En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

La Corporació Municipal de Sant Andreu de la Barca està formada per l'alcalde i 20 regidors, els quals representen als partits i coalicions que varen obtenir representació municipal en les darreres eleccions municipals del 28 de maig de 2023: Fem Sant Andreu-AM,  Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), VOX, SOM Sant Andreu, Partit Popular (PP)  i En Comú Podem.

La reunió de tots ells constitueix el Consell Plenari municipal.

El Consell Plenari municipal es reuneix a la Sala de Plens de l'Ajuntament, situat al primer pis de l'edifici consistorial.

 

Calendari del Consell Plenari Municipal:

Hi ha fixada la sessió mensual el darrer dijous de cada mes, excepte en els mesos de juliol i desembre, on l'alcalde té la facultat de fixar una data adient i el mes d'agost que no es realitza.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries i urgents.

Les sessions són convocades deu dies abans de la celebració, amb un ordre del dia, que és fet públic a la web.

 

Competències del Ple

El Ple, dins dels trenta dies hàbils següents a la sessió constitutiva, celebrarà una o varies sessions, amb l’únic objecte d’adoptar les decisions següents:

 1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.
 2. Creació i composició de les comissions informatives.
 3. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i nomenament del personal directiu.
 4. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
 5. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 6. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus respectius portaveus.
 7. Presa de coneixement de les resolucions de l’alcaldia a què fa referència l’article anterior.
 8. Organització de l’Ajuntament en les diferents àrees, departaments i serveis.

1.- D’acord amb el que disposa l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en desenvolupament de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 3. L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 14. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 15. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 EUR, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 16. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 17. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 EUR, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: - Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; - Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

2.- Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde/essa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es faran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

 

Enllaços d'interés:

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Marc Giribet i Gavara

Marc Giribet i Gavara

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Maria Antonia Borbón i Esteve

Maria Antonia Borbón i Esteve

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Juan Pablo Beas Fernández

Juan Pablo Beas Fernández

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Xavier Vila i Ratés

Xavier Vila i Ratés

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Eunice Martín i Carceles

Eunice Martín i Carceles

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Joan Jansana i Puerta

Joan Jansana i Puerta

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Mònica Julià i Sotelo

Mònica Julià i Sotelo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Maite Navas Aguayo

Maite Navas Aguayo

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Juan Pérez López

Juan Pérez López

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto José Javier Romero i Sanchez

José Javier Romero i Sanchez

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Nadia Duarte Asensio

Nadia Duarte Asensio

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Anna Serra i Àlvarez

Anna Serra i Àlvarez

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Froilán Salgado Vegas

Froilán Salgado Vegas

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Andreu Mitjans i Rius

Andreu Mitjans i Rius

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Irene Cabrera González

Irene Cabrera González

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Miguel Angel Abril i Hidalgo

Miguel Angel Abril i Hidalgo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Foto Antonio López Plasencia

Antonio López Plasencia

VOX

Veure fitxa
Foto Amador Vázquez Jorge

Amador Vázquez Jorge

VOX

Veure fitxa
Foto Felipe Alberto Del Val Miñarro

Felipe Alberto Del Val Miñarro

SOM Sant Andreu (SSAB)

Veure fitxa
Foto Sonia Aranda Bustamante

Sonia Aranda Bustamante

Partit Popular (PP)

Veure fitxa
Funcions:

També hi assisteixen l’interventor municipal Fernando Espinosa i la secretària accidental Begoña Aguado.

Calendari i competències

Calendari de la Junta de govern

El primer i tercer dimarts de cada mes, excepte durant el mes d’agost, a les 10.00 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament.

Funcions de la Junta de Govern

 • L’assistència a l’Alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l’Alcalde/ssa o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Competències de la Junta de Govern

 1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, així com les bases i convocatòries de les proves per a la selecció del personal i els concursos de provisió de llocs treball, a excepció dels processos relatius als plans d’ocupació.
 2. Sancionar al personal –funcionari o laboral- per faltes molt greus, exclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 3. Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost municipal.
 4. Les competències resolutives com a òrgan de contractació per a l’aprovació de l’expedient, adjudicació, modificació, aprovació de preus contradictoris o excés d’amidaments i/o unitats, revisió de preus, pròrroga, resolució i/o rescissió dels contractes d’obres i de concessió de serveis a partir de 500.000,00 euros i de subministrament, serveis, privats i la resta de contractes administratius a partir de 250.000,00 euros, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual sempre que no superin els 4 anys, incloses les seves pròrrogues.
 5. Les modificacions de contractes no previstes en els Plecs de clàusules.
 6. Les autoritzacions, llicències, concessions sobre els béns de la Corporació, l’adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan excedint del 30.000,00 euros, el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 3.000.000,00 euros (atribució del Ple). No està inclosa l’alineació de béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor (Ple).
 7. L’aprovació de la minuta de convenis amb entitats públiques i privades que no siguin competència del Ple, sempre que no comportin una despesa plurianual o altres obligacions que corresponguin al Ple i la quantia de l’aportació municipal excedeixi de 30.000,00 euros.
 8. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (són atribucions del Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments).
 9. L’atorgament, denegació, modificació i pròrroga de les llicències urbanístiques, excepte les relatives a obres de companyies subministradores.
 10. La resolució dels expedients relatius a la declaració de ruïna de les edificacions.
 11. L’atorgament de les llicències i autoritzacions de les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, incloses en l’Annex II.
 12. Aprovar les sol·licituds i acceptacions de subvencions i ajuts de caràcter econòmic, dirigides a altres ens i Administracions públiques, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al Ple municipal per les seves bases reguladores, quan la quantia del cofinançament de l’actuació per part de l’Ajuntament excedeixi de 20.000,00 euros.
 13. La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per l’Alcaldessa.
 14. Les accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l’Alcaldessa.
 15. Interposició de recursos contra resolucions judicials.
 16. Assabentat i acatament de resolucions judicials.
 17. La revocació d’actes i la rectificació d’errors respecte dels actes dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per l’alcaldessa.
 18. Aprovació de les relacions de factures (documents O i ADO) quan l’import de la factura sigui superior a 20.000,00€.
 19. Aprovació dels expedients de compensacions de deutes, quan la quantia superi l’import de 10.000,00 euros.

Enllaços d'interés:

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Marc Giribet i Gavara

Marc Giribet i Gavara

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Maria Antonia Borbón i Esteve

Maria Antonia Borbón i Esteve

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Xavier Vila i Ratés

Xavier Vila i Ratés

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Eunice Martín i Carceles

Eunice Martín i Carceles

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Joan Jansana i Puerta

Joan Jansana i Puerta

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Andreu Mitjans i Rius

Andreu Mitjans i Rius

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Miguel Angel Abril i Hidalgo

Miguel Angel Abril i Hidalgo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Funcions:
 • L’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. Aquest queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.
 • Informar en relació amb les modificacions de contractes, encara que fossin successives, que impliquin conjuntament o aïlladament alteracions en quantia igual o superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte, sempre que aquesta sigui igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la corporació.
 • Els informes o consultes que els facin arribar l’Alcaldia o altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Funcions:
 • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a les decisions del Ple.

 • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que ostenten delegacions (sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple).

Aquesta comissió es celebra els dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Antonia Borbón i Esteve

Maria Antonia Borbón i Esteve

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Juan Pablo Beas Fernández

Juan Pablo Beas Fernández

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Eunice Martín i Carceles

Eunice Martín i Carceles

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Joan Jansana i Puerta

Joan Jansana i Puerta

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Mònica Julià i Sotelo

Mònica Julià i Sotelo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Maite Navas Aguayo

Maite Navas Aguayo

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Andreu Mitjans i Rius

Andreu Mitjans i Rius

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Miguel Angel Abril i Hidalgo

Miguel Angel Abril i Hidalgo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Irene Cabrera González

Irene Cabrera González

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Foto Amador Vázquez Jorge

Amador Vázquez Jorge

VOX

Veure fitxa
Foto Sonia Aranda Bustamante

Sonia Aranda Bustamante

Partit Popular (PP)

Veure fitxa
Foto Felipe Alberto Del Val Miñarro

Felipe Alberto Del Val Miñarro

SOM Sant Andreu (SSAB)

Veure fitxa
Funcions:
 • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a les decisions del Ple.

 • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que ostenten delegacions (sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple).

Aquesta comissió es celebra els dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Antonia Borbón i Esteve

Maria Antonia Borbón i Esteve

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Xavier Vila i Ratés

Xavier Vila i Ratés

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Eunice Martín i Carceles

Eunice Martín i Carceles

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Joan Jansana i Puerta

Joan Jansana i Puerta

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Mònica Julià i Sotelo

Mònica Julià i Sotelo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Juan Pérez López

Juan Pérez López

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Nadia Duarte Asensio

Nadia Duarte Asensio

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Froilán Salgado Vegas

Froilán Salgado Vegas

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Foto Antonio López Plasencia

Antonio López Plasencia

VOX

Veure fitxa
Foto Sonia Aranda Bustamante

Sonia Aranda Bustamante

Partit Popular (PP)

Veure fitxa
Foto Felipe Alberto Del Val Miñarro

Felipe Alberto Del Val Miñarro

SOM Sant Andreu (SSAB)

Veure fitxa
Funcions:
 • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a les decisions del Ple.

 • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que ostenten delegacions (sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple).

Aquesta comissió es celebra els dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Antonia Borbón i Esteve

Maria Antonia Borbón i Esteve

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Xavier Vila i Ratés

Xavier Vila i Ratés

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Joan Jansana i Puerta

Joan Jansana i Puerta

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Maite Navas Aguayo

Maite Navas Aguayo

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Juan Pérez López

Juan Pérez López

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Anna Serra i Àlvarez

Anna Serra i Àlvarez

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Nadia Duarte Asensio

Nadia Duarte Asensio

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Andreu Mitjans i Rius

Andreu Mitjans i Rius

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Miguel Angel Abril i Hidalgo

Miguel Angel Abril i Hidalgo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Foto Antonio López Plasencia

Antonio López Plasencia

VOX

Veure fitxa
Foto Sonia Aranda Bustamante

Sonia Aranda Bustamante

Partit Popular (PP)

Veure fitxa
Foto Felipe Alberto Del Val Miñarro

Felipe Alberto Del Val Miñarro

SOM Sant Andreu (SSAB)

Veure fitxa
Funcions:
 • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a les decisions del Ple.

 • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors que ostenten delegacions (sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple).

Aquesta comissió es celebra els dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Xavier Vila i Ratés

Xavier Vila i Ratés

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Juan Pablo Beas Fernández

Juan Pablo Beas Fernández

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Eunice Martín i Carceles

Eunice Martín i Carceles

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto José Javier Romero i Sanchez

José Javier Romero i Sanchez

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Anna Serra i Àlvarez

Anna Serra i Àlvarez

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Andreu Mitjans i Rius

Andreu Mitjans i Rius

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Froilán Salgado Vegas

Froilán Salgado Vegas

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Miguel Angel Abril i Hidalgo

Miguel Angel Abril i Hidalgo

FEM SANT ANDREU (ERC + Vecinos por el cambio + EUiA)

Veure fitxa
Foto Irene Cabrera González

Irene Cabrera González

Partit Socialista de Catalunya

Veure fitxa
Foto Isabel Rosa Marcos Crego

Isabel Rosa Marcos Crego

En Comú Podem Sant Andreu de La Barca (ECPSAB)

Veure fitxa
Foto Amador Vázquez Jorge

Amador Vázquez Jorge

VOX

Veure fitxa
Foto Sonia Aranda Bustamante

Sonia Aranda Bustamante

Partit Popular (PP)

Veure fitxa
Foto Felipe Alberto Del Val Miñarro

Felipe Alberto Del Val Miñarro

SOM Sant Andreu (SSAB)

Veure fitxa