LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS


Tota persona propietària i conductora per espais públics d’un gos potencialment perillós, haurà de disposar i portar a sobre l'oportuna llicència atorgada per l'Ajuntament.

La llicència és necessària per passejar l'animal, és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

  1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler, staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, tosa japonès, i Akita Inu.

  2. Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.

  3. Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.

  4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres gossos sigui quina sigui la seva raça.

Els requisits per l'atorgament d'aquesta llicència a les persones propietàries són:

 • Presentar el certificat d’identificació electrònica de l’animal mitjançant la implantació d’un microxip homologat.
 • No haver estar condemnada per delictes d’homicidi, lesions o tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. (Certificat d’antecedents penals)
 • No haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus amb algunes de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3. de la Llei de Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. Si la sanció ha estat complerta íntegrament en el moment d’obtenció o renovació de la llicència, podrà sol·licitar-la i obtenir-la, si compleix els altres requisits.
  Igualment, no haver estat sancionada per infraccions greu o molt greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Disposar de la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement d’obtenció o revisió dels permisos de conduir autoritzats pel departament de Sanitat i seguretat Social.
 • Presentar l’acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a terceres persones amb una cobertura no inferior a 150.253 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4. de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia i el rebut acreditatiu de l’últim pagament, a l’Ajuntament, per tal que pugui comprovar-ne la vigència.

Aquests tràmits es poden realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, omplint el formulari específic per aquet tràmit, aportant la documentació escaient.

Formulari llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

També podeu fer la tramitació a través de la Seu electrònica utilitzant el formulari de la instància genèrica adjuntant el formulari específic i la documentació necessària.

Instància genèrica


Ordenança reguladora