Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (EXTRACTE)

En compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Versió vigent a partir de: 13 de gener de 2022                            Aprovació: per Decret d´Alcaldia de data 13 de gener de 2022.

Versions anteriors consultables a: Decret d’Alcaldia de 9 de novembre de 2018.
 

Nom responsable

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Dades de contacte

Plaça Catalunya, 1 de Santa Cristina d’Aro (CP 17246), tel. 972 83 70 10, a/e ajuntament@santacristina.cat.

Dades contacte del Delegat de Protecció de Dades

Plaça Catalunya, 1 de Santa Cristina d’Aro (CP 17246), tel. 972 83 70 10, a/e dpd@santacristina.cat.

 

TRACTAMENTS en qualitat de RESPONSABLE

 

 
 1. Gestió del padró d’habitants
 1. Registre de documents
 1. Gestió d’interessats en procediments
 1. Gestió del personal
 1. Gestió de la nòmina i seguretat social
 1. Salut laboral
 1. Control de presència
 1. Registre d’interessos
 1. Càrrecs electes
 1. Agenda institucional
 1. Gestió de proveïdors
 1. Gestió tributària i recaptació
 1. Recepció de suggeriments, queixes i consultes
 1. Gestió drets funeraris
 1. Gestió serveis socials
 1. Gestió de la llar d’infants
 1. Gestió d’activitats esportives
 1. Gestió d’activitats culturals i de lleure
 1. Serveis Joventut
 1. Cens d’animals
 1. Videovigilància
 1. Videovigilància a la via pública
 1. Enviament d’informació
 1. Gestió del servei de proveïment d’aigua
 1. Actuacions Policia Local
 1. Registre del personal de protecció civil
 1. Registre de serveis als usuaris de la biblioteca
 1. Turisme
 1. Usuaris Arxiu
 1. Mailing Arxiu
 1. Organització de fires i mercats
 1. Carnet Jove
 1. Servei d’aliments
 1. Usuaris Escola de Música
 1. Usuaris Punt d’igualtat
 1. Banc del temps
 1. Abonats piscina municipal
 1. Servi d’atenció domiciliària
 1. Promoció Econòmica
 1. Participació ciutadana
 1. Registre d’entitats
 1. Gestió de la borsa de treball
 1. Serveis Gent Gran

 

(Vegeu la versió completa del Registre d'Activitats de Tractament al document adjunt)