No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple Ple setembre

Data d'inici de la sessió 19-09-2023

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 29 d'agost de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2023.

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

2.3.- Donar compte el Decret d'Alcaldia número 2023DECR000661 de 18 d'agost de 2023 aprovant la liquidació del pressupost de l'exercici 20222

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta de moció del Grup Municipal Ara Roda per a fer front a l'incivisme en la recollida d'escombraries.

3.2.- Proposta de moció relativa a la creació de refugis climàtics a Roda de Ter

3.3.- Proposta de moció relativa a evitar la degradació de la Blava i trobar-ne un ús definitiu

3.4.- Proposta de moció relativa a donar suport al Consell de la Repúbica.

4.- URGENCIES

5.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE 11 19092023

Ple Agost (extraordinari)

Data d'inici de la sessió 29-08-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00 h

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:
1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2023.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament.
1.3.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Jose Juan Fernàndez Collado.
1.4.- Dictamen relatiu al nomenament de secretaria idónea substituta de la secretaria del Registre Civil.
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'operacions pendents d'aplicar al pressupost exercici 2022.
1.6.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3/2023.
1.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 5/2023.
1.8.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni per al desenvolupament del projecte “Un Món d’Oportunitats” a l’Institut Miquel Martí Pol per al curs 2023-24.

2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
2.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.

Documents CONVOC PLE 10 29082023

Ple Juliol

Data d'inici de la sessió 18-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de session de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2023.
1.2.- Dictamen relatiu a la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat laboral.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació dels dies festius de l'any 2024.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball i Formació.


2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.


3.- MOCIONS
3.1.- Moció presentada pel Grup Municipal Ara Roda proposant la creació d'un espai destinat a les entitats culturals a la plaça Major.
3.2.- Moció presentada pel Grup Municipal Ara Roda de presentació de propostes per a millorar l'atenció als ciutadans per part de l'Ajuntament de Roda de Ter.
3.3.- Moció presentada pel Grup Municipal Ara Roda relativa a la seguretat ciutadana.


4.- URGENCIES


5.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE 09 18072023

Ple Juny (extraordinària)

Data d'inici de la sessió 28-06-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS 23 DE JULIOL DE 2023.
2.- PART RESOLUTIVA
2.1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 17 de juny de 2023 constitutiva de la Corporació.
2.2.- Proposta d'acord relatiu a la creació de les comissions especials.
2.3.- Proposta d'acord relativa al establiment del règim de periodicitat de les Junta de Govern i els Plens.
2.4.- Proposta d'acord relatiu a l'establiment del regim retributiu dels regidors de la Corproació.
2.5.- Proposta d'acord relatiu al nomenament de regidors en altres organismes.
2.6.- Proposta d'acord relatiu a l'aprovació del conveni araArt amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
2.7.- Proposta d'acord relatiu a la ratificació de la resolució de l'alcaldia relativa a la pròrroga del contracte de compra agregada d'energia elèctrica amb l'Associació Catalana de Municipis.

3.- PART DE CONTROL
3.1.- Donar compte de la composició dels grups polítics municipals.
3.2.- Donar compte del decret relatiu als nomenaments de les tinences d'alcaldia.
3.3.- Donar compte del decret relatiu a la delegació d'atribucions de l'alcaldia a regidories delegades.
3.4.- Donar compte del decret relatiu al nomenament de membres a la Junta de Govern Local i delegacions d'atribucions de l'alcalde.
3.5.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.6.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

4.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE 08 28062023

Ple Juny (extraordinària)

Data d'inici de la sessió 12-06-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de maig de 2023.

Documents CONVOC PLE 07 12062023

Ple Maig de 2023

Data d'inici de la sessió 16-05-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 d'abril de 2023.
1.2.- Dictamen relatiu a l'adhesió al Conveni de delegació de la gestió de piles i acumuladors.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'annex sobre protecció de dades del Conveni de delegació del servei de recollida selectiva de residus i/o deixalleria i recollida de voluminosos.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'objecte del Conveni sobre finançament de l'abastament d'aigua potable.
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni sobre el Pla Educatiu d'Entorn.
1.6.- Dictamen relatiu a l'establiment de condició suspensiva de l'aplicació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

1.7.- Dictamen relatiu a la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
1.8.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat de l'arquitecta municipal.
1.9.- Dictamen relatiu a l'elecció de la paraula del poble de Roda de Ter.

2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
2.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.3.- Donar compte de la morositat del 1er trimestre del 2023.
2.4.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 1er trimestre del 2023.

3.- URGENCIES
4.- MOCIONS
4.1.- Proposta de moció de suport als encausats de l'operació Judes i als represaliats de la societat civil independentista.
5.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE 06 16052023

Ple Maig de 2023 (extraordinàri)

Data d'inici de la sessió 02-05-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS 2023-2026.

Documents CONVOC PLE 05 02052023

Ple Abril de 2023

Data d'inici de la sessió 18-04-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2023.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Estudi d'optimització de l'enllumenat públic del municipi de Roda de Ter.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Roda de Ter.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2023 del Pressupost general per a l'exercici 2023.
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals número 39 i número 40.
1.6.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de Salut.
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- Urgències
4.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE 4 18042023

Ple Març de 2023

Data d'inici de la sessió 21-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2023.
1.2.- Dictament relatiu a l'aprovació de la xifra de població a efectes 1 de gener de 2022.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'organigrama, la modificació de la relació de llocs de treball i les fitxes descriptives dels llocs de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Roda de Ter.


2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- Urgències
4.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE 03 21032023

Ple Febrer de 2023

Data d'inici de la sessió 21-02-2023

Hora d'inici de la sessió 19

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Part Resolutiva

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aplicació de l'increment del 2,5% al complement específic i de productivitat.

1.3.- Dictamen relatiu a l'adjudicació del contracte de neteja de dependències municipals.

1.4.- Dictamen relatiu a l'adhesió al Manifest Equipaments 2030 i al seu Protocol General.

1.5.- Dictamen relatiu a la declaració d'especial interés de les obres a executar a l'Institut Miquel Martí i Pol.

2.- Part de control

2.1.- Donar compte de l'informe de morositat del 4rt trimestre del 2022.

2.2.- Donar compte del període de pagament mig del 4rt trimestre del 2022.

2.3.- Donar compte de l'informe de Control intern financer de l'any 2022.

2.4.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

2.5.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.

3.- Urgències

4.- Precs i preguntes

Documents CONVOCATORIA PLE 21_FEBRER_2023.pdf

Ple Gener de 2023

Data d'inici de la sessió 17-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Part resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu als nomenaments de regidors a organismes.
1.3.- Dictamen relatiu al nomenament dels membres de la comissió informativa i comissió especial de comptes.
1.4.- Dictamen relatiu a donar-se per assabentat del nomenament de secretaria substituta del Registre Civil.
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
2.3.- Donar compte morositat 3t-2022.
2.4.- Donar compte PMP 3t-2022.
3.- Mocions
3.1.- Moció per a l’adhesió a l'Agenda Digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
4.- Urgències

Documents CONVOC PLE 01 17012023

Ple Desembre de 2022

Data d'inici de la sessió 20-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sesions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost general per a l'any 2023.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026.
2.- MOCIONS
2.1.- Moció a favor de la Plana Viva.
3.- PART DE CONTROL
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
4.- URGÈNCIES
5.- PRECS I PREGUNTES

Documents 2022-11 CONVOC PLE DESEMBRE

Ple Novembre de 2022

Data d'inici de la sessió 15-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'ocubre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2022 del pressupost municipal.
1.3.- Dictamen relatiu a la licitació del servei de neteja d'edificis municipals.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Protocol d'assetjament laboral i sexual de l'Ajuntament de Roda de Ter.
2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- URGÈNCIES
4.- PRECS I PREGUNTES

Documents 2022-10 CONVOC PLE NOVEMBRE

Ple Octubre de 2022

Data d'inici de la sessió 25-10-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2022
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per l'any 2023. Exp. 1216-000001-2022 (X2022002181)
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació del Pla Normatiu per a l'any 2022.
Exp. 1177-000001-2022 (X2022001318)
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni i protocol relatiu al Fons Social de Solidaritat per garantir l'accés a l'aigua potable a tots els ciutadans en matèria de pobresa energètica. Exp. 1376-000017-2022 (X2022001817)
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal Osona del programa de Treball i Formació. Exp. 2240-000001-2022 (X2022000067)
1.6.- Dictament relatiu a l'aprovació dels dies festius addicionals d'obertura d'establiment. Exp. 1270-000004-2022 (X2022001847)
1.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la delegació al Consell Comarcal en matèria de sanejament en alta. Exp.1376-000021-2022 (X2022002169)
1.8.- Dictamen relatiu a la sessió temporal de l'escombradora per al servei de neteja viària. Exp. 1395-000002-2020 (X202000803)
1.9.- Dictament relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació de crèdit 8/2022 del pressupost general del 2022. Exp. 1627-000001-2022 (X2022000054)
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- Urgències
4.- Precs i Preguntes

Documents 2022-09 CONVOC PLE OCTUBRE

Ple Setembre de 2022

Data d'inici de la sessió 20-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.2.- 7a MODIF CREDITS I PLANTILLA PRESSUP 2022
1.3.- DONAR COMPTE MOROSITAT 2T 2022
1.4.- DONAR COMPTE PMP 2T 2022
1.5.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS DE L’ ESCOLA EMILI TEIXIDOR
1.6.- CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA SOBRE FINANÇAMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
1.7.- CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
1.8.- ADHESIÓ AL NOU CONVENI PER A LA COMPRA AGREGADA EN SUBMINISTRAMENTS A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT
1.9.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DE COMPRA AGREGADA DE GAS A TRAVÉS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
1.10.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LOCALS I DEPENDÈNCIES
2.- II Mocions
2.1.- MOCIO AMNISTIA I AUTODETERMINACIO CATALUNYA
3.- III. Part de control
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
3.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.4.- Torn Obert de Paraules

Documents 2022-08 CONVOC PLE SETEMBRE

Ple Juliol de 2022

Data d'inici de la sessió 19-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 DE JUNY DE 2022
1.2.- INF_CI Aprovació de la 1ª Modificació del Projecte i del Contracte d’Obres d’Urbanització del Carrer Verge del Sòl del Pont i Call de la Capella.
1.3.- INF_CI Aprovació del Conveni de Col·laboració amb Càritas
1.4.- INF_CI Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona de Compensació Econòmica per l’escreix de dedicació del Secretari del SAT d’Osona a les funcions de Secretari de l’Ajuntament de Roda de Ter
2.- II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-07 CONVOC PLE JULIOL

Ple Juny de 2022

Data d'inici de la sessió 21-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de session de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de maig de 2022
1.2.- INF_CI 6ª MODIFICACIO DE CREDITS I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 2022 15062022
1.3.- INF_CI FESTES LOCALS 2023 15062022
1.4.- INF_CI PRORROGA ADHESIO ACORD MARC COMPRA AGREGADA ELECTRICITAT 15062022
1.5.- INF_CI ADHESIO ASSOCIACIO MUNICIPIS I ENTITATS ENERGIA PUBLICA 15062022
1.6.- INF_CI APROVACIO CONVENI PROTECCIO CIVIL CONSELL COMARCAL 15062022
1.7.- INF_CI APROVACIO PLA NORMATIU 2022 15062022
2.- II. Mocions
2.1.- INF_CI MOCIO SUPORT JUTJATS DE PAU 15062022
3.- III. Part de control
3.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.3.- Ratificar les resolucions de l'alcalde

Documents 2022-06 CONVOC PLE JUNY

Ple Maig de 2022

Data d'inici de la sessió 17-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia. 20 d'abril de 2022
1.2.- INF_CI MOROSITAT 4T 2021
1.3.- INF_CI MOROSITAT 1T 2022
1.4.- INF_CI PMP 4T 2021
1.5.- INF_CI PMP 1T 2022
1.6.- INF_CI MODIFICACIO DE CREDITS 05/2022 DEL PRESSUPOST 2022
1.7.- INF_CI CONVEN DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL COMARCAL D’OSONA EN MATÈRIA DE SERVEI RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA
2.- II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-05 CONVOC PLE MAIG

Ple Abril de 2022

Data d'inici de la sessió 20-04-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de març de 2022
1.2.- INF_CI SENTENCIA LA PAU RODENCA 13042022
1.3.- INF_CI APROV INIC 4ª MODIF CRÈDITS PRESS 2022 13042022
1.4.- INF_CI MODIF ORDEN FISCAL 40 TAXA INSTAL ESPOR 13042022
1.5.- INF_CI PETICIÓ RECURSOS DIBA PARTICIPACIÓ INFANTIL 13042022
II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-04 CONVOC PLE ABRIL

Ple Març de 2022

Data d'inici de la sessió 22-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'Actes del Museu de l'Esquerda

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE FEBRER DE 2022
1.2.- INF_CI NOM ESCOLA BRESSOL 15032022
1.3.- INF_CI CONVENI US INSTITUT 15032022
1.4.- INF_CI CONVENI IEC 15032022
1.5.- INF_CI MODIF ORDEN FISCAL TAXES ESCOLA MUSICA 15032022
1.6.- INF_CI CONVENI SAREB PISOS LLOGUER ASSEQUIBLE 15032022
1.7.- INF_CI CONVENI CCO PISOS LLOGUER ASSEQUIBLE 15032022
1.8.- INF_CI MODIF CREDITS PRESS 2022 NUM 3 15032022
2.- PART DE CONTROL
2.1.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE
2.2.- RATIFICAR LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE
2.3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Documents 2022-03 CONVOC PLE MARÇ

Ple Febrer de 2022

Data d'inici de la sessió 10-02-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'Actes de l'Esquerda

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- TEMES ORDINARIS
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE 18 DE GENER DE 2022
1.2.- INF_CI Iº MODIF CRÈDITS PRESSUP 2022 08022022
1.3.- INF_CI ADJUD CONTRAC OBRES VSP I CC 08022022
1.4.- INF_CI MODIF ORDEN MUNIC PLUSVAL 08022022
2.- TEMES URGENTS
3.- MOCIONS
3.1.- MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI DE SALUT TRANS
ITINERANT A LA REGIÓ SANITARIA DE LA CATALUNYA CENTRAL
4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
4.2.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA
4.3.- DONAR COMPTE JUNTES DE GOVERN LOCAL

Documents 2022-02 CONVOC PLE FEBRER

Ple Gener de 2022

Data d'inici de la sessió 18-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2021 1
2. TEMES ORDINARIS
2.1.- COMUNICACIÓ DE L’INFORME DE MOROSITAT 3T 2021
2.2.- COMUNICACIÓ DE L’INFORME DEL PMP EL 3T 2021
3. TEMES URGENTS
3.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER AL 2022
3.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE
RESIDUS AL CONSELL COMARCAL D'OSONA
II. Part de control
4.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
5.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
6.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-01 CONVOC PLE GENER