Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni regulador dels préstecs concedits amb càrrec al Programa de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels ajuntament i EMD de la província per al finançament d'inversió en obres i serveis públics entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí.

Drets i obligacions Amortització del principal prèstec amb la subvenció del tipus d'interès

Import 69483.0

Data de signatura 18-11-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-11-2020

Durada 17/11/2031

Prorrogable No

Dades dels signataris

Diputació de Barcelona;

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/1278

Documents Conveni Crèdit local inversió 2020

Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l'Ajuntament de Rubí, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Rubí en un context de control dels rebrots de la malaltia

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a cinquena del conveni

Data de signatura 28-01-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 27-01-2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Servei Català de la Salut (CatSalut); Departament de Salut

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=1&numConveni=2022/P/0081

Documents Conveni Salut Pública Covid 2022
Annex conveni Salut Pública covid 2022

Addenda al Conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l'EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí per l'any 2018.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en el Conveni subscrit el 12 de març de 1998 i en la clàusula segona de l'Addenda.

Import 37715.0

Data de signatura 31-01-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental; Ajuntament de Rubí

 

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2019/P/0240

Documents Conveni EAIA 2019

Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei Català de la Salut, i l'Ajuntament de Rubí per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Rubí en un context de control dels rebrots de la malaltia.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a cinquena del conveni.

Data de signatura 28-08-2020

Vigent

Durada 27/08/2021. Vigent mentre perduri la situació d'emergència sanitària a la ciutat de Rubí, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l'Ajuntament o, en cas de continuïtat de la situació de crisi i absència de comunicació. No obstant l'anterior, pot ser objecte de pròrroga expressa amb un límit màxim total de quatre anys.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Servei Català de la Salut (CatSalut); Departament de Salut

 

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/1230

Conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 21 Ajuntaments de la Comarca del Vallès Occidental pel cofinançament dels EAIA, Ajuntament de Rubí.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en els pactes segon, tercer i novè del conveni.

Data de signatura 10-11-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-11-2021

Durada 02/10/2023 Prorrogable per acord exprés de les parts

Prorrogable

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Vallès Occidental;

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/2845

Documents Conveni EAIA 2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i l'Ajuntament de Rubí en l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2017.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a novena del conveni.

Import 20000.0

Data de signatura 05-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-06-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA)

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2017/P/2158

Addenda al Conveni marc de col·laboració interadministratiu entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'ajuntament de Rubí pel cofinançament dels EAIA. Anualitat 2021

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en el Conveni signat el 2021 i en les clàusules segona a quarta de l'Addenda.

Import 32558.0

Data de signatura 10-01-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2022/P/0122

Documents Conveni EAIA 2021

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí per l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicació d'emergències i seguretat de Catalunya.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en els acords segon a setè, novè i desè del conveni.

Data de signatura 30-11-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 30-11-2016

Durada 02/10/2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Departament d'Interior

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2016/P/1299

Documents Conveni Xarxa Rescat 2016

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'entitat beneficiària Ajuntament de Rubí en el marc del programa 'SOC-UBICAT'.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a setena del conveni

Import 118364.0

Data de signatura 10-03-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/0266

Documents Conveni SOC Ubicat 2019

Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí relatiu al Servei d'Assessorament sobre el Deute Hipotecari (OFIDEUTE).

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a quarta del conveni.

Data de signatura 23-07-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-07-2024

Durada Prorrogable per un període addicional màxim d'altres quatre anys, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, amb un preavís d'un mes al venciment del termini establert.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC)

 

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/1227

Documents Conveni Ofideute 2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí, en matèria de transport escolar no obligatori, curs 2017-2018.

Drets i obligacions Contingudes bàsicament en les clàusules segona a quarta del conveni.

Import 256507.0

Data de signatura 16-11-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2018

Durada Curs 2017-2018. Durada anual

Prorrogable No

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2017/P/0939

Documents Conveni Transport Escolar curs 2017

Conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí, per al desenvolupament del cens d'empreses i l'oferta industrial als polígons d'activitat econòmica.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a cinquena del conveni.

Import 600.0

Data de signatura 07-11-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2017

Durada Prorrogable per anualitats successives per acord exprés d'ambdues parts.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2017/P/2054

Documents Conveni Polígons Industrials 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí, en matèria de transport escolar no obligatori, curs 2016-2017.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a quarta del conveni

Import 23000.0

Data de signatura 25-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-07-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2017/P/3206

Documents Conveni Transport Escolar 2017-2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí per a l'execució de les obres al seu municipi, del projecte 'Actuacions per a la prevenció d'incendis forestals al Vallès Occidental'.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a quarta del conveni.

Import 15167.0

Data de signatura 26-10-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-10-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2018/P/1341

Documents Conveni Prevenció Forestal 2018.pdf

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí per al desenvolupament del cens d'empreses i l'oferta industrial als polígons d'activitat econòmica.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a cinquena del conveni.

Import 1600.0

Data de signatura 11-12-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 31-12-2018

Durada 31/12/2019. Prorrogable per anualitats successives, fins a un màxim de quatre anys addicionals per acord exprés d'ambdues parts.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2018/P/1493

Documents Conveni Consell Comarcal Polígons Industrials 2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí, en matèria de transport escolar no obligatori, curs 2017-2018.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a quarta del conveni.

Import 251349.0

Data de signatura 28-05-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2018/P/4019

Documents Conveni Transport Escolar 2018-19

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí per al desenvolupament del cens d'empreses i l'oferta industrial als polígons d'activitat econòmica.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a cinquena del conveni, i també al seu Annex.

Import 1600.0

Data de signatura 02-09-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2020

Durada Prorrogable per anualitats successives, fins a un màxim de 4 anys addicionals, per acord exprés d'ambdues parts amb anterioritat a la data de venciment prevista.

Prorrogable

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/1231

Documents Conveni Consell Comarcal Polígons Industrial 2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí en matèria de transport escolar no obligatori curs 2019-2020.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a quarta i sisena del conveni

Import 68000.0

Data de signatura 22-12-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/2403

Documents Conveni Transport Escolar curs 2019-2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Rubí, en matèria de transport escolar no obligatori, curs 2020-2021

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a quarta i sisena del conveni.

Data de signatura 29-12-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2021

Durada 31/12/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/3997

Documents Conveni Transport Escolar curs 2020-2021

Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí relatiu al desenvolupament del Programa 'Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu'.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en els pactes segon, tercer i sisè a novè

Import 26400.0

Data de signatura 20-06-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 31-10-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Diputació de Barcelona;

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2019/P/0412

Documents Conveni Magnet Aliances per a l'èxit educatiu 2020

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023

Drets i obligacions Continguts bàsicament en els pactes segon, tercer i cinquè a setè del conveni.

Data de signatura 05-10-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 05-10-2020

Durada 31/12/2023. Prorrogable per acord de les parts, fins un màxim de 4 anys addicionals. En qualsevol cas s'haurà d'aprovar pels òrgans competents i es farà constar de manera expressa.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Diputació de Barcelona

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/0756

Documents Conveni Reempresa 2020-2023

Més informació

Ajuntament de Rubí

Diputació de Barcelona

Conveni de col·laboració entre la Fundación Grupo HADA i l'Ajuntament de Rubí per a la integració social, laboral i educativa de les persones amb discapacitat.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a quarta, sisena i setena

Data de signatura 06-05-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 06-05-2021

Durada 30/06/2022. Prorrogable per acord unànime per períodes anuals fins a un màxim de 4 anys o bé la seva extinció

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Fundación Grupo HADA

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1542

Documents Conveni HADA per a la integració social, educativa 2021

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, per regular l'adhesió a la Xarxa de Museus Locals

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en els pactes quart a cinquè.

Data de signatura 19-02-2022

Vigent

Durada 19/02/2026 Prorrogable mitjançant acord exprés de les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Diputació de Barcelona

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2022/P/0198

Documents Conveni regulador xarxa museus Catalunya 2022

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí per a la inclusió de personal de l'ens local com a docents ocasionals de les accions formatives organitzades per la diputació de Barcelona.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona i tercera del conveni

Data de signatura 26-09-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-09-2018

Durada 25/09/2022

Prorrogable

Compliment i execució Prorrogable de forma expressa per mutu acord de les parts i per un període de fins a quatre anys addicionals, llevat de denúncia d'alguna de les parts.

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2018/P/0606

Documents Conveni docents locals Diputació 2018

Conveni per executar anualment el Programa SEFED Fundació Inform/Ajuntament de Rubí.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules tercera a sisena, novena i dotzena

Import 118661.0

Data de signatura 03-03-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 03-03-2021

Durada 30/12/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Fundació privada Inform

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/0201

Documents Conveni SEFED Rubí 2021

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, regulador dels préstecs al Programa de Crèdit Local per al finançament d'inversió en obres i serveis públics.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en les clàusules segona a sisena.

Import 3332258.0

Data de signatura 08-06-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 08-06-2021

Durada 07/06/2032

Prorrogable No

Dades dels signataris

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Rubí

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/0774

Documents Conveni préstecs inversions locals 2021.pdf

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí per al 'Desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana'.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en els pactes segon, quart i cinquè del conveni.

Import 28500.0

Data de signatura 30-10-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 30-10-2019

Durada Prorrogable per acord de les parts, per un període màxim de quatre anys més, llevat de denúncia d'alguna de les parts.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Diputació de Barcelona

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2019/P/1064

Documents Conveni suport i consolidació serveis de meidació ciutadana 2019

Conveni de col·laboració entre el parc d'habitatges titularitat del Grup CaixaBank ubicats a la ciutat de Rubí, a l'efecte de fomentar el lloguer d'habitatges a favor de persones en risc d'exclusió social i/o risc imminent de pèrdua d'habitatge

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules segona a quarta del conveni.

Data de signatura 24-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 24-07-2018

Durada 23/07/2022

Prorrogable

Compliment i execució Prorrogable per acord unànime de les parts, per un període de fins a quatre anys addicionals.

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

BuildingCenter, SAU; Caixabank, SA

 

Documents Conveni lloguer social 2018

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i la Cambra de Comerç de Terrassa per al disseny i l'execució conjunta del projecte 'Vals de consum' en el marc del pacte de ciutat: pacte per a la recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post Covid-19. del comerç de Rubí.

Drets i obligacions Continguts bàsicament a les clàusules segona a setena sisena del conveni

Import 240500.0

Data de signatura 04-12-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 04-12-2020

Durada Les parts poden acordar l'ampliació del període d'execució del Programa i d'aquest conveni, si això resulta convenient.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2020/P/2155

Documents Conveni Vals de Consum 2020

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a l'execució conjunta de l'actuació 'CLSE RUBÍ-SANT CUGAT' 2020-2021 en el marc del catàleg de la xarxa de Governs Locals de l'any 2020 de la Diputació de Barcelona.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en les clàusules tercera a cinquena i dotzena del conveni.

Data de signatura 10-02-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-02-2021

Durada La vigència del conveni coincideix amb el període d'execució del Pla. Les parts poden acordar l'ampliació del període d'execució del Pla si això resulta imprescindible, previa autorització de la Diputació de Barcelona.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Convenis dels ens locals i d'Aran

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/0155

Documents Conveni CLse Rubí-Sant Cugat 2020-2021
Annex Conveni CLSE Rubí- Sant Cugat 2021

Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i AGBAR per combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica.

Drets i obligacions Continguts bàsicament en els pactes primer a setè del conveni.

Data de signatura 21-09-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-09-2021

Durada Prorrogable automàticament per anualitats senceres a menys que una de les parts manifesti la seva voluntat de no prorrogar-lo o desapareixien les circumstancies que motiven el conveni.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Societat General d'Aigües de Barcelona, SA

 

Enllaç https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1646

Documents Conveni Agbar pobresa energètica 2021

Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i Micro Bank per afavorir el finançament i promoció de l'autoocupació, a través de la concessió de microcrèdits.

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en els pactes segon a sisè i novè del conveni.

Data de signatura 05-10-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 05-10-2022

Durada Prorrogable 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Rubí

Nuevo Micro Bank, SAU (MicroBank); Caixabank, SA

Enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/detall#2021/11/1605

Documents Conveni Microbank 2021