Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Cessió gratuïta d'ús temporal d'una finca situada al Puig de Sant Benet, dins del terme municipal de Susqueda, per a la construcció d'un mirador i punt d'interpretació

Drets i obligacions Realitzar els treballs de conservació i manteniment del mirador, el punt d'interpretació i els seus accessos, sufragar les despeses derivades del conveni i col·locar un rètol on indiqui que el terreny ha estat cedit per la Fundació Mascort.

Import 0.0

Data de signatura 28-12-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 28-12-2022

Durada 10 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Mascort Amigo, propietari

Eva Viñolas Marín, alcaldessa de Susqueda

Documents CONV CESSIO MIRADOR I PUNT INTERPRETACIO 28122022

Liquidació i pagament global de les taxes pel servei d'inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (2022)

Import 200.0

Data de signatura 02-11-2022

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona

Eva Viñolas Marín, alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Susqueda

Documents CONVENI TAXES BOP

Realització de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars (2022)

Drets i obligacions Atorgar la quantitat de 10€/hora en concepte d'ajut a l'estudi

Import 3000.0

Data de signatura 17-06-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-06-2022

Durada Fins a finalitzar el curs acadèmic 2021-2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joaquim Salvi Mas - Rector de la Universitat de Girona

Eva Maria Viñolas Marin - Alcaldessa de Susqueda

Anouar Jaatit i Marchouch - Estudiant de Grau en Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

Documents CONVENI PRACTIQUES PROFESSIONALITZADORES 2022

Adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en màteria de protecció civil (2022)

Drets i obligacions Autoritzar la instal·lació de l'equipament en espais municipals, fer-se càrrec del cost de reposició en cas d'extraviació o sostrecció, etc.

Import 0.0

Data de signatura 21-06-2022

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Oriol Amorós March - Secretari general del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació per delegació del conseller d'Interior.

Eva Maria Viñolas Marin - Alcaldessa de Susqueda

Documents CONVENI XARXA RESCAT

Serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes de benestar social i de polítiques d'igualtat (addenda) (2022)

Import 814.29

Data de signatura 30-03-2022

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Eva Maria Viñolas Marin - Alcaldessa de Susqueda

Salvador Balliu i Torroella - President del Consell Comarcal de la Selva

Documents ADDENDA CONVENI SERVEIS SOCIALS 2022

Més informació L'import del conveni pot variar en funció dels usuaris finalment atesos, hores del servei i desplaçaments realitzats.

Gestió dels residus municipals (2022)

Drets i obligacions Recollida, transport i valorització de les fraccions resta, paper i cartó, vidre i envasos, orgànica i deixalleria.

Import 27919.17

Data de signatura 26-05-2022

Vigent

Durada 4 anys (fins a ...)

Prorrogable No

Dades dels signataris

Salvador Balliu i Torroella - President del Consell Comarcal de la Selva

Eva Maria Viñolas Marín - Alcaldessa

Documents CONVENI RECOLLIDA RESIDUS 2022

Més informació L'import que haurà de satisfer l'Ajuntament per la prestació del servei és estimat i un cop finalitzat l'exercici es calcularà el cost real i s'abonarà o s'ingressarà la diferència.