Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.


Aquest espai permet a la ciutadania dur un control sobre les despeses dedicades a la publicitat de les actuacions de l'Ajuntament en relació a actes i informació de caràcter municipal de l'exercici en curs i amb anterioritat.

Durant els anys 2022, 2021 i 2020 no s'han contractat campanyes de publicitats institucional a mitjans de comunicació externs.

Més informació mijtançant l'enllaç següent.

Pots descarregar-les en format reutilitzable (dades obertes):