Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica


Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Empleneu la vostra sol·licitut aquí, o bé feu-ho a través d'una tramitació presencial.

 

 

Qui el pot demanar
Qualsevol persona.

 

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

 

Preu
Gratuït.

 

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

 

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Queixes i suggeriments
 

 

 

 

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

 

Organisme competent / Responsable

Ajuntament.

Àrea que tramita

Serveis interns.

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial/Telemàtic/Correu postal.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de la sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu

Sense cost.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Impresos del tràmit

Documentació complementària que considereu pertinent.

Normativa

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Atenció ciutadana

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Sidamón són:

  • Atenció pressencial:

Ajuntament de Sidamón
C/Major, 6
Sidamon - 25222

Transport públic
Plànol
Policia
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.