En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Riudellots de la Selva el Ple municipal està format per 11 regidors.

Les sessions plenàries són públiques i tenen lloc cada dos mesos, el tercer dilluns de mes a les 20 h a la sala de plens de l'Ajuntament. Podeu consultar les convocatòries del Ple des d'aquí. Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any. La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet. Podeu consultar les actes de les sessions plenàries al des d'aquí.

Les principals competències del ple municipal són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Els regidors que no tenen una dedicació completa o parcial a l'Ajuntament reben una indemnització de 125€ per assistir a cada sessió ordinària del ple i de 70€ per a cada sessió extraordinària.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT VIDAL DELGADO

MONTSERRAT VIDAL DELGADO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto CRISTINA PINEDA ESPINOSA

CRISTINA PINEDA ESPINOSA

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto RAÜL COLL BAYER

RAÜL COLL BAYER

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto VIVIANA NAVARRO RUIZ

VIVIANA NAVARRO RUIZ

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

ERC - AM

Veure fitxa
Foto EUDALD TEIXIDOR SANCHO

EUDALD TEIXIDOR SANCHO

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

SOM - IdSelva

Veure fitxa
Foto RAQUEL PERES PAIRET

RAQUEL PERES PAIRET

SOM - IdSelva

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern és integrada per l'alcaldia i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcaldia, el qual n'ha de donar compte al ple.

Les sessions de la Junta de Govern tenen lloc cada quinze dies, els dijous a les 8 h del matí a la sala de reunions número 1 de l'Ajuntament. Podeu consultar les actes de les Juntes de govern des d'aquí.

Les principals competències de la Junta de Govern són:

 • L'assistència a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcaldia o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. En el cas de Riudellots de la Selva, l'alcaldia li ha delegat les següents funcions:
  • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
  • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 € així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
   • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, quan la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost.
  • Atorgar, denegar, modificar o prorrogar llicències d’obres major.
  • Aprovació prèvia de projectes d’actuacions específiques d’interès públic que es refereix l’article 47.4 i 48 TRLUC.
  • Atorgament de llicències per noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a que es refereix l’art. 49 TRLUC.
  • Autorització d’usos i obres de caràcter provisional.
  • Aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • La disposició i ordenació de despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagament de conformitat amb  el text refós de la llei reguladora de les hisendes local, Real decret legislatiu 2/2004, de conformitat amb l’establert a l’art. 53.g del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • La concertació de les operacions de crèdit sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris,  llevat de les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
  • Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.

 

Els regidors que no tenen una dedicació completa o parcial a l'Ajuntament reben una indemnització de 140€ per assistir a cada sessió ordinària de la Junta de govern local i de 40€ per a cada sessió extraordinària.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto CRISTINA PINEDA ESPINOSA

CRISTINA PINEDA ESPINOSA

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

El Consell de Govern és un òrgan complementari, que té com a finalitat coordinar l'acció de govern i assessorar a l'alcaldia en els temes que es tractaran a la Junta de Govern o al Ple. Les seves decisions no són vinculants, però s'aixecarà una acta per part del membre del consell que hagi estat designat com a secretari.

El Consell de Govern es reuneix els dimecres cada quinze dies a les 19 hores.

Tots els regidors i regidores de l'equip de govern formen part del Consell de Govern, i l'Alcalde el presideix.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 250 € cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquest consell.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT VIDAL DELGADO

MONTSERRAT VIDAL DELGADO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto CRISTINA PINEDA ESPINOSA

CRISTINA PINEDA ESPINOSA

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto RAÜL COLL BAYER

RAÜL COLL BAYER

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto VIVIANA NAVARRO RUIZ

VIVIANA NAVARRO RUIZ

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

ERC - AM

Veure fitxa
Foto EUDALD TEIXIDOR SANCHO

EUDALD TEIXIDOR SANCHO

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

Les principals competències de l'alcaldia són:•    Dirigir el govern i l'administració municipal.•    Representar l'ajuntament.•    Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.•    Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.•    Dictar bans.•    El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.•    Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.•    Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.•    Exercir la direcció dels Vigilants Municipals.•    Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.•    L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.•    La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.•    Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.•    Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.•    L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.•    L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple oa la Junta de Govern Local.•    Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.•    El nomenament dels tinents d'alcalde.•    Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Funcions:

Aquest òrgan està format per l’alcaldia i els portaveus de cada un dels grups polítics municipals, juntament amb la secretaria de l'Ajuntament, que tindrà veu però no vot. No es convocaran formalment les seves sessions, ni es redactarà cap acta de les seves sessions.

Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de portaveus els membres i el personal de la Corporació que l’alcaldia consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

La Junta de portaveus es reuneix els dilluns a les 8 h del matí, cada dos mesos, dins del termini dels set dies abans de celebrar cada cada ple ordinari.

La Junta de portaveus s'encarrega de:

 1. Assessorar a l’alcaldia sobre quines qüestions s'han d'incloure a l’ordre del dia de les sessions del ple ordinàries.
 2. Conèixer prèviament els assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
 3. Estudiar, informar o consultar els assumptes que l’alcalde o l’alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 75 € cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquesta junta.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto CRISTINA PINEDA ESPINOSA

CRISTINA PINEDA ESPINOSA

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

SOM - IdSelva

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n informe.

Aquesta comissió està formada per l'alcaldia (que exerceix la presidència de la Comissió), per dos vocals, un del grup polític ERC i un de SOM, i per la secretaria de la corporació que exerceix de secretari de l'òrgan.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 140 € cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquesta comissió.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Funcions:

El Consell de Poble és un òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu.

Té una estructura de composició oberta, en la qual poden participar totes les persones empadronades al cens municipal, que són les persones que tenen dret a vot.

L'alcaldia i tots els regidors de l'Ajuntament en formen part, amb veu però sense dret de vot. I la regidoria de participació és el president d'aquest òrgan, ha de moderar el debat i recollir les propostes que hi sorgeixin.

També hi podrà formar part la persona que sigui jutge de pau i persones expertes o tècniques que puguin aportar informació específica. 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

JOSEP LLUIS SANTAMARIA MORENO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT VIDAL DELGADO

MONTSERRAT VIDAL DELGADO

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto CRISTINA PINEDA ESPINOSA

CRISTINA PINEDA ESPINOSA

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto RAÜL COLL BAYER

RAÜL COLL BAYER

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto VIVIANA NAVARRO RUIZ

VIVIANA NAVARRO RUIZ

Junts per Riudellots

Veure fitxa
Foto LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

LLUÍS MARTI BARNÉS I TARRÉS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

SÍLVIA PERAFERRER RIBOT

ERC - AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

GLÒRIA CABARROCAS I TEIXIDOR

ERC - AM

Veure fitxa
Foto EUDALD TEIXIDOR SANCHO

EUDALD TEIXIDOR SANCHO

ERC - AM

Veure fitxa
Foto FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA

SOM - IdSelva

Veure fitxa
Foto RAQUEL PERES PAIRET

RAQUEL PERES PAIRET

SOM - IdSelva

Veure fitxa