Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
X2021003089 Projecte Urbanització - Pla Parcial urbanístic sector Massabè La present modificació del projecte d’urbanització desenvolupa la Modificació de Pla Parcial Urbanístic del sector Massabe. Plànols Memòria
Annex memòria
Plec de condicions
Pressupost
1