En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Riudellots de la Selva el Ple municipal està format per 11 regidors.

Les sessions plenàries són públiques i tenen lloc a la Sala de Plens. Podeu consultar les convocatòries del Ple des d'aquí.

Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any.

La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Podeu consultar les actes de les sessions plenàries al des d'aquí.

Les principals competències del ple municipal són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Montserrat Roura i Massaneda

Montserrat Roura i Massaneda

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Mª Corominas i Pujol

Josep Mª Corominas i Pujol

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Santamaria Monero

Josep Santamaria Monero

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Cristina Pineda i Espinosa

Cristina Pineda i Espinosa

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Gerard Fabrellas i Ciurana

Gerard Fabrellas i Ciurana

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Carme Camps i Goy

Carme Camps i Goy

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Lluís M. Barnés Tarrés

Lluís M. Barnés Tarrés

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Sílvia Peraferrer Ribot

Sílvia Peraferrer Ribot

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Raquel Fumadó Bou

Raquel Fumadó Bou

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Miquel Salvans i Brunsó

Miquel Salvans i Brunsó

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Anna Adroher Boada

Anna Adroher Boada

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

Les principals competències de la Junta de Govern són:

 • L'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

En el cas de Riudellots de la Selva, l'alcaldia li ha delegat en la Junta de Govern les següents funcions:

 • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121.04 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’ import acumulat de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 € així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits: 
 • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
 • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, quan la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost. 
 • Atorgar, denegar, modificar o prorrogar llicències d’obres major.
 • Aprovació prèvia de projectes d’actuacions específiques d’interès públic que es refereix l’article 47.4 i 48 TRLUC.
 • Atorgament de llicències per noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a que es refereix l’art. 49 TRLUC. 
 • Autorització d’usos i obres de caràcter provisional.
 • Aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • La disposició i ordenació de despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagament de conformitat amb  el text refós de la llei reguladora de les hisendes local, Real decret legislatiu 2/2004, de conformitat amb l’establert a l’art. 53.g del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 • La concertació de les operacions de crèdit sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris,  llevat de les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

Les sessions de la Junta de Govern tenen lloc cada quinze dies, els dimarts a les 8 h. Podeu consultar les actes de les Juntes de govern des d'aquí.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Montserrat Roura i Massaneda

Montserrat Roura i Massaneda

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Mª Corominas i Pujol

Josep Mª Corominas i Pujol

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Santamaria Monero

Josep Santamaria Monero

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Cristina Pineda i Espinosa

Cristina Pineda i Espinosa

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

El Consell de Govern és integrat per tots els regidors/es de l’equip de govern i presidit per l’Alcaldessa, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories. Atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local i això dificulta considerablement una bona coordinació i seguiment dels assumptes que posteriorment aprova la Junta de Govern Local.

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari cada quinze dies el dimarts a les 20 h i amb caràcter extraordinari sempre que la Presidenta el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores.

Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu. Per raó dels assumptes a tractar, la Presidenta podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell de Govern. Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats l'Alcaldessa, com a presidenta, amb el vot de qualitat.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Montserrat Roura i Massaneda

Montserrat Roura i Massaneda

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Mª Corominas i Pujol

Josep Mª Corominas i Pujol

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Santamaria Monero

Josep Santamaria Monero

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Cristina Pineda i Espinosa

Cristina Pineda i Espinosa

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Gerard Fabrellas i Ciurana

Gerard Fabrellas i Ciurana

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Carme Camps i Goy

Carme Camps i Goy

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Les principals competències de l'alcaldia són:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció dels Vigilants Municipals.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple oa la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Montserrat Roura i Massaneda

Montserrat Roura i Massaneda

JxCat-JUNTS

Veure fitxa

Ple

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Riudellots de la Selva el Ple està format per 11 regidors.

Les sessions plenàries són públiques i tenen lloc a la Sala de Plens. Podeu consultar les convocatòries del Ple des d'aquí.

Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any.

La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Podeu consultar les actes de les sessions plenàries al des d'aquí.

Les principals competències del ple municipal són:

· Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

· Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

· Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.

· Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

· Crear i regular òrgans complementaris.

· Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

· Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

· Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

· Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

· Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

· Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.

· Exercir les accions administratives i judicials.

· Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

· Alienar el patrimoni.

· Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

· Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Junta de Govern

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

Correspon a la Junta de Govern:

L'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Les sessions de la junta de govern tenen lloc els dimarts a la sala de reunions número 1 de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. Podeu consultar les actes de les Juntes de govern des d'aquí.

 

Consell de Govern

Atès que la gestió municipal demanda l’existència un òrgan col·legiat de govern que sota la presidència de l’Alcaldessa garanteixi la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores.

Atès que l’Ajuntament considera que per aconseguir aquests objectius és convenient la creació d’un l’òrgan complementari a l’organització municipal, nomenat Consell de govern, que tingui per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local.

El Consell de Govern és integrat per tots els regidors/es de l’equip de govern i presidit per l’Alcaldessa, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories. Atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local i això dificulta considerablement una bona coordinació i seguiment dels assumptes que posteriorment aprova la Junta de Govern Local.

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari cada quinze dies el dimarts a les 20 h i amb caràcter extraordinari sempre que el President el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores.

Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu. Per raó dels assumptes a tractar, la Presidenta podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell de Govern. Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.

Per a les resta d’aspectes no previstos en aquest article, seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats continguts en la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. Es per això i de conformitat amb el que estableix l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya que estableix: L’Ajuntament en exercici de la seva autonomia organitzativa pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis.