió 15-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2021.

2.- Proposta d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

3.- Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 10 de novembre de 2022, d’aprovació de l’encomana a la Diputació de Barcelona de la gestió material de la selecció de personal derivada de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Talamanca 2022 i de la minuta del conveni a formalitzar.

Ple 11/2022

Data d'inici de la sessió 10-11-2022

Hora d'inici de la sessió 20 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 8 de setembre de 2022 i de 27 d’octubre de 2022.           

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/76 fins al 2022/108.

3- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 3er trimestre de 2022

4-. Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR) amb efectes 1 de gener de 2022.

5.- Proposta d’aprovació de l’encomana a la Diputació de Barcelona de la gestió material de la selecció de personal derivada de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Talamanca 2022 i de la minuta del conveni a formalitzar.

6.- Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

7.- Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 10/2022

Data d'inici de la sessió 27-10-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa Ingeniería Constructora Manresana, S.L. (ICMAN) , del contracte de les obres per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca.

Ple 09/2022

Data d'inici de la sessió 08-09-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 14 de juliol de 2022.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/68 fins al 2022/75

3- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors(PMP) del 1er trimestre de 2022

4- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors(PMP) del 2on trimestre de 2022.

5-. Proposta d’aprovació dels augments de l’IPC no percebuts des de l’any 2014, la revisió de preus i la finalització del contracte de serveis públics de recollida de RSU amb la societat EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL.

6.-  Proposta d’aprovació de l’inici del Procediment de la contractació de les obres de millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca, mitjançant un procediment obert simplificat (Expedient 2022_308).

7-. Proposta d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 08/2022

Data d'inici de la sessió 14-07-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 12 de maig de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària de 22 de juny de 2022.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/39 fins al 2022/67.

3.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/46 de 23 de maig de 2022, de denegació de sol·licitud de pagament directe a l’empresa subcontractada per realitzar els acabats de fusteria de les obres d’adequació del Casal de la Quintana del municipi de Talamanca.

4.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/47 de 23 de maig de 2022, de denegació de sol·licitud de pagament directe a l’empresa subcontractada per executar les obres de condicionament de les instal·lacions del Casal de la Quintana.

5.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/57 de 3 de juny de 2022, d’autorització de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Talamanca al Grup d’Acció Local: Associació pel Desenvolupament Rural de la Calalunya Central.

6.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/65 d’1 de juliol de 2022, relatiu al canvi de signatura en la representació de l’Ajuntament de Talamanca davant les entitats bancàries.

7.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2023.

8.- Proposta d’aprovació i d’adhesió a la implementació del Protocol d’abordatge de les Violències Sexuals a Manresa i el Bages.

9.- Proposta d’aprovació de les certificacions núm. 6 i núm. 7 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana”.

10. Proposta de canvi de representant en òrgans col·legiats

11.- Moció en defensa dels jutjats de pau.

12. Moció per a l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya.

13.- Assumptes sobrevinguts.

14.- Precs i preguntes.

Ple 07/2022

Data d'inici de la sessió 22-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Donar compte de la renúncia de l’alcalde

2.- Elecció de nou alcalde i presa de possessió.

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 12-05-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 10 de març de 2022 i les extraordinàries i urgents de 12 de d’abril de 2022 i de 3 de maig de 2022.

 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/19 fins al 2022/38.

 

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de catalogació de la Sínia del mas la Serra com a bé cultural d’interès local (BCIL).

 

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de catalogació del Forn d’obra del mas la Serra com a bé cultural d’interès local (BCIL).

 

6.- Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 12 d’abril de 2022, d’aprovació de la certificació núm. 6 i retornar les certificacions núm. 6 i 7 juntament amb les factures corresponents.

 

7-.  Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació del d’execució de les obres d’adequació del Casal de la Quintana, exp. 2022_182.

8-.  Proposta d’aprovació de la sol·licitud de modificació del projecte del PUOSC per l’actuació d’adequació del Casal de la Quintana, expedient PRE082/19/01960.

9-. Assumptes sobrevinguts.

10-. Precs i preguntes.

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 03-05-2022

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2.- Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres per a la Construcció d'una pista de pàdel a la zona esportiva de Talamanca.

3.- Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici de 2022, bases d'execució i plantilla de personal 2022.

4.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Talamanca.

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 12-04-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’aprovació de la modificació de Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Navarcles-Sant Fruitós de Bages-Santpedor

2.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 6 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

3.- Proposta d’aprovació de la certificació única i final de l’actuació Optimització energètica del Casal del Poble, amb codi d’expedient 2021-182.

4.-  Aprovació de la declaració de Crèdits Incobrables en concepte de fallits.

5.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 10-03-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

0-. Declaració Institucional:  L’Associació Catalana de Municipis condemna l’atac militar injustificat a Ucraïna.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 13 de gener de 2022 i l’extraordinària de 10 de febrer de 2022.       

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/1 fins al 2022/18.

3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’IIVTNU – Plusvàlua-

4.- Proposta d’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

5.- Assumptes sobrevinguts.

6.- Precs i preguntes.

Ple 2/2022

Data d'inici de la sessió 10-02-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada Construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Talamanca.

2.- Proposta d’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2021 respecte als tributs de Talamanca.

Ple 01/2022

Data d'inici de la sessió 13-01-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’11 de novembre de 2021.        

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/103 fins al 2021/128.

3.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2020.

4.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 4 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

5.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 5 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

6.- Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres “Remodelació de la platja de la piscina” a Transports i Excavacions Ribera, S.A.

7.- Proposta d’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca amb la finalitat d’ubicar un servei públic de minideixalleria.

8.- Aprovació de l’Addenda núm. 2 al Contracte d’arrendament, de data 20/05/2009, amb el Club Esportiu Talamanca, relatiu a la finca urbana núm.459 inscrita al Registre de la Propietat de Manresa.

9.- Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 11-11-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels actes de la sessió ordinària del 9 de setembre de 2021 i de la sessió extraordinària del 21 d’octubre de 2021.


2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/83 fins al 2021/102.


3.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 3 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.


4.- Proposta d’aprovació del conveni marc per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia del Consell Comarcal del Bages.


5.- Proposta d’adhesió al IV Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Bages, 2021 – 2025.


6.- Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts Programa DUS 5000, regulat pel Reial Decret 692/2021 i de la sol·licitud per a concórrer-hi.


7.- Proposta d’aprovació de la moció de reprovació del càrrec l’alcalde a l’Ajuntament de Talamanca que presenta el grup municipal FEM-TALAMANCA AM ERC.


8.- Assumptes sobrevinguts.


9.- Precs i preguntes.

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 21-10-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 1 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

2.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 2 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

3.- Proposta d’adhesió al programa “Servei Local de Teleassistència” de la Diputació de Barcelona per als anys 2021-2024.

4.- Proposta d’aprovació inicial de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca amb la finalitat d’ubicar un servei públic de minideixalleria.

5.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 7/2021 del pressupost.

6.- Proposta d’aprovació de l’addenda d’actualització del Conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona.

Ple 09/2021

Data d'inici de la sessió 09-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació dels actes de la sessió ordinària del 8 de juliol de 2021 i de la sessió extraordinària del 14 de juliol de 2021.           

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/68 fins al 2021/82.

3.- Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2021.

4.- Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L., del contracte de l’actuació Optimització energètica del Casal del Poble.

5.- Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada AGBAR,SAU amb efectes 1 de gener de 2021.

6.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2019.

7.- Aprovació del Conveni de col·laboració del Projecte Música a la Vall de Néspola entre l’Ajuntament de Mura, l’Ajuntament de Talamanca, l’Escola Vall de Néspola i l’AFA de l’Escola Vall de Néspola.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 08/2021

Data d'inici de la sessió 14-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2022.

2.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2021 del pressupost.

3.-  Proposta d’aprovació de l’inici del Procediment de la contractació de l’actuació Optimització energètica del Casal del Poble, mitjançant un concurs i procediment obert simplificat (Expedient 2021-182).

Ple 07/2021

Data d'inici de la sessió 08-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acte de la sessió de 13 de maig de 2021.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/38 fins al 2021/67.

3.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2020 respecte als tributs de Talamanca.

4.- Proposta d’aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la COVID-19 aprovades a les addendes amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, exercici 2020-2021.

5.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2021/62 de 10 de juny de 2021, d’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. del contracte de les obres d’adequació del Casal de la Quintana del municipi de Talamanca.

6.- Proposta d’aprovació de sol·licitud de pròrroga de qualificació com a zona turística a efectes d’horaris comercials.

7.- Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvenció al Club Esportiu Talamanca per la reactivació dels equipaments esportius

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 06/2021

Data d'inici de la sessió 13-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions d’11 de març de 2021, de 31 de març de 2021 i de 6 de maig de 2021.   

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/15 fins al 2021/37.

3.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Talamanca per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

4.- Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte BAGES, TREBALL, TALENT i TECNOLOGIA 2021-2022.

5.-  Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu de l’actuació Optimització energètica del Casal del Poble.

6.- Aprovació de la liquidació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Talamanca relatiu a les obres del projecte constructiu “Adequació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK.24+352) fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825) de Talamanca.”

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 05/2021

Data d'inici de la sessió 06-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificar la urgència de la convocatòria de sessió.    

2.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2018.

3.- Aprovació de l’adjudicació definitiva a l’empresa Abolafio Construccions S.L. , del contracte de les obres d’Adequació del Casal de la Quintana del municipi de Talamanca

Ple 04/2021

Data d'inici de la sessió 31-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.-  Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2021 del pressupost.

2.-  Proposta d’aprovació de l’inici del procediment de la contractació de l’obra d’adequació del Casal de la Quintana, mitjançant un concurs i procediment obert simplificat.

Ple 03/2021

Data d'inici de la sessió 11-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

0-. Declaració Institucional: Dia internacional de les dones

1.- Aprovació de l’acta de la sessió d’ 11 de febrer de 2021.     

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 07/2021 fins al 14/2021.

3.- Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada SOREA, S.A.U. amb efectes 1 de gener de 2020.

4.- Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres “ Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca” VORACYS,S.L.

5-. Proposta d’adscripció al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus del Servei de recollida de residus (Rebuig i FORM) mitjançant un sistema amb control d’accés i identificació dels usuaris.

6.-  Proposta d’aprovació de la moció de suport a Pablo Hasél, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

7.-  Proposta d’aprovació de la moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d’una llei trans estatal, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

8.-  Proposta d’aprovació de la moció per a la commemoració del dia internacional de les  dones, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

9.- Assumptes sobrevinguts.

10.- Precs i preguntes.

Ple 02/2021

Data d'inici de la sessió 11-02-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de les sessions de 12 de novembre de 2020, 27 de novembre de 2020 i de 21 de gener de 2021. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 50/2020 fins al 06/2021.

3.- Aprovació de la primera pròrroga del Conveni Marc per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura.

4.- Esmena d’error material de l’aprovació, en data 27 de novembre de 2020, de l’Addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia – anualitat 2020.

5-. Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i seguretat de Catalunya.

6-. Proposta d’aprovació de la moció de suport a l’amnistia, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

7-. Proposta d’aprovació de la moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 01/2021

Data d'inici de la sessió 21-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificar la urgència de la convocatòria de sessió.

2.- Sorteig per a la designació dels membres que hauran de formar part de la mesa electoral que ha de constituir-se amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya que han de tenir lloc el 14 de febrer de 2021.

Ple 06/2020

Data d'inici de la sessió 27-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’aprovació de l’Addenda de pròrroga per al 2020 de Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

2.- Proposta d’aprovació de l’Addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia – anualitat 2021.

3.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2019 respecte als tributs de Talamanca.

4.- Dictamen esmena error material.

5.- Adhesió al Manifest 25N del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Ple 05/2020

Data d'inici de la sessió 12-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de setembre de 2020.        

 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 38/2020 fins al 49/2020.

 

3.- Aprovació del conveni d'adhesió de l'Arxiu Municipal de Talamanca a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació (XAM)

 

4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Talamanca sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

 

5.- Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada per al Programa complementari de millora de camins municipals.

 

6.- Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada d’arranjament de dues basses, un gual i un accés a carretera.

 

7.- Proposta d’aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 2020 - 2025.

 

8.- Assumptes sobrevinguts.

 

9.- Precs i preguntes.

Ple 04/2020

Data d'inici de la sessió 10-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de juliol de 2020.        

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 31/2020 fins al 37/2020.

3.- Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2020.

4.- Proposta d’aprovació de la moció per a la suficiència financera dels ens locals.

5.- Assumptes sobrevinguts.

6.- Precs i preguntes.

Ple 03/2020

Data d'inici de la sessió 09-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de maig de 2020.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 26/2020 fins al 30/2020.

3.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2020.

4.- Proposta d’aprovació de la pròrroga per al 2020 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni amb la Diputació de Barcelona per l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH).

6.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2020.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 02/2020

Data d'inici de la sessió 21-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Biblioteca del Casal del Poble

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 13 de febrer de 2020.          

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 10/2020 fins al 25/2020.

3.- Proposta d’aprovació del Conveni amb la Diputació de Barcelona per l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL).

4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per a la gestió del projecte “Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi”.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Manresa, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Sant Llorenç Savall i Talamanca i l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.

6.- Proposta d’aprovació i d’adhesió al Manifest de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura

7.- Proposta d’aprovació de la moció pel trasllat dels elements de gimnàs en desús de la parcel·la 27 polígon 6 al club esportiu municipal de Talamanca, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

8.- Proposta d’aprovació de la moció per l’adequació, millor i manteniment dels espais municipals destinats a la recollida selectiva de residus de Talamanca, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

9.- Proposta d’aprovació de la moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

10.- Proposta d’aprovació de la moció per l’aprofitament de les piscines del club esportiu municipal de Talamanca, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

11.- Assumptes sobrevinguts.

12.- Precs i preguntes.

Ple 01/2020

Data d'inici de la sessió 13-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de novembre de 2019.       

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 122/2019 fins al 122/2019 i de l’1/2020 fins al 10/2020.

3.- Proposta de canvi de representant de l’Ajuntament de Talamanca a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

4.- Proposta d’aprovació de l’Addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia – anualitat 2020.

5.- Aprovació del Conveni marc entre l’Ajuntament de Talamanca i el Consell Comarcal del Bages per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.

6.- Proposta d’aprovació de bonificació del 95% de la taxa per a llicències urbanístiques corresponent a l’expedient URB/14-2019.

7.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona relatiu a l’execució de les obres del projecte “Adequació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-1221, entre la plaça del Raval (PK.24+352) fins a la cruïlla amb la plaça de l’Església (PK.24+825). TM. Talamanca.

8.- Proposta d’aprovació de la moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.

 

9.- Proposta d’aprovació de la moció per declarar Talamanca municipi feminista, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

 

10.- Proposta d’aprovació de la moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

11.- Proposta d’aprovació de la moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

12.- Proposta d’aprovació de la moció pel retorn social del rescat bancari per garantir l’accés a l’habitatge social, presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

13.- Assumptes sobrevinguts.

14.- Precs i preguntes.

Ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 14-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de setembre de 2019, de 14 d’octubre de 2019 i de 23 d’octubre e 2019.        

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 97/2019 fins al 121/2019.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2019 i de 3 d’octubre de 2019.

4.- Donar compte de la renúncia de la retribució del 75% de dedicació de l’Alcalde.

5.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Marc Crespo Obiols al règim d’assistències.

6.- Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2019.

7.- Aprovació de la convalidació del Programa Anual de restauració i millora forestal 2019 de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau.

8.- Proposta d’aprovació de la moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

9.- Proposta d’aprovació de la moció de reprovació del càrrec l’alcalde a l’Ajuntament de Talamanca presentada pel Grup Municipal FEM TALAMANCA-AM.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 23-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals de l’ajuntament de Talamanca per a l’exercici 2020 i següents

2.- Sorteig membres de la mesa electoral de les Eleccions a Corts Generals del 10 de novembre de 2019

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1-. Proposta d’aprovació de la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 12-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2019.        

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 80/2019 fins al 96/2019.

3.- Proposta de finalització i arxiu de l’expedient sancionador per infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2019.

4.- Proposta de modificació del pressupost núm. 6/2019 per crèdit extraordinari

5.- Assumptes sobrevinguts.

6.- Precs i preguntes.

Ple 09/2019

Data d'inici de la sessió 18-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de les sessions de 15 de juny de 2019 i 4 de juliol de 2019.          

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 46/2019 fins al 80/2019.

3.- Donació de compte de les Juntes de Govern Local de 24 d’abril de 2019, 11 de juny de 2019 i 12 de juny de 2019.

4.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2020

5.- Proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2019.

6.- Assumptes sobrevinguts.

7.- Precs i preguntes.

Ple 08/2019

Data d'inici de la sessió 04-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1-. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple

2-. Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències

3-. Aprovació de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

4-. Nomenament de representants en òrgans col·legiats

5-. Proposta d’acord sobre la constitució dels grups municipals de Junts per Talamanca i de Fem Talamanca-Acord Municipal, i designació de portaveu de Junts per Talamanca

6-. Determinació de les retribucions, indemnitzacions i règim d’assistències dels membres de la corporació local

7-. Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia respecte el nomenament de Tinents d’Alcalde i de Regidors- Delegats

8. Coneixement de la Resolució de l’alcaldia respecte el nomenament de la Tresorera

9-. Autorització de signatures legitimades de l’Ajuntament davant les entitats bancàries

10-. Nomenament dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal

Ple 07/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12

Lloc Sala de Plens

Ordre del dia

 

ÚNIC: CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ D’ALCALDE

 

Ple 06/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 8 DE MAIG DE 2019

Ple 05/2019

Data d'inici de la sessió 08-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de les sessions de 13 de març de 2019, 3 d’abril de 2019 i 29 d’abril de 2019.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 23/2019 fins al 45/2019.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2019 i 6 de març de 2019.

4-. Proposta d’acord de dissolució de l’agrupació dels municipis de Mura i Talamanca per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.

5.- Proposta d’acord de recuperació de la paga extra 2012

6.- Moció sobre la condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del President Puigdemont

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 04/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:15

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1-. Proposta d’aprovació de la convalidació del Programa Anual de restauració i millora forestal 2018 de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau

2.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2017

3.- Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2019, bases d’execució i plantilla de personal 2019.

4.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2018.

5.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2019.

6.- Sorteig formació de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig de 2019.

Ple 03/2019

Data d'inici de la sessió 03-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1-. Declarar la caducitat de l’expedient AD/001/2018 i proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2019.

2.- Sorteig membres de la mesa electoral de les Eleccions a Corts Generals 28 d’abril de 2019

Ple 02/2019

Data d'inici de la sessió 13-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de les sessió de 9 de gener de 2019.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 111/2018 fins al 22/2019.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018.

4-. Proposta d’acord de verificació del Text refós de modificació de l’article 88 (Regulació dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Talamanca.

5.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2018 respecte als tributs de Talamanca.

6.- Assumptes sobrevinguts.

7.- Precs i preguntes.

Ple 01/2019

Data d'inici de la sessió 09-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 14 de novembre de 2018 i de 21 de novembre de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 98/2018 fins al 110/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2018.

4.- Proposta d’aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2018.

5.- Proposta d’aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

6.- Proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/002/2018.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Ple 07/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1-. Proposta de resolució de mutu acord i deixar sense efecte el Conveni entre l’Ajuntament de Talamanca i la propietat del Castell de Talamanca per a l’ús del Castell de Talamanca i realització d’activitats culturals i turístiques.

Ple 06/2018

Data d'inici de la sessió 14-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de setembre de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 69/2018 fins al 97/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2018, de 26 de setembre de 2018 i de 3 d’octubre de 2018.

4.- Ratificació del Conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Mura i de Talamanca per la dissolució de l’agrupació per al sosteniment del lloc de treball de secretaria.

5.- Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2018.

6.- Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/002/2018.

7.- Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’Octubre

8.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics

9.- Donar compte de la sol·licitud de subvenció de cofinançament PO FEDER 2014-2020 a la Diputació de Barcelona per portar a terme el projecte PECT Valls del Montcau. Vi de Tina: Unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Ple 05/2018

Data d'inici de la sessió 12-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de juliol de 2018. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 53/2018 fins al 68/2018.

3.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM).

4.- Assumptes sobrevinguts.

5.- Precs i preguntes.

Ple 04/2018

Data d'inici de la sessió 11-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de maig de 2018.     

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 32/2018 fins al 52/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2018 i de 6 juny de 2018.

4.-  Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 38/2018 de 17 de maig de 2018, relativa a la subvenció PECT Valls del Montcau. Vi de Tina: Unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola i aprovació del conveni de participació amb els ajuntaments de Manresa, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort i la Denominació d’Origen Pla de Bages per a la seva execució efectiva.

5.-  Proposta d’aprovació del Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en Relació al Consum d'Aigua Potable.

6.-  Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talamanca i l’Empresa Sorea per a la creació d’un fons de solidaritat al municipi de Talamanca.

7.-  Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada SOREA,SAU amb efectes 1 de gener de 2018.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Ple 03/2018

Data d'inici de la sessió 09-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de març de 2018.                

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 18/2018 fins al 31/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2018, i de 4 d’abril de 2018.

4.- Proposta d’esmena de l’acord de Ple de data 13 de desembre de 2017 relatiu a l’aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2017 

5.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2016

6.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2019

7-. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes

Ple 02/2018

Data d'inici de la sessió 14-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de gener de 2017.          

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 110/2017 fins al 17/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2017, de 17 de gener de 2018 i de 7 de febrer de 2018.

4.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2016 respecte als tributs de Talamanca.

5.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2017 respecte als tributs de Talamanca.

6-. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes

Ple 01/2018

Data d'inici de la sessió 10-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 102/2017 FINS AL 109/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE NOVEMBRE DE 2017.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CATALOGACIÓ DE LA TINA DE CAN PRUNERS COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL).

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ EXERCICI 2017 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2016-2019.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 09/2017

Data d'inici de la sessió 13-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIÓNS DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 , DE 25 D’OCTUBRE DE 2017 I DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 72/2017 FINS AL 101/2017

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE SETEMBRE DE 2017, DE 18 DE SETEMBRE DE 2017 I DE 4 D’OCTUBRE DE 2017

4.- DETERMINACIÓ DE LA FITACIÓ DE LA DELIMITACIÓ APROVADA DELS TERMES DE CALDERS, SANT FRUITÓS DE BAGES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I NAVARCLES.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2017.

6-. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE MUNICIPAL EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

7-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2017.

8-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

10.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 07/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS A L’1-O.

2.- MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L’ANC I ÒMNIUM, JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART.

3.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Ple 06/2017

Data d'inici de la sessió 13-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2017.     

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 54/2017 FINS AL 71/2017

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE

JULIOL I DE 2 D’AGOST DE 2017.

4.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A L’ANY 2018

5-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2016

6-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2017

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 60/2017 DE 20 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L. I SOL·LICITUD DE DEFENSA JUDICIAL EN L’ESMENTAT PROCEDIMENT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 61/2017 DE 25 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PROCURADOR QUE REPRESENTI L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L.

9-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRAMESA DE SOL·LICITUD A LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TAL QUE PORTI A TERME L’ELIMINACIÓ DE 5 PLATANERS SITUATS EN UN TRAM URBÀ A LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-1221 I QUE ES TROBEN EN MAL ESTAT

10.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS EN UN 1% DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA

11-. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

13.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 05/2017

Data d'inici de la sessió 12-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE MAIG DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 35/2017

FINS AL 53/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 3 DE

MAIG I DE 7 DE JUNY DE 2017.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE TALAMANCA CORRESPONENT A L’ EXERCICI DE 2015

5-. DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 04/2017

Data d'inici de la sessió 10-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MARÇ DE 2017 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 12/2017

FINS AL 34/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 1 DE

MARÇ, DE 5 D’ABRIL DE 2017 I DE 12 D’ABRIL DE 2017.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 03/2017

Data d'inici de la sessió 14-03-2017

Hora d'inici de la sessió 15:00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I INICI DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE REFERIT A L’OBRA PREVISTA EN EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLATJA DE LA PISCINA DE TALAMANCA.

Ple 02/2017

Data d'inici de la sessió 08-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 11 DE GENER DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 117/2016

FINS AL 11/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE

GENER DE 2017 I DE 1 DE FEBRER DE 2017.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS

ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST "CASA NOSTRA, CASA VOSTRA".

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) PER LA SOBIRANIA ENERGÈNTICA.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) REFERENT A LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS.

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 01/2017

Data d'inici de la sessió 11-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:03

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE NOVEMBRE, DE 23 DE NOVEMBRE I DE 14 DE DESEMBRE DE 2016.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 95/2016 FINS AL 116/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 2 DE NOVEMBRE DE 2016 I DE 7 DE DESEMBRE DE 2016.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE LES VALLS DEL MONTCAU.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 10/2016

Data d'inici de la sessió 14-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:15

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE LA BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TALAMANCA.

Ple 09/2016

Data d'inici de la sessió 23-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:20

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 2016.

Ple 08/2016

Data d'inici de la sessió 09-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 14 DE SETEMBRE DE 2016.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 71/2016 FINS AL 94/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 7 DE SETEMBRE DE 2016 I DE 5 D’OCTUBRE DE 2016

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DEL PADRÓ D’HABITANTS EN DATA 1 DE GENER DE 2016.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I DE JUTGE DE PAU SUPLENT.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) I PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA SOBRE EL SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT  I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  PER UNA REPÚBLICA DE DONES LLIURES DE VIOLÈNCIA.

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Ple 01/2016

Data d'inici de la sessió 13-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS D’11 DE NOVEMBRE DE 2015 I 23 DE NOVEMBRE DE 2015

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 97/2015 FINS AL 125/2015.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 4 DE NOVEMBRE DE 2015, 25 DE NOVEMBRE DE 2015 I 9 DE DESEMBRE DE 2015.

4-. PROPOSTA D’ESMENA DE L’ACORD DE PLE DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2015 RELATIU A L’ ADJUDICACIÓ DE L'OBRA “REHABILITACIÓ ENTORN ERMITA SANTA MAGDALENA”, EXP: Rehabilitació entorn ermita Santa. Magdalena-E1.3 de VP Talamanca

5-. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS I PREGUNTES

Ple 02/2016

Data d'inici de la sessió 14-02-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

ACORD DE PLE

 

El Ple de l'Ajuntament de Talamanca, en nom de tots els veïns del poble, així com dels seus treballadors i càrrecs electes, vol manifestar les més sentides condolences per la mort de Muriel Casals.

 

La Muriel era una persona fortament lligada al nostre poble des de fa moltíssims anys.  Era una dona molt estimada i que es feia estimar.

 

Aquests darrers estius, vam tenir la sort i el privilegi de tenir-la com a pregonera de la Festa Major i també a l'acte institucional en memòria dels patriotes catalans que celebrem cada 13 d'agost al poble, ja fos com a presidenta d'Òmnium Cultural o com a membre de Junts pel Sí.

 

Els que hem tingut la sort de conèixer-la mai no podrem oblidar el seu exemple vital i el seu compromís amb el país.  És un referent ètic a seguir per tothom.

El seu tarannà conciliador, la seva capacitat de gestionar la discrepància, la seva honestedat, senzillesa i discreció, fan que suposi una gran pèrdua per el Procés.

 

Volem recordar la seva frase per seguir ferms en el Procés:  “No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni” El nostre homenatge, Muriel, serà la victòria.

 

És pels motius anteriorment exposats que el Ple de l’Ajuntament de Talamanca adopta el següent ACORD:

 

 

ÚNIC-. Declarar tres dies de dol oficial al municipi de Talamanca i, de manera molt especial i sentida, fer arribar el seu condol i estima a la seva família i amics en uns moments tan tristos i difícils a la vegada.  Així mateix, amb orgull, alegria i tristor, declarem a la Muriel Casals filla predilecta del poble de Talamanca a títol pòstum. 

 

 

 

Talamanca, 14 de febrer de 2016

Ple 03/2016

Data d'inici de la sessió 09-03-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 13 DE GENER DE 2016 I 14 DE FEBRER DE 2016

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 1/2016 FINS AL 7/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 23 DE DESEMBRE DE 2015, 13 DE GENER DE 2016 I 3 DE FEBRER DE 2016.

4-. PROPOSTA D’ACORD PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LES TINES DE MURA, TALAMANCA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I, IX TROBADA D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ PATRIMONI EN PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATALANS

5-. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 88 (REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE BESTIAR) DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE TALAMANCA PER ADEQUAR-LO A LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EXISTENT I A LES NOVES LLEIS AMBIENTALS, URBANÍSTIQUES I RAMADERES

6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

8.- PRECS I PREGUNTES

Ple 04/2016

Data d'inici de la sessió 11-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2016

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 8/2016 FINS AL 24/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2016.

4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2016.

5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS I PREGUNTES

Ple 05/2016

Data d'inici de la sessió 31-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1.- ASSUMPTES PREVIS 

2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 9 DE MARÇ DE 2016 I D’11 DE MAIG DE 2016 

3.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 8/2016 FINS AL 28/2016. 

4.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2016 I DE 6 D’ABRIL DE 2016 

5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MURA, NAVARCLES, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, SANT FRUITÓS DE BAGES I TALAMANCA,  I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS VALLS DEL MONTCAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 2016. 

6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA. 

7-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)  SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS. 

8-. PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM) AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC). 

9.- SORTEIG FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016. 

10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 

11.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 06/2016

Data d'inici de la sessió 13-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 2016.

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 29/2016 FINS AL 44/2016.

4.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL D’11 DE MAIG DE 2016, D’1 DE JUNY DE 2016 I DE 22 DE JUNY DE 2016

5.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ ORGT 2015 RESPECTE ALS TRIBUTS DE TALAMANCA

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 88 (REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE BESTIAR) DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE TALAMANCA PER ADEQUAR-LO A LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EXISTENT I A LES NOVES LLEIS AMBIENTALS, URBANÍSTIQUES I RAMADERES

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE LA BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE TALAMANCA

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DE LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LES PARCEL·LES NO EDIFICADES I ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ LA QUINTANA DE TALAMANCA

10-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM

11-. MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI-ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)

12-. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT, QUE PRESENTA LA REGIDORA DE TALAMANCA: UNITS PEL CANVI – ACORD MUNICIPAL (T:UC-AM)

13.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

14.- PRECS I PREGUNTES

Ple 07/2016

Data d'inici de la sessió 14-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JULIOL DE 2016.

2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 46/2016 FINS AL 70/2016.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE JULIOL DE 2016 I DE 3 D’AGOST DE 2016

4.- CONVOCATÒRIA PLAÇA JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU SUPLENT.

5-. DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A L’ANY 2017

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE TALAMANCA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAGES PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS MUNICIPIS

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9.- PRECS I PREGUNTES