Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
X2021003089 Projecte Urbanització - Pla Parcial urbanístic sector Massabè La present modificació del projecte d’urbanització desenvolupa la Modificació de Pla Parcial Urbanístic del sector Massabe. Plànols Memòria
Annex memòria
Plec de condicions
Pressupost
1
X2022000270 Reparcel·lació sector Massabè Reparcel·lació voluntaria del Sector Massabè. Documentació 2
X2022001163 PAE de la variant de la línia aèria al Massabè

Projecte d’Actuació Específica de la variant de línia aèria doble circuit 132 Kv, s.e. Buixalleu-s.e. Salt i s.e. Llinars-s.e. Salt, entre recolzaments T.232 a T.237

Projecte PAE Massabè
Plànols PAE Massabè
3
X2021000329 PAE PGA Golf de Caldes Projecte d'Actuació Específica de la nova línia subterrània M.T. a 25KV de dos circuits des de E.R. Sils fins a PGA Golf de Caldes, al terme municipal de Sils Projecte PAE Golf 4