En aquest apartat trobaràs el detall sobre els contractes que l'ens tingui programats.

Relació de contractes previstos per l'any 2022

Relació de contractes previstos per l'any 2021

Relació de contractes previstos per l'any 2020

Relació de contractes previstos per l'any 2018

Relació de contractes previstos per l'any 2017 

Nota:

“L'article 28.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 determina com a obligatòria per a totes les entitats del sector públic la programació i publicació anticipada de la seva activitat contractual, que com a mínim recollirà aquells contractes que quedaran subjectes a regulació harmonitzada, incidint en la necessitat de comunicar als possibles licitadors les previsions de les administracions públiques, per tal de potenciar la transparència i afavorir la concurrència a les seves futures licitacions.

El Pla anual de Contractació 2022 del grup Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols publicat en el Perfil de Contractant recull l'activitat contractual prevista de les diferents àrees gestores de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i dels seus organismes autònoms dependents.

Els potencials licitadors trobaran contractes d'obres, serveis i subministrament que es preveuen licitar durant el 2022, independentment que la seva execució pugui ser plurianual.

Les dades publicades, que són de caràcter estimatiu i no vinculant, informen de l'objecte, el VEC (valor estimat del contracte), la data aproximada d'inici i la durada prevista del contracte.

Aquest exercici de transparència pretén també afavorir la participació de les pimes que poden conèixer amb antelació les futures licitacions i d'aquesta manera establir estratègies per accedir amb més garanties d'èxit a les licitacions.

Enllaç Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewPin&idDoc=95290488&lawType