No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple Gener de 2023

Data d'inici de la sessió 17-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Part resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu als nomenaments de regidors a organismes.
1.3.- Dictamen relatiu al nomenament dels membres de la comissió informativa i comissió especial de comptes.
1.4.- Dictamen relatiu a donar-se per assabentat del nomenament de secretaria substituta del Registre Civil.
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
2.3.- Donar compte morositat 3t-2022.
2.4.- Donar compte PMP 3t-2022.
3.- Mocions
3.1.- Moció per a l’adhesió a l'Agenda Digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
4.- Urgències

Documents CONVOC PLE 01 17012023

Ple Desembre de 2022

Data d'inici de la sessió 20-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sesions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost general per a l'any 2023.
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2026.
2.- MOCIONS
2.1.- Moció a favor de la Plana Viva.
3.- PART DE CONTROL
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
4.- URGÈNCIES
5.- PRECS I PREGUNTES

Documents 2022-11 CONVOC PLE DESEMBRE

Ple Novembre de 2022

Data d'inici de la sessió 15-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'ocubre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2022 del pressupost municipal.
1.3.- Dictamen relatiu a la licitació del servei de neteja d'edificis municipals.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Protocol d'assetjament laboral i sexual de l'Ajuntament de Roda de Ter.
2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- URGÈNCIES
4.- PRECS I PREGUNTES

Documents 2022-10 CONVOC PLE NOVEMBRE

Ple Octubre de 2022

Data d'inici de la sessió 25-10-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2022
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per l'any 2023. Exp. 1216-000001-2022 (X2022002181)
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació del Pla Normatiu per a l'any 2022.
Exp. 1177-000001-2022 (X2022001318)
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni i protocol relatiu al Fons Social de Solidaritat per garantir l'accés a l'aigua potable a tots els ciutadans en matèria de pobresa energètica. Exp. 1376-000017-2022 (X2022001817)
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal Osona del programa de Treball i Formació. Exp. 2240-000001-2022 (X2022000067)
1.6.- Dictament relatiu a l'aprovació dels dies festius addicionals d'obertura d'establiment. Exp. 1270-000004-2022 (X2022001847)
1.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la delegació al Consell Comarcal en matèria de sanejament en alta. Exp.1376-000021-2022 (X2022002169)
1.8.- Dictamen relatiu a la sessió temporal de l'escombradora per al servei de neteja viària. Exp. 1395-000002-2020 (X202000803)
1.9.- Dictament relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació de crèdit 8/2022 del pressupost general del 2022. Exp. 1627-000001-2022 (X2022000054)
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.- Urgències
4.- Precs i Preguntes

Documents 2022-09 CONVOC PLE OCTUBRE

Ple Setembre de 2022

Data d'inici de la sessió 20-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.2.- 7a MODIF CREDITS I PLANTILLA PRESSUP 2022
1.3.- DONAR COMPTE MOROSITAT 2T 2022
1.4.- DONAR COMPTE PMP 2T 2022
1.5.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS DE L’ ESCOLA EMILI TEIXIDOR
1.6.- CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA SOBRE FINANÇAMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
1.7.- CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
1.8.- ADHESIÓ AL NOU CONVENI PER A LA COMPRA AGREGADA EN SUBMINISTRAMENTS A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT
1.9.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DE COMPRA AGREGADA DE GAS A TRAVÉS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
1.10.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LOCALS I DEPENDÈNCIES
2.- II Mocions
2.1.- MOCIO AMNISTIA I AUTODETERMINACIO CATALUNYA
3.- III. Part de control
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
3.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.4.- Torn Obert de Paraules

Documents 2022-08 CONVOC PLE SETEMBRE

Ple Juliol de 2022

Data d'inici de la sessió 19-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 DE JUNY DE 2022
1.2.- INF_CI Aprovació de la 1ª Modificació del Projecte i del Contracte d’Obres d’Urbanització del Carrer Verge del Sòl del Pont i Call de la Capella.
1.3.- INF_CI Aprovació del Conveni de Col·laboració amb Càritas
1.4.- INF_CI Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona de Compensació Econòmica per l’escreix de dedicació del Secretari del SAT d’Osona a les funcions de Secretari de l’Ajuntament de Roda de Ter
2.- II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-07 CONVOC PLE JULIOL

Ple Juny de 2022

Data d'inici de la sessió 21-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de session de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de maig de 2022
1.2.- INF_CI 6ª MODIFICACIO DE CREDITS I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 2022 15062022
1.3.- INF_CI FESTES LOCALS 2023 15062022
1.4.- INF_CI PRORROGA ADHESIO ACORD MARC COMPRA AGREGADA ELECTRICITAT 15062022
1.5.- INF_CI ADHESIO ASSOCIACIO MUNICIPIS I ENTITATS ENERGIA PUBLICA 15062022
1.6.- INF_CI APROVACIO CONVENI PROTECCIO CIVIL CONSELL COMARCAL 15062022
1.7.- INF_CI APROVACIO PLA NORMATIU 2022 15062022
2.- II. Mocions
2.1.- INF_CI MOCIO SUPORT JUTJATS DE PAU 15062022
3.- III. Part de control
3.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.3.- Ratificar les resolucions de l'alcalde

Documents 2022-06 CONVOC PLE JUNY

Ple Maig de 2022

Data d'inici de la sessió 17-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia. 20 d'abril de 2022
1.2.- INF_CI MOROSITAT 4T 2021
1.3.- INF_CI MOROSITAT 1T 2022
1.4.- INF_CI PMP 4T 2021
1.5.- INF_CI PMP 1T 2022
1.6.- INF_CI MODIFICACIO DE CREDITS 05/2022 DEL PRESSUPOST 2022
1.7.- INF_CI CONVEN DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL COMARCAL D’OSONA EN MATÈRIA DE SERVEI RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA
2.- II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-05 CONVOC PLE MAIG

Ple Abril de 2022

Data d'inici de la sessió 20-04-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions de la Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Ordre del dia I. Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de març de 2022
1.2.- INF_CI SENTENCIA LA PAU RODENCA 13042022
1.3.- INF_CI APROV INIC 4ª MODIF CRÈDITS PRESS 2022 13042022
1.4.- INF_CI MODIF ORDEN FISCAL 40 TAXA INSTAL ESPOR 13042022
1.5.- INF_CI PETICIÓ RECURSOS DIBA PARTICIPACIÓ INFANTIL 13042022
II. Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
2.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-04 CONVOC PLE ABRIL

Ple Març de 2022

Data d'inici de la sessió 22-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'Actes del Museu de l'Esquerda

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE FEBRER DE 2022
1.2.- INF_CI NOM ESCOLA BRESSOL 15032022
1.3.- INF_CI CONVENI US INSTITUT 15032022
1.4.- INF_CI CONVENI IEC 15032022
1.5.- INF_CI MODIF ORDEN FISCAL TAXES ESCOLA MUSICA 15032022
1.6.- INF_CI CONVENI SAREB PISOS LLOGUER ASSEQUIBLE 15032022
1.7.- INF_CI CONVENI CCO PISOS LLOGUER ASSEQUIBLE 15032022
1.8.- INF_CI MODIF CREDITS PRESS 2022 NUM 3 15032022
2.- PART DE CONTROL
2.1.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE
2.2.- RATIFICAR LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE
2.3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Documents 2022-03 CONVOC PLE MARÇ

Ple Febrer de 2022

Data d'inici de la sessió 10-02-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'Actes de l'Esquerda

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- TEMES ORDINARIS
1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE 18 DE GENER DE 2022
1.2.- INF_CI Iº MODIF CRÈDITS PRESSUP 2022 08022022
1.3.- INF_CI ADJUD CONTRAC OBRES VSP I CC 08022022
1.4.- INF_CI MODIF ORDEN MUNIC PLUSVAL 08022022
2.- TEMES URGENTS
3.- MOCIONS
3.1.- MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI DE SALUT TRANS
ITINERANT A LA REGIÓ SANITARIA DE LA CATALUNYA CENTRAL
4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
4.2.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA
4.3.- DONAR COMPTE JUNTES DE GOVERN LOCAL

Documents 2022-02 CONVOC PLE FEBRER

Ple Gener de 2022

Data d'inici de la sessió 18-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2021 1
2. TEMES ORDINARIS
2.1.- COMUNICACIÓ DE L’INFORME DE MOROSITAT 3T 2021
2.2.- COMUNICACIÓ DE L’INFORME DEL PMP EL 3T 2021
3. TEMES URGENTS
3.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER AL 2022
3.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE
RESIDUS AL CONSELL COMARCAL D'OSONA
II. Part de control
4.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
5.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
6.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Documents 2022-01 CONVOC PLE GENER