Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell de ciutat: Consell d'adolescents

Descripció

Consell d’Adolescents

Descripció de l’activitat:

El Consell d’Adolescents sorgeixen a partir de l’interès de l’Ajuntament d’iniciar un nou model de participació a partir del qual les propostes i necessitats dels infants i joves facin possible “repensar la ciutat i fer-la créixer”. D’aquesta manera es garanteix que aprenguin a participar i que desenvolupin diferents competències com l’habilitat de dialogar, l’empatia, l’esperit crític, treball en grup, etc.

 

 • Promoure la participació dels i les joves en els assumptes municipals fent possible que siguin subjectes actius de la societat, desenvolupant activitats per tal d’expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, fent aportacions sobre assumptes de la ciutat, formulant propostes, suggeriments.

Persones destinatàries:

Alumnat de 2on i 3r de l’ESO dels centres educatius de Sant Joan Despí, concretament un alumne per centre i curs, en total 12 consellers i conselleres

Dates:

Durant el curs escolar

Organització:

Departament d’Educació, Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Més informació

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e:
asp@sjdespi.net

Consell de ciutat: Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí

Descripció

El Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, és un òrgan col.legiat de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials. La finalitat del Consell és integrar la participació de la ciutadania de Sant Joan Despí i llurs associacions a l'àmbit dels serveis socials.

Objectius:

- Debatre, fer propostes i suggeriments sobre les grans línies estratègiques i els afers principals dels serveis socials a Sant Joan Despí.

- Crear un espai estable d'intercanvi d'informació general.

Membres que en formen part:

 • L'Alcalde/essa, o el/la regidor/a en qui delegui, que ocuparà la Presidència.
 • El/la regidor/a de Serveis Socials, que ocuparà la vicepresidència.
 • El/la regidor/a d'Educació.
 • El/la regidor/a de Sanitat.
 • El/la Regidor/a de Participació Ciutadana.
 • El/la Regidor/a de Gent Gran.
 • Una persona representant de cada grup polític municipal amb representació al Ple.
 • El/la cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí que actuarà com a secretari/ària.
 • Representació de les associacions i entitats d'iniciativa social que mantinguin una vinculació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament en els diferents àmbits:
 • Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de les persones amb dependència i/o diversitat funcional.
 • Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de les drogodependències i la salut mental.
 • Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de la infància i adolescència.
 • Una persona representant del Consell de Les Dones.
 • Una persona representant del Consell Municipal d'Educació.
 • Una persona representant del Consell de Salut.
 • Una persona representant de cadascuna de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.
 • Una persona representant de la Comissió de Gent Gran.
 • Una persona representant de les persones usuàries dels serveis socials bàsics de competència municipal.
 • Una persona representant de cada sindicat majoritari present al municipi.
 • Aquestes personalitats jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes, tenir presència en l'àmbit territorial de la ciutat, i hauran de ser democràtiques i pluralistes.

Calendari de reunions:

- Trimestral

Actes de reunions:

Acta abril 2016

Acta juliol 2016

Acta octubre 2016

Acta gener 2017

Acta abril 2017

Acta maig 2017

Acta juny 2017

Acta octubre 2017

Acta gener 2018

Acta abril 2018

Acta juny 2018

Més informació

Departament d'Acció Social i polítiques d'igualtat

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

 

 

Consell sectorial: Plenari d'entitats

Descripció

Espai informatiu i d'exposició pública per tractar temes relacionats amb la programació d'activitats a la ciutat, amb la gestió municipal i/o altres temes d'interès per al funcionament del món associatiu local.

Objectiu:

Informar i/o consultar amb el teixit associatiu de la ciutat les diferents temàtiques que es tracten

Membres que en formen part:

Associacions sense ànim de lucre inscrites al registre local d'entitats

Presidida i dirigida pel President de l'Àrea

Gestionada des del departament de promoció associativa

Calendari de reunions:

- Anual

Actes

- No s'aixeca acta

Més informació

Departament de Promoció Associativa

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Consells sectorials: Consell escolar municipal d'educació

Descripció

Organisme de consulta, de participació i de coordinació, de tots els sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins del terme municipal de Sant Joan Despí.

Objectius:

 • Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius de la ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir un nivell d'infraestructura educativa i de qualitat de l'ensenyament que garanteixi la formació integral.
 • Possibilitar que les línies d'actuació del departament d'ensenyament de l'ajuntament de Sant Joan Despí compti amb la consulta i assesorament dels sectors implicats.
 • Sensibilitzar a tota la ciutat, entitats i ciutadans en particular, sobre la importància de la participació dels treballadors de l'ensenyament, les famílies i els alumnes en el procés educatiu així com en la gestió dels centres.
 • Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caracter municipal i/o dels propis centres.
 • Establir un marc de participació i aportació ciutadana en diferents actuacions en el camp educatiu de la nostra ciutat, canalitzant els acords i propostes cap a l'administració que correspongui:
 1. estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions
 2. propostes d'activitats culturals-educatives destinades als alumnes, preferetment en horari extra-escolar.
 3. propostes de cursos, seminaris, conferències, debats.., sobre temes pedagògics i actualització del professorat.

Membres que en formen part:

 • Corporació municipal
 • Pares i mares
 • Mestres i professors
 • Alumnes
 • Personal d'administració i serveis
 • Direccció i titulars dels centres

Calendari de reunions:

- Trimestral

 

 

Més informació

Departament d'Educació i família:

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Consell de ciutat: Consell dels Infants

Descripció

El consell dels infants sorgeix a partir de l'interès de l'Ajuntament de Sant Joan Despí d'iniciar un nou model de participació a partir del qual les propostes i necessitats dels infants facin possible 'repensar' la ciutat i fer-la créixer. D'aquesta manera garantim que els nens i nenes aprenguin a participar i que desenvolupin diferents competències com l'habilitat de dialogar, l'empatia, el judici, etc.

Considerem que els infants són persones amb present, ciutadans amb dret a participar, tal i com ho recull la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Aquest, és el primer document que reconeix la seva ciutadania.

Objectius generals:

 • Promoure la participació dels infants en la construcció de la ciutat tot donant-los el protagonisme, concedint-los la paraula i permetent que expressin els seus desitjos i necessitats.
 • Que els infants prenguin part d'un projecte comú que afavoreixi la convivència i la seva com a persones autònomes i compromeses.
 • Treballar els hàbits i actituds dialogants amb els infants fent possible una reflexió sobre la seva ciutat i facilitar-los les eines per a que les seves propostes formin part del pla d’actuació del municipi.
 • Assumir el compromís per part de l’Ajuntament respecte els suggeriments i propostes del Consell dels Infants, tot garantint que tinguin transcendència a la realitat de la ciutat.
 • Facilitar a les escoles de Sant Joan Despí l’aprenentatge  dels mecanismes de representació i participació democràtica.

Membres que en formen part:

 • Dos representants de cada escola, un de 5è curs i un de 6è de primària.
 • Preferentment un nen i una nena.

Calendari de reunions:

- Mensuals

 

 

 

Enllaç http://www.despinfantil.es/

Més informació

Departament d'Educació i família

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

 

Consells sectorials: Consell de salut

Descripció

Òrgan de participació per treballar temes de salut que afecten o poden afectar la població.

Objectius:

 • Prevenció de malalties.
 • Protecció de la salut.
 • Promoció de la salut.

Membres que en formen part:

 • AAVV
 • Partits polítics
 • Centres de salut
 • Hospital Moissés Broggi
 • CAS Fontsanta
 • Entitats adscrites al departament de salut

Calendari de reunions:

- Semestral

Documents Memòria 2015 - Sanitat i consum
Memories 2016 Sanitat i Consum.doc
Acta reunió Consell de Salut
acta c salut 3 17.pdf
Acta consell de salut octubre 2018
memories 2017.doc
Acta Consell Municipal de Salut març 2019
Memòries sanitat 2019

Més informació

Departament de Sanitat

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissió de treball: Taula agrària

Descripció

Objectius:

- Acordar les actuacions del Pla de treball amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i fer el seguiment de les mateixes.

- Treballar per resoldre els diferents problemes amb els que es troba la pagesia a Sant Joan Despí

Membres que en formen part:

- Cooperativa agrícola

- Unió de pagesos

- Associació de productors de fruita dolça

- Centre mediambiental l'Arrel

Calendari de reunions:

- Trimestral

 

 

 

 

Més informació

Departament de Medi Ambient

Camí del Mig, 9

Tel. 93 480 60 00

ajuntament@sjdespi.net

Comissions de treball: Taula social

Descripció

La Taula de Coordinació de serveis d’'atenció social a les necessitats bàsiques a Sant Joan Despí unifica el procés de donar resposta a primeres necessitats, mitjançant el treball conjunt i coordinat entre les entitats i els Serveis Socials municipals. La idea és la de cercar aquells punts comuns, de consens i d'acord entre entitats i Serveis Socials per tal de promoure intervencions i actuacions conjuntes d'atenció a les situacions de pobresa del municipi; així com evitar duplicitats i pèrdua d'equitat en la distribució principalment d'aliments i roba, per ser els serveis que fins ara són oferts per més d'una entitat.

Objectiu:

•  Millorar el treball conjunt entre entitats i Ajuntament vers les necessitats bàsiques
•  Millorar els circuits de derivació establerts
•  Detectar les necessitats del territori, per donar resposta des de la xarxa
•  La inquietud d'explorar possibilitats de treball conjunt i de sumar esforços per fer més efectiva i més integral l'atenció que s'ofereix a la ciutadania.

Membres que en formen part:

 • Creu Roja Sant Joan Despí
 • Solidança
 • Esglèsia Evangèlica
 • Càritas Sant Joan Despí
 • Ajuntament de Sant Joan Despí

Calendari de reunions:

- Trimestral

 

 

 

Més informació

Departament d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissions de treball: Comissió de Carnaval

Descripció

Aquesta comissió es crea durant la preparació del Carnaval per informar, consensuar i coordinar amb les entitats que participen a la rua de Carnaval el desenvolupament del programa d'activitats.

Objectiu:

 • Presentar i consensuar el programa d'activitats de Carnaval
 • Informar i coordinar el funcionament de la Rua, activitat que es desenvolupa amb la participació de totes les entitats inscrites.

Membres que en formen part:

 • Entitats inscrites a la Rua de Carnaval
 • Regidor, President de l'Àrea
 • Cap tècnica de Promoció Associativa

Calendari de reunions:

- Es fan dues reunions: la primera per a la proposta de programació d'activitats i la segona de coordinació de participació a la Rua

Es fa una valoració mitjançant un qüestionari per part de totes les entitats participants.

 

Més informació

Departament de Promoció Associativa

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissió de treball: Comissió de Reis

Descripció

Comissió de ciutadans i ciutadanes que proposen, planifiquen i treballen per a l'organització de les activitats al voltant de reis i la cavalcada reial conjuntament amb la regidoria de cultura i en són partícips en la seva realització.

Objectiu:

Organització participada de l'arribada dels reis mags i la màgia que els envolta.

Membres que en formen part:

Ciutadans i ciutadanes i entitats infantils com els esplais El Tricicle, El Nus i el Castanyot.

Calendari de reunions:

Es convoca una primera reunió anualment que serveix per establir el calendari de les comissions de treball sectorial i els plenaris.

 

Més informació

Departament de Cultura

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissió de treball: Comissió de gent gran

Descripció

Taula de participació del col.lectiu de gent gran representativa del municipi.

Objectiu:

Dinamitzar activitats destinades al col.lectiu de gent gran de Sant Joan Despí i col.laborar en l'objectiu del departament de treballar per l'envelliment actiu de la població.

Membres que en formen part:

 •  Entitats de gent gran
 •  Representants dels tallers
 •  Representants de la comissió de l'Aula Cultural
 •  Representants del banc del temps i del voluntariat de Sant Joan Despí
 •  Departament de Gent Gran de l'Ajuntament

Calendari de reunions:

 • Semestral.

 

Més informació

Departament de Gent Gran

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissió de treball: Comissió Diada d'Entitats

Descripció

Comissió de treball que es crea per elaborar la planificació i coordinar les actuacions del programa bianual DIADA D'ENTITATS, conjuntament amb una representació de 10-12 persones de les entitats participants, i dels diferents àmbits (cultural, juvenil, esportiu, social, imatge, solidari...)

Objectiu:

Planificar els continguts del programa bianual DIADA D'ENTITATS

Coordinar les diferents accions de la mostra

Presentar i informar al conjunt d'entitats participants del programa proposat

Consensuar els continguts i coordinar les accions amb el conjunt d'entitats participants

Membres que en formen part:

10-12 representants dels diferents àmbits del total d'entitats que participen a la mostra de la Diada

Tècnics municipals dels diferents departaments implicats

Presidida pel regidor de Promoció Associativa

Coordinada pel Cap de promoció Associativa

Calendari de reunions:

Es fan dues reunions anuals: una comissió i plenari per a la proposta de continguts i una comissió i plenari per a la coordinació d'accions de la mostra

Es fa una valoració mitjançant questionari a totes les entitats participants

 

Més informació

Departament de Promoció Associativa

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Comissió de treball: Comissió de solidaritat

Descripció

Conjunt d'entitats que treballen temes de cooperació i/o educació pel desenvolupament que es troben mensualment juntament amb la regidoria de cooperació per proposar, dissenyar i implementar accions, campanyes i programes de sensibilització sobre pau, drets humans i cooperació internacional.

Objectius:

 • Fer seguiment del Pla Director de Cooperació i el Pla Local de sensibilització.
 • Organitzar campanyes d'emergència o d'educació pel desenvolupament a Sant Joan Despí.
 • Formar i informar a les entitats sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament.

Membres que en formen part:

 • Creu Roja Sant Joan Despí
 • Solidança
 • Església Evangèlica
 • Camins Solidaris
 • CE El Nus
 • CE El Tricicle
 • Acció solidària i logística
 • Arrel

Calendari de reunions:

Mensualment. El primer dimarts de mes.

Actes de reunions:

Acta febrer 2017

Acta març 2017

Acta maig 2017

Acta juny 2017

Acta juliol 2017

Acta octubre 2017

Acta desembre 2017

Documents Pla director solidaritat 2016-2020
PLA LOCAL DE SENSIBILITZACIÓ.pdf

Més informació

Departament de cooperació i solidaritat

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Consells sectorials: Acord econòmic i social

Descripció

L'Acord econòmic i social es un Consell Sectorial que es constitueix per posar en comú objectius estratègics dins els àmbits de promoció econòmica i acció social que pretenen millorar la situació socioeconòmica dels ciutadans i ciutadanes.

Objectiu

Proposta i seguiment d'objectius estratègics per actuar en els àmbits de Promoció Econòmica i Acció Social

Membres que en formen part

 • Associació de propietaris i industrials del Polígon Fontsanta
 • Pimec Baix Llobregat
 • Associació d'aturats i treballadors de Sant Joan Despí
 • Associació de comerciants de Sant Joan Despí (Activa Despí)
 • Federació comarcal d'associacions de veïns del Baix Llobregat
 • Comissions obreres del Baix Llobregat
 • UGT Baix Llobregat
 • CCOO Baix Llobregat
 • PSC Sant Joan Despí
 • PDCAT Sant Joan Despí
 • Iniciativa per Catalunya - Esquera unida i alternativa Sant Joan Despí
 • Ciutadans Sant Joan Despí
 • ERC-MES-AM Sant Joan Despí
 • SIQUEESPOT-SISEPUEDE Sant Joan Despí
 • Partit Popular de Sant Joan Despí
 • Alcalde de Sant Joan Despí
 • Sra. Margi Gual - Tinenta d'Alcalde d'Acció Social i Igualtat
 • Sr. Cristian Rastrojo - Regidor de promoció econòmica, comerç, consum i mercats municipals
 • Sra. Belén Garcia - Primera tinenta d'Alcalde
 • Sra. Rosa Baixas - Cap d'acció social i igualtat
 • Sra. Angela Escribano - Cap de programes de promoció econòmica, foment de l'ocupació i comerç
 • Sr. Joan Anton Bruna - Coordinador tècnic d'Alcaldia

Calendari de reunions:

-Semestral

Actes de reunió:

Acta reunió gener 2018

Acta reunió juliol 2017

Acta reunió gener 2017

Més informació

Promodespí:

Carrer de John F. Kennedy, 8

Tel.- 93 480 80 50 Fax. 93 480 80 51 correu-e: promocio@sjdespi.net

Acció social:

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41

Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Consells sectorials: Consell municipal de les dones

Descripció

El Consell de dones de Sant Joan Despí és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu.

Objectiu:

Té per objecte esdevenir un òrgan consultiu i de participació municipal per aquelles qüestions d’interès per a les dones de Sant Joan Despí, i en concret per aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que són pròpies el municipi.
El Consell de dones es justifica per la importància que tenen les dones en la vida de la ciutat, pel seu pes demogràfic, per l’especificitat de les seves necessitats, per les discriminacions per raó de sexe encara existents a la nostra societat.

Membres que en formen part:

El govern i l’administració del Consell de Dones s’exercirà pels òrgans següents:

 • Presidència
 • Vicepresidència
 • Plenari
 • Comissió permanent

Calendari de reunions:

- Trimestral

 

 

Més informació

Departament d'Acció social i polítiques d'igualtat

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Consell de centre: Centre cívic Antoni Gaudí

Descripció

El centre cívic forma part de la Xarxa de centres civics de Sant Joan Despí, amb la finalitat de dinamitzar la vida del barri, comunitària i ciutadana, contribuint al desenvolupament cultural i reforçant la cohesió i la integració social dins el territori.

Objectius generals:

 • Facilitar als usuaris el desenvolupament social, cultural i de lleure tot apropant el servei d'informació i atenció al ciutadà.
 • Promoció de les noves tecnologies, facilitant l'aprenentatge i la formació.
 • Promoció de la formació i dinamització cultural i foment d'hàbits de consum cultural.
 • Promoció d'activitats i serveis per a tots els sectors d'edat.
 • Acolliment d'entitats vinculades a la dinàmica territorial del barri.

El consell del centre:

Es l'òrgan de govern del centre, on es tracten els temes relacionats amb els serveis i activitats del centre.

Es l'òrgan encarregat del seguiment i projecció del programa d'activitats.

Membres que en formen part:

1 representant polític de l'Ajuntament

1 representant tècnic de l'Ajuntament

El coordinador/a del centre

Les entitats amb seu al centre i/o al barri

 

Més informació

Departament de cultura

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores

Consell de centre: Centre Cívic Torreblanca

Descripció

El centre cívic forma part de la Xarxa de centres civics de Sant Joan Despí, amb la finalitat de dinamitzar la vida del barri, comunitària i ciutadana, contribuint al desenvolupament cultural i reforçant la cohesió i la integració social dins el territori.

Objectius generals:

 • Facilitar als usuaris el desenvolupament social, cultural i de lleure tot apropant el servei d'informació i atenció al ciutadà.
 • Promoció de les noves tecnologies, facilitant l'aprenentatge i la formació.
 • Promoció de la formació i dinamització cultural i foment d'hàbits de consum cultural.
 • Promoció d'activitats i serveis per a tots els sectors d'edat.
 • Acolliment d'entitats vinculades a la dinàmica territorial del barri.

El consell del centre:

Es l'òrgan de govern del centre, on es tracten els temes relacionats amb els serveis i activitats del centre.

Es l'òrgan encarregat del seguiment i projecció del programa d'activitats.

Membres que en formen part:

1 representant polític de l'Ajuntament

1 representant tècnic de l'Ajuntament

El coordinador/a del centre

Les entitats amb seu al centre i/o al barri

 

Més informació

Departament de cultura

Àrea de serveis a la persona - Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  Fax. 93 477 17 27 correu-e: asp@sjdespi.net

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores i dilluns i dimecres també de 17 a 19 hores