El Pla Estratègic de Govern Obert de l’Ajuntament de Rubí es basa en tres eixos de treball que desplegaran un seguit d’accions amb la vista posada al 2030.

El pla dona continuïtat a les accions ja desenvolupades en aquest àmbit i marca el camí a seguir. Al 2014, es va posar en marxa el primer portal de dades obertes i al 2015 entrava en funcionament el web de transparència. En aquesta mateixa línia, al 2020 es posava a disposició de la ciutadania el tràmit telemàtic de dret d’accés a la informació, una important millora per al servei. A més, el mateix any, es creava la Unitat de Govern Obert, que agrupa els serveis de Transparència i Participació, amb l’objectiu de treballar d’una forma més coherent les polítiques en matèria del govern obert i el retiment de comptes, així com la col·laboració amb la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques.

 

 

Línies de treball

  • Eix 1: L’impuls de la transparència, l’ètica i la integritat en la gestió és el primer eix d’actuació. Aquest àmbit té com a objectius fomentar el retiment de comptes i la transparència en la informació pública i en la seva accessibilitat.
  • Eix 2: La segona línia de treball té a veure amb l’aprofundiment en dinàmiques d’interacció, participació i col·laboració amb la ciutadania. Aquest punt incideix en la voluntat d’incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions. Una d’aquestes línies de treball es va iniciar a mitjans de 2020, vinculant la participació de la ciutadania en l’elaboració i aprovació de normativa mitjançant el portal de participació, on des d’aleshores s’han endegat 16 processos que han recollit més de 20 aportacions ciutadanes.
  • Eix 3: Fomentar el treball en xarxa és el tercer eix i busca fomentar el concepte de govern obert, així com la cultura participativa a diferents àmbits del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament disposa d’un catàleg ampli de dades obertes fruit d’una automatització i generació de sistemes de dades interns que s’han compartit en diferents fòrums amb altres administracions. A més, la voluntat és realitzar accions per compartir els usos de les dades obertes i les eines corresponents amb la ciutadania i, al mateix temps, fer pedagogia i formació, ja sigui a professionals municipals com a la ciutadania.

Cadascuna d’aquesta línies comprèn el desplegament d’un seguit d’iniciatives que donaran continuïtat a la feina feta fins ara. En aquest sentit, s’ha avançat en l’establiment de la cultura de la publicitat activa, en la creació de xarxes internes i fluxos de treball compartits entre serveis, en la interiorització de la necessitat d’aprofundir en el retiment de comptes, en la publicació de dades obertes, en la seva visualització de cara a la ciutadania i en l’elaboració de les cartes de serveis.

Per això, l’Ajuntament de Rubí té els coneixements i l’experiència per tal de poder continuar avançant en l’objectiu d’esdevenir una institució més transparent i més accessible i participativa.

 

Estat d'execució

Trimestralment es publicaran els indicadors de l'estat d'execució del Pla Estratègic de Govern Obert, a nivell global i també de cadascun dels 37 projectes.