El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2021 esdevé el pla econòmic i financer vinculat a l’acció de govern, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania

El Ple, en la sessió de 3 de desembre de 2020, va aprovar inicialment el Pressupost general, elevat  a definitiu en no presentar-se cap reclamació. Els documents del pressupost per a 2021 està integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. L’aprovació definitiva del pressupost es va publicar al BOPB en data 5 de gener de 2021.

Podeu consultar els diferents documents que formen part de l'expedient del pressupost actual:

1 - Providència d'Alcaldia
2 - Proposta d'acord de pressupost
3 - Memòria explicativa del pressupost
4 - Informe econòmic financer
5 - Estat d'ingressos i despeses
6 - Bases execució
7 - Liquidació pressupost 2019
8 - Avanç liquidació pressupost 2020
9 - Resum càrrega financera
10 - Annex d'inversions
11 - Annex de personal
12 - Annex beneficis fiscals tributs locals
13 - Annex convenis despesa social
14 - Pressupost PROURSA
15 - Pressupost Font del Ferro
16 - Pressupost consolidat
17 - Subvencions nominatives
18 - Informe de la càrrega financera
19 - Pressupost de Tresoreria
20 - Fitxes pressupost
21 - Informe de la Intervenció
22 - Línies fonamentals del pressupost 2021
23 - Pla pressupostari a mig termini 2021 - 2023
24 - Annex perspectiva de gènere
25 - Informe sobre despesa no financera