Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

ORDENANCES FISCALS 2021

OF 00:  Ordenança General, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals

OF 01: Impost sobre Béns Immobles

OF 02: Impost sobre Activitats Econòmiques

OF 03: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

OF 04: Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

OF 05: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

OF 06: Taxa per expedició de Documents Administratius i Serveis Interns

OF 07: Taxa per Llicències Urbanístiques o la comprovació d’Activitats Comunicades en matèria d’Urbanisme

OF 08: Taxa per als Serveis relacionats amb els Animals de Companyia

OF 09: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la Via Pública

OF 10: Taxa per la utilització de la Piscina Municipal, instal·lacions esportives i gimnàs municipal

OF 11: Taxa per ocupació del subsòl, el sol i la volada de la Via Pública

OF 12: Taxa per la prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en establiments municipals 

OF 13: Taxa per prestació de Serveis en Cementiris Locals, conducció de cadàvers i altres Serveis Fúnebres de caràcter local

OF 14: Taxa per la prestació del Servei de Residus Municipals

OF 15: Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de Via Pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

OF 16: Taxa per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili i altres Serveis Assistencial

OF 17: Taxa per la prestació dels Serveis d’Intervenció Administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

OF 18: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

OF 19: Taxa per la prestació del Servei de Transport per a persones amb disminució

OF 20: Taxa per la prestació del Servei d’Escola Bressol Municipal El Niu

OF 21: Taxa er la prestació dels serveis derivats de la utilització de material de propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

OF 22: Ordenança Fiscal General reguladora de Contribucions Especials

OF 23: Taxa per la prestació dels Serveis d’Inspecció i Prevenció Sanitària

OF 24: Reguladora de la taxa per la utilització de l’espai destinat a Viver d’Empreses i a “Coworking” en el centre “Espai Impuls” corresponent a l’Immoble “Llegat Bach” de Sant Vicenç de Castellet

OF 25: Preus Públics