Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

SECCIÓ PRIMERA: SECRETARIA

Apartat 1: Actes/Corporació

Apartat 2: Convocatòries i ordres del dia sessions

Apartat 3: Resolucions

Apartat 4: Adquisicions, cessons, enajenación i permutes béns mobles i immobles.

Apartat 5: Denúncies

Apartat 6: Ordres d'execució

Apartat 7: Reclamacions, recursos.

Apartat 8: Convenis

Apartat 9: Eleccions

Apartat 10: Personal

Apartat 11: Jutjat de Pau

Apartat 12: Multes

Apartat 13: Assegurances

Apartat 14: Enquestes

Apartat 15: Escola municipal

Apartat 16: PAM, prevenció d'incendis, inundacions...

Apartat 17: Sol·licitud locals

SECCIÓ SEGONA: INTERVENCIÓ

SECCIÓ TERCERA: CONTRIBUCIONS ESPECIALS I IMPOSTOS DE L'ESTAT

SECCIÓ QUARTA: ESTADÍSTICA

SECCIÓ CINQUENA: CORRESPONDÈNCIA

SECCIÓ SISENA: RECLUTAMENT I ASSUMPTES MILITARS

SECCIÓ SETENA: URBANISME

Apartat 1: Planejament

Apartat 2: Obres municipals

Apartat 3: Qualificacions i informes urbanístics

Apartat 4: Llicències d'obres a particulars

Apartat 5: Llicències de parcel·lació

Apartat 6: Llicències de primera ocupació.

Apartat 7: Subministrament d'aigua

Apartat 8: Censos

SECCIÓ VUITENA: SERVEIS

Apartat 1: Llicències d'activitats

Apartat 2: Enllumenat públic i Cies eléctriques

Apartat 3: Escombreries, residus recicables

Apartat 4: Subministrament aigua potable