No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 10/2022

Data d'inici de la sessió 16-12-2022

Hora d'inici de la sessió 8.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

2.- ESTABLIMENT D'UN NOU MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS PELS CÀRRECS

ELECTES DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

3.- CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR O DEFENSORA DE LA CIUTADANIA

4.- CONVOCATÒRIA IMMEDIATA PER A L'OCUPACIÓ DELS PISOS DISPONIBLES

DESTINATS A L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Documents Ordre del dia 16 de desembre

Ple 9/2022

Data d'inici de la sessió 30-11-2022

Hora d'inici de la sessió 08.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA DEL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES “HOSTAL NOU”. APROVACIÓ INICIAL

3.- OBRES DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AV. GIRONA - CARRER MAJOR (FASES I i II). RATIFICACIÓ ADJUDICACIÓ.

Documents Ordre del dia 30 de novembre 2022

Ple 8/2022

Data d'inici de la sessió 04-11-2022

Hora d'inici de la sessió 08.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS ANY 2023. APROVACIÓ PROVISIONAL.

Documents Ordre del dia 4 de novembre de 2022

Ple 7/2022

Data d'inici de la sessió 19-09-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (20/06/2022, 23/06/2022 i 29/08/2022)

2.- PRESA DE POSSESSIÓ CÀRREC REGIDOR

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

4.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL

5.- LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L'EXECUCIÓ DE

LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS

VIALS TRAM AV. GIRONA - CARRER MAJOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. TEXT

REFÓS II, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I

OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA

6.- NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

7.- MOCIÓ PER L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACORD SOCIAL PER L'AMNISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ

8.- ASSABENTATS

9.- ASSUMPTES URGENTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia 19 de setembre de 2022

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 29-08-2022

Hora d'inici de la sessió 8.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR EL SR. MIQUEL SALVANS BRUNSÓ

Documents Ordre del dia 29 d'agost de 2022

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 23-06-2022

Hora d'inici de la sessió 8.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA


2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'AMPLIACIÓ DEL SECTOR UA-16 FRISELVA. APROVACIÓ INICIAL.

 

Documents Ordre del dia 23 de juny 2022

Ple 04/2022

Data d'inici de la sessió 20-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21/03/2022)

2.- RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. APROVACIÓ

3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2022. APROVACIÓ INICIAL

4.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2023

5.- OBRES CANALITZACIÓ REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ VIALS TRAM AVGDA GIRONA FASE I i II. INICI EXPEDIENT

6.- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. APROVACIÓ

7.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA D'EQUIPAMENT DEL SECTOR MERCAT. APROVACIÓ PROVISIONAL

8.- MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA MODIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES EN ELS ÀMBITS, SECTOR MERCAT I SECTOR DE PONENT. APROVACIÓ INICIAL

9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'AMPLIACIÓ DEL SECTOR UA-16 FRISELVA. APROVACIÓ INICIAL.

10.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DIPOSITADA PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

11.- SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT DEL MUNICIPI. RATIFICACIÓ DECRET DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE

12.- CONTRACTE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

13.- PLA INTERN D'IGUALTAT DE DONES I HOMES DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ

14.- SOL·LICITUD DEL PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR). ANY 2023

15.- APROVACIÓ PROJECTE ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA: APEU PAE RIUDELLOTS DE LA SELVA

16.- ASSABENTATS

17.- ASSUMPTES URGENTS

18.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia Ple 20 de juny de 2022

Ple 03/2022

Data d'inici de la sessió 21-03-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (20/12/2020, 13/01/2022 i 15/02/2022)

2.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2021

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

4.- CONVENI PER A LA CESSIÓ AMB CARÀCTER DEFINITIU DE LA INFRAESTRUCTURA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DES DE L'ARTÈRIA COSTA BRAVA-CENTRE, ALS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS I CAMPLLONG

5.- BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA QUOTA D'ALTA A LA FIBRA ÒPTICA

6.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.

7.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NÚM. 183 DE 28 FEBRER DE 2022

8.- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE D’UCRAÏNA I PER LA FI DE LA GUERRA

9.- ASSABENTATS

10.- ASSUMPTES URGENTS

11.- PRECS I PREGUNTES

Documents 504-ple-de-mars-152022-1647443574.pdf

Ple 02/2022

Data d'inici de la sessió 15-02-2022

Hora d'inici de la sessió 8.00h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.

2.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA ACLARIMENT DUBTE PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

3.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. APROVACIÓ INICIAL

Documents Ordre del dia Ple Extraordinari

Ple 01/2022

Data d'inici de la sessió 13-01-2022

Hora d'inici de la sessió 08.00

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NEXT GENERATION: PLA ESTRATÈGIC DE TRANSICIÓ A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

Documents Ordre del dia Ple 13 de gener 2022

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 20-12-2021

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (20/09/2021 i 04/11/2021)

2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
3.- ATRIBUCIÓ PER DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI D'ABASTAMENT EN ALTA DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA AL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
4.- CONSORCI DEL TER. MODIFICACIÓ ESTATUTS. APROVACIÓ
5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ
EN VIES URBANES
6.- CONVENI DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
7.- APROVACIÓ CONVENI DELEGACIÓ COMPETÈNCIES POTESTAT INSPECTORA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
8.- APROVACIÓ DE LES BASES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR ALS HABITATGES DE LLOGUER JOVE
9.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLEC I CONVOCATÒRIA
10.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA D'EQUIPAMENT DEL SECTOR MERCAT. APROVACIÓ INICIAL.
11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL SECTOR PONENT I MERCAT. DESISTIMENT
12.- PROTOCOL ÚS DISPOSITIU LLENÇADOR D'AGENT IRRITANT
13.- DESIGNACIÓ JUTGE PAU SUBSTITUT
14.- EXPROPIACIÓ DE FINQUES QUALIFICADES D'EQUIPAMENT PÚBLIC. DETERMINACIÓ INTERÈS PÚBLIC.
15.- 
MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA
16.- ASSABENTATS
17.- MOCIONS URGENTS
18.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia sessió 20 de desembre de 2021

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 20-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS: 21 de juny (sessió ordinària i extraordinària) i 1 de setembre
2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL
4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L'ÀMBIT DELS GUÀRDIES MUNICIPALS
5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2022
6.- 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL I DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI D’OBRADOR D’ÚS COMPARTIT DEL CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL - FOODLAB DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
7.- CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
8.- ASSABENTATS
9.- MOCIONS URGENTS
10.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia Ple 20 de setembre 2021

Ple 8/2021

Data d'inici de la sessió 01-09-2021

Hora d'inici de la sessió 08.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ LICITADOR. 

 SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Documents Ordre de dia 1 de setembre del 2021

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 21-06-2021

Hora d'inici de la sessió 08h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- INCORPORACIÓ  DESPESA ECONÒMICA EN EL TEXT DE MODIFICACIÓ DE LES NNSS I ESMENA EN EL CONVENI DE COL LABORACIÓ  URBANÍSTICA

Documents Ordre del dia ple extraordinària 21 de juny

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 21-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (15/03/2021, 12/04/2021, 14/05/2021 i

25/05/2021)

2.- ÒRGAN AMBIENTAL MUNICIPAL. RÈGIM DE FUNCIONAMENT.

3.- SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI,RATIFICACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE.

4.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL.

5.- APROVACIÓ CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA PER LA URBANITZACIÓ CAN JORDI

6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A LA

MODIFICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES EN ELS ÀMBITS,SECTOR MERCAT I SECTOR DE PONENT. APROVACIÓ INICIAL. 7.- DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL. APROVACIÓ.

8.- ESTABLIMENT NOVA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS.APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ OOFF

9.- REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LA LLARD'INFANTS MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. MODIFICACIÓ.

10.- CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA IMANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICADE L'ENLLUMENAT EXTERIOR. APROVACIÓ EXPEDIENT. 11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXTREFÓS NNSS PLANEJAMENT SECTOR CAMP QUART. APROVACIÓ CONVENI AMB BUSQUETS S.L.

12.- RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. APROVACIÓ

13.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST

14.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUP COMARCALS EN RELACIÓ A LA MALAQUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA COMARCA

15.- MOCIÓ ERC EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI+

16.- MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS. APROVACIÓ.

17.- ASSABENTATS

18.- URGENTS

19.- PRECS I PREGUNTES

 

Documents Ordre del dia ple ordinària 21 de juny

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 25-05-2021

Hora d'inici de la sessió 8.00

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR CAMP QUART. AMPLIACIÓ EQUIPAMENT

Documents Decret de convocatòria sessió 25 de maig 2021

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 14-05-2021

Hora d'inici de la sessió 8 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- CONVOCAR COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE L'AJUNTAMENT

2.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. INCOACIÓ EXPEDIENT.

3.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN LOCAL: CONTRACTE  MIXT  DE  SUBMINISTRAMENT,  OBRA  I  SERVEIS  DE  GESTIÓ  ENERGÈTICA I   MANTENIMENT   AMB   GARANTIA   TOTAL,   INCLOSA   LA  MILLORA  DE  L'EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  DE  L'ENLLUMENAT  EXTERIOR.  INCOACIÓ EXPEDIENT

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 12-04-2021

Hora d'inici de la sessió 8.00

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES HOSTAL NOU. REVOCACIÓ

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA DEL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES “HOSTAL NOU”. APROVACIÓ INICIAL.

Documents Ordre del dia 12 d'abril 2021

Ple 02/2021

Data d'inici de la sessió 15-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16/12/2020 i 20/01/2021)
2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.
3.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES HOSTAL NOU. APROVACIÓ INICIAL.
4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR CAMP QUART. AMPLIACIÓ EQUIPAMENT.
6.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2021. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021
7.- CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Ple 01/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.- Ratificar la urgència de la present convocatòria
2.- Adhesió al pacte d'alcaldes pel clima i l'energia sostenible (PAESC)
3.- Sorteig meses electroals per a les eleccions del Parlament de Catalunya

PLE 9/2020

Data d'inici de la sessió 21-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (21/09/2020, 02/11/2020, 13/11/2020, 17/11/2020 i 09/12/2020)

2.- PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

3.- MODIFICACIÓ REGLAMENT: GUÀRDIES MUNICIPALS

4.- RENÚNCIA AL CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DINTERIOR I LAJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS DOCI

6.- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I LAJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA GESTIÓ DELS CONVENIS ENTRE LAGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ELS SIG dECOEMBES I dECOVIDRIO

7.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.- RATIFICACIÓ DE LACORD DE DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE LONYAR

9.- INICI EXPEDIENT EXPROPIATORI PER INTERÈS DE  LLEI

10.- MODIFICACIÓ CONTRACTE DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

11.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. APROVACIÓ INICIAL.

12.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI LA PANDÈMIA

13.- MOCIÓ PER APLICAR UN RECÀRREC A L'IBI ALS HABITATGES DESOCUPATS PERMANENTS I LA CREACIÓ DEL CENS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE PERMETI AQUESTA REGULACIÓ

14.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS I SUBSIDIS DATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO.

15.- ASSABENTATS

16.- PRECS I PREGUNTES

Ple 8/2020

Data d'inici de la sessió 17-11-2020

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA

2.- PRESA DE POSSESSIÓ

Ple 7/2020

Data d'inici de la sessió 13-11-2020

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LATORGAMENT DAJUTS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A LANY 2020

2.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER APROVACIÓ DELS AJUTS DE CARÀCTER ACCESSORI I EXCEPCIONAL ALS BARS, RESTAURANTS, COMERÇOS I ACTIVITATS AFECTADES PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 02-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA

2.- ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

3.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

4.- REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.

5.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR

 

PLE 5/2020

Data d'inici de la sessió 21-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTICA

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (15/06/2020)

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

3.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE LEXERCICI 2019. APROVACIÓ

4.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2020

5.- OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (FASES 4, 6 I 8). DEVOLUCIÓ GARANTIA.

6.- SERVEI DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. DEVOLUCIÓ GARANTIA SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

7.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL: FESTES LOCALS 2021

8.- RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. APROVACIÓ

9.- MODIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES EN ELS ÀMBITS, SECTOR MERCAT I SECTOR DE PONENT

10.- REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. MODIFICACIÓ

11.- CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. DEVOLUCIÓ GARANTIA SPORT ASSISTANCE 2000 S.L.

12.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE PILOT EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA

13.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.

14.- ASSABENTATS

15.- MOCIONS URGENTS

16.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia 21 setembre 2020

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 16-06-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (15/05/2020 I 28/05/2020)

2.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS. MODIFICACIÓ.

3.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS). APROVACIÓ INICIAL

4.- PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2020-2023. APROVACIÓ:

5.- SUCCESSIÓ DE CONTRACTISTA: CONTRACTE DE CONSERVACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

6.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

7.- REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM INTERN DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL.

8.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2020 

9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ INICIAL.

10.- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, DAJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LEPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. APROVACIÓ.

11.- CONSELL DINICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), NOMENAMENT DE REPRESENTAT:

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER LA GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

13.- PROPOSTA D'ASSABENTATS 14.- MOCIONS URGENTS

15.- PRECS I PREGUNTES

PLE 3/2020

Data d'inici de la sessió 28-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16/12/2019, 17/12/2019, 08/01/2020, 18/02/2020, 12/03/2020, 08/04/2020 i 18/05/2020)
2.- TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SECTOR FRISELVA. VERIFICACIÓ.

3.- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. PRÒRROGA CONTRACTE. 4.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019
5.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 3/2020
6.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCAL NÚM. 14

7.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL
8.- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. APROVACIÓ.

9.- DONAR COMPTE MODIFICACIÓ MEMBRES JUNTA DE PORTAVEUS 10.- PROPOSTA D'ASSABENTATS
11.- MOCIONS URGENTS
12.- PRECS I PREGUNTES

Documents Decret convocatòria

PLE 2/2020

Data d'inici de la sessió 18-05-2020

Hora d'inici de la sessió 8:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ÚNIC.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. REQUERIMENT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.

Documents Ordre del dia 18 de maig

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 08-04-2020

Hora d'inici de la sessió 8h

Lloc Telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER LA GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

2.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS . APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA.

3.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR) ANY 2021.

4.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2020.

5.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: PROJECTE CONSTRUCTIU OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, AL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Documents Ple extraordinari telemàtic 8 d'abril de 2020

PLE 2019/13

Data d'inici de la sessió 17-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

2.- PROPOSTA NOU MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS I INTERESSOS DELS CÀRRECS ELECTES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

3.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR O DEFENSORA DE LA CIUTADANIA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

PLE 2019/12

Data d'inici de la sessió 16-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER L' EXECUCIÓ DEL PROJECTE. PAGAMENT JUST PREU.

3.- ADHESIÓ CONSORCI DE LA COSTA BRAVA -ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA . APROVACIÓ INICIAL

4.- MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL: MODIFICACIÓ HORARIS ÒRGANS DE GOVERN

5.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DEL TER

6.- RATIFICACIÓ REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

7.- MODIFICACIÓ REGLAMENT VIGILANTS MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

8.- MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA ZONA DE CIUTAT JARDÍ INTENSIVA DEL SECTOR CAMP QUART - ARTICLE 91. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. APROVACIÓ INCIAL

10.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

11.- EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA ZONA VERDA TITULARITAT DEL BISBAT DE GIRONA.

12.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020

13.- MOCIÓ DE SUPORT PER A LANUL·LACIÓ DE LORDRE DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS DESQUADRA

14.- PROPOSTA D'ASSABENTATS

15.- MOCIONS URGENTS

16.- PRECS I PREGUNTES

PLE 2019/11

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.-SORTEIG MESES ELECTORALS

2.-ACTUALITZACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AV. GIRONA - CARRER MAJOR. APROVACIÓ DEFINITIVA.

PLE 2019/10

Data d'inici de la sessió 16-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ INICAL REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

3.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2020. APROVACIÓ INICIAL.

4.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE LEXERCICI 2018. APROVACIÓ.

5.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019

6.- MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA ZONA DE CIUTAT JARDÍ INTENSIVA DEL SECTOR CAMP QUART - ARTICLE 91. APROVACIÓ INICIAL.

7.- PROJECTE D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.

8.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:  FESTES LOCALS 2020

9.- DEVOLUCIÓ GARANTIA PRESTADA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL A RIUDELLOTS DE LA SELVA (FOODLAB).

10.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER LA CONTRACTACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DABSTAMENT DAIGUA POTABLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

11.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL A L'ASSOCIACIÓ DE TURISME LA SELVA

12.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA. ADHESIÓ

13.- MOCIONS:

13.1.- MOCIÓ CORRELLENGUA

13.2.- MOCIÓ PER A REALITZAR UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL NOU CENTRE DINTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA VINCULAT AL CAMÍ DE SANT JAUME

13.3.- MOCIÓ DE CREACIÓ DE VARIES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

13.4.- MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER LEMERGÈNCIA CLIMÀTICA

14.- PROPOSTA D'ASSABENTATS

15.- PRECS I PREGUNTES

Ple 2019/9

Data d'inici de la sessió 20-06-2019

Hora d'inici de la sessió 8h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Ple extraordinari 20 de juny

PLE 2019/8

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala Polivalent de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia ÚNIC.- CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT

PLE 2019/7

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 8:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ÚNIC.- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE 6 DE MAIG DE 2019.  APROVACIÓ.

PLE 2019/6

Data d'inici de la sessió 06-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA: 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA D'ESPAIS VERDS I ARBRAT DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

3.- RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS.

4.- RATIFICAR L'ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'ENS LOCALS "CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUE GIRONINES.

5.- PROJECTE D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.

6.- ACTUALITZACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AV. GIRONA - CARRER MAJOR. APROVACIÓ INICIAL.

7.- CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI D'AIGUA.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDCAT SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A L'AFUSELLAMENT I CREMA SIMBÒLICA DEL PRESIDENT PUIGDEMONT.

9.- ASSABENTATS.

10.- MOCIONS URGENTS.

11.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 2019/5

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 08:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR

2.- SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS 26052019

Ple 2019/4

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR) ANY 2020

2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2018

3.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2019

4.- SORTEIG MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS DEL 28.04.2019

Ple 2019/3

Data d'inici de la sessió 15-03-2019

Hora d'inici de la sessió 8h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- RENÚNCIA DEL SR. LLUÍS-MARTÍ BARNÉS TARRÉS AL CÀRREC DE REGIDOR. APROVACIÓ.

 

2.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

PLE 2019/2

Data d'inici de la sessió 04-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 14 DE GENER DE 2019

2.- BASES DELS PREMIS PER A ESTUDIANTS. MODIFICACIÓ.

3.- REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. MODIFICACIÓ.

4.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS.

5.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

6.- APROVACIÓ DEL PLA DE  GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA. DEIXALLERIA I NETEJA VIÀRIA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

7.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR

8.- ASSABENTATS

9.- MOCIONS URGENTS

10.- PRECS I PREGUNTES

PLE 2019/1

Data d'inici de la sessió 14-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL I DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI D'OBRADOR D'ÚS COMPARTIT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL - FOODLAB

3.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

5.- ADHESIÓ DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL - FOODLAB A LA XARXA GIRONINA DESPAIS DALLOTJAMENT EMPRESARIAL (XGEAE)

6.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA

7.- CONVENI DE COLLAORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DINTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LAJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L’ÀMBIT DELS VIGILANTS MUNICIPALS. APROVACIÓ.

8.- RATIFICACIÓ DE DECRET DE COMPLEMENT PRESTACIONS A PERCEBRE PELS REGIDORS/ES AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ LOCAL EN LES SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL

9.- ASSABENTATS

10.- MOCIONS URGENTS

11.- PRECS I PREGUNTES

PLE 2018/6

Data d'inici de la sessió 05-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR PLE ORDINARI DE 17/09/2018 i PLE EXTRAORDINARI 09/10/2018.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO O URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AVDA. GIRONA CARRER MAJOR.

3.- ORDENANCES FISCALS. APROVACIO PROVISIONAL.

4.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

5.- MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

6.- ASSABENTATS.

7.- MOCIONS URGENTS.

8.- PRECS I PREGUNTES.

PLE 2018/5

Data d'inici de la sessió 17-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LES NORMES SUBSDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. SECTOR FRISELVA CLAUS UA4-PA16

3.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2018

4.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017. APROVACIÓ.

5.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL

6.- PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL. APROVACIÓ DEFINITIVA.

7.- INICI EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIO DE LA CONCESSIO ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

8.- PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

9.- RATIFICACIO DECRET INCREMENT SALARIAL

10.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL I DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI D'OBRADOR D'ÚS COMPARTIT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL FOODLAB

11.- INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, AL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

12.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA 2018/393 NOMENAMENT SECRETÀRIA SUBSTITUTA REGISTRE CIVIL

13.- RESOLUCIÓ RECURS INTERPOSAT PEL SR. F.M.M CONTRA EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ URBANÍSTICA ENTRE L'AJUNTAMENT, L'EMPRESA ROBERLO SA, LA SOCIETAT RIULAND I L'ICS PEL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIO D'UNA ÀREA D'ACTIVITAT ECONÒMICA

14.- CREACIÓ DEL FONS DE REPOSICIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 2018. APROVACIÓ.

15.- PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA DE CALOR AMB CALDERA DE BIOMASSA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

16.- ASSABENTATS

17.- MOCIONS URGENTS

18.- PRECS I PREGUNTES

 

PLE 2018/4

Data d'inici de la sessió 28-05-7691

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RSPLE2018/3 DE 7 DE MAIG DE 2018

DECLARACIÓ D'INCOMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER EXERCIR ACTIVITATS EN EL SECTOR PÚBLIC:

ARQUITECTE MUNICIPAL

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL

QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AV GIRONA- CARRER MAJOR. (TM

RIUDELLOTS DE LA SELVA). TEXT REFÒS. APROVACIÓ INICIAL.

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D'OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER

MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA

PAÏSOS CATALANS, AL NUCLI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 2018/355 DEL PACTE D¿ALCALDES I

ALCALDESSES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL (PAES). INFORME DE

SEGUIMENT PAES ANY 2018:

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA CESSIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC A MIFAS.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA

GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS . APROVACIÓ DEL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I OBERTURA

DE LA CONVOCATÒRIA.

MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA

ASSABENTATS.

MOCIONS URGENTS.

PRECS I PREGUNTES.

PLE 2018/3

Data d'inici de la sessió 07-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS RESPLE2018/1 DE 15/01/2018 I

RESPLE2018/2 DE 05/03/2018

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS NORMES SUBSIDIÀRIES DEL

PLANEJAMENT PER A MODIFICACIÓ NORMATIVA SECTOR FRISELVA (CLAUS

UA4-PA16). APROVACIÓ INICIAL.

3. PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

3/2018

4. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 20 DEL REGLAMENT DELS VIGILANTS

MUNICIPALS SOBRE JORNADA LABORAL I HORARI

5. MOCIÓ PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS

EXILIATS I LA DENÚNCIA A LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA

DE L'ESTAT ESPANYOL.

6. MOCIÓ PER LA DENOMINACIÓ "PASSEIG 1 D'OCTUBRE" A VIAL DE NOVA

CREACIÓ

7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA

UNIVERSALITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA

8. ASSABENTATS

9. MOCIONS URGENTS

10. PRECS I PREGUNTES.

Ple 2018/2

Data d'inici de la sessió 05-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 

 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. RESPLE 2018/1

 

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR EL SR. JOSEP LLUÍS SANTAMARIA MORENO

 

 1. PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2018

 

 1. RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. APROVACIÓ

 

 1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIO URBANÍSTICA ENTRE L'AJUNTAMENT, L'EMPRESA ROBERLO, S.A., LA SOCIETAT RIULAND, S.L. I L'INSITUT CATALÀ DEL SÒL, PEL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ D'UNA ÀREA D'ACTIVITAT ECONÒMICA AL TERME MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

 

 1. FESTES LOCALS 2019

 

 1. PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL

 

 1. RELACIÓ DE BENS I DRETS A EXPROPIAR PEL PROJECTE D'OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, AL NUCI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTUACIONS REALITZADES PEL FONS DE REPOSICIÓ 2017 PRODAISA

 

 1. DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA NÚM. 2018/95. LIQUIDACIÓ INGRESSOS I PAGAMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE  DEL DECRET  DE MODIFICACIÓ DE LA TINENÇA D'ALCALDIA I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

 1. MOCIÓ DE REBUIG A LA LÍNIA ELÈCTRICA D'ALTA TENSIÓ JUÌÀ-LA FARGA

 

 1. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR) ANY 2019

 

 1. ASSABENTATS

 

 1. MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE RIUDELLOTS PER LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

 

 1. MOCIÓ D'ESQUERRA REPUBLICANA DE RIUDELLOTS PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

 

 1. MOCIÓ PRESENTADA PER ERC RIUDELLOTS EN RELACIÓ AL GASODUCTE MIDCAT

 

 1. MOCIONS URGENTS.

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

PLE 2017/11

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. DESIGNACIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS EN LES ELECCIONS AL

PARLAMENT DE CATALUNYA EL PROPER 21.12.2017

 

PLE ORDINARI 2017/10

Data d'inici de la sessió 07-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20H

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

 

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. RESPLE2017/7 DE 18/092017,

RESPLE2017/8 DE 5/10/2017 I RESPLE2017/9 DE 24/10/2017

2. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

3. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

4. ORDENANÇA SOBRE EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL. MODIFICACIÓ.

5. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE

PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM

DE LLOGUER JOVE, D'HABITATGES I PLACES D'APARCAMENT TITULARITAT

DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

6. NOMANEMENT SECRETÀRIA REGISTRE CIVIL

7. ADQUISICIÓ ZONA VERDA.

8. PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PORTA

A PORTA. APROVACIÓ

9. ASSABENTATS

10.MOCIONS URGENTS.

11. PRECS I PREGUNTES.

PLE 2017/9

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

 

Dia: 24/10/2017

Hora: 19:30 hores

Lloc: Sala de Plens

Naturalesa de la sessió: Extraordinària i urgent

 

 

 1. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
 2. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I D'OMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART
 3. MOCIÓ  DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA SIGNADA EL 10 D´OCTUBRE AL PARLAMENT D´ACORD AMB EL MANDAT REBUT DE LA CIUTADANIA DE CATALUNYA I DE CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA.

 

 

Montserrat Roura i Massaneda

Alcaldessa

 

Riudellots de la Selva, 23 d’octubre de 2017

 

 

 

 

PLE 2017/8

Data d'inici de la sessió 05-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 

 

Dia: 05/10/2017

Hora: 20:00 hores

Lloc: Sala de Plens

Naturalesa de la sessió: Extraordinària amb urgència

 

 

 

 

 

 1. MOCIÓ DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA GENERADA PER L'ESTAT ESPANYOL EL DIA 1 D'OCTUBRE.
 2. DONACIÓ DE L'IMPORT DE LES INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA EN EL PLE AL COMPTE BANCARI HABILITAT PER LA ASSOCIACIÓ NACIONAL CATALANA I ÒMNIUM CULTURAL

 

 

PLE 2017/7

Data d'inici de la sessió 18-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RESPLE 2017/6 DE 03.07.2017

OBRES ADEQUACIÓ EXTERIORS I ACCESOS CENTRE D'INNOVACIÓ

GASTRONÒMICA INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DEVOLUCIÓ

GARANTIA.

OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL A

RIUDELLOTS DE LA SELVA (FASES 2, 3 I 7). RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE

L'ALCALDIA 2017/474 DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIA.

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2017

DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA I

L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PEL DESENVOLUPAMNET I

COORDINACIÓ DEL PROJECTE D'ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE PERSONES

SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL I/O REFUGIADES ALS MUNICIPIS

COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016. APROVACIÓ.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE RIUDELLOTS DE LA

SELVA I DELS MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA. APROVACIÓ INICIAL.

ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL

DESENVOLUPAMENT LOCAL.

ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'APARELLS

ELEVADORS I DE SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS SUBSTITUTIUS AMB

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.

MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I

DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I

D'EMERGÈNCIES.

APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN

EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER JOVE, D'HABITATGES I

PLACES D'APARCAMENT SITUATS AL CARRER VERGE DE NÚRIA NÚMERO 28

ASSABENTATS.

MOCIONS URGENTS.

PRECS I PREGUNTES.

PLE 2017/6

Data d'inici de la sessió 03-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR RESPLE2017/5 DE 23/05/2017

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS NORMES SUBSIDIÀRIES DE

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. CORRECCIÓ ERRADA

MATERIAL DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ PROVISIONAL

3. MODIFICACIÓ PUNTUNAL TEXT REFÒS NORMES SUBSIDIÀRIES DE

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA UA 13. APROVACIÓ

PROVISIONAL

4. MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS NORMES SUBSIDIÀRIES DE

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA - ARTS. 63, 65, 91 i 123 -.

APROVACIÓ PROVISIONAL TEXT REFÓS.

5. COMPROMÍS D'IMPLANTACIÓ DEL PORTA A PORTA

6. FESTES LOCALS 2018

7. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RELATIVA A L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE

NATURALESA URBANA

8. ASSABENTATS

9. MOCIONS URGENTS.

10. PRECS I PREGUNTES

PLE 2017/5

Data d'inici de la sessió 23-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. RESPLE 2017/2 DE 6 DE MARÇ DE

2017; RESPLE 2017/3 DE 21 DE MARÇ DE 2017 i RESPLE2017/4 DE 6 D'ABRIL DE

2017

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2017

DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2017/254. LIQUIDACIÓ INGRESSOS I

PAGAMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE

PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA - ANNEX 2 - NORMATIVA ESPECÍFICA

POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

EXPROPIACIÓ ZONA VERDA DE L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA

ORDENANÇA DE PROTECCIÓ CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS. APROVACIÓ INICIAL

RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2019/191. NOMENAMENT SECRETARIA

SUBSTITUTA JUTJAT DE PAU

RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT

PROFESSIONAL PRIVADA

ADHESIÓ ALS ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL

SERVEI DE MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ

PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

I COMARQUES (ACM).

APROVACIÓ DE LES BASES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR ALS

HABITATGES DE LLOGUER JOVE

MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

ASSABENTATS

MOCIONS URGENTS.

PRECS I PREGUNTES.

Ple 2017/4

Data d'inici de la sessió 06-04-2017

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

- SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

 

Ple 2017/3

Data d'inici de la sessió 21-03-2017

Hora d'inici de la sessió 19'30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA

SELVA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE

CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I

FAMILIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ

DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (GGSAIAR) ANY 2018

CPISR-1

Ple 2017/2

Data d'inici de la sessió 06-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. RSPLE 2017/1 DE 16/01/2017

RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS. APROVACIÓ.

CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

MODIFICACIÓ.

RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I

L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA

RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA

ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS

ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE

RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE

LAS SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACTA SIGNADA PER L'AJUNTAMENT I EL

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT SOBRE EL PROJECTE MG-08128.2

EIXAMPLAMENT I REFORÇ DE LA C-25.

DESTINAR EL 0,5% DE LA RECAPTACIÓ LÍQUIDA ANUAL DE L'IBI A LA PROTECCIÓ

DEL MEDI NATURAL.

CREACIÓ DEL COS DE VIGILANTS MUNICIPALS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A

LA CREACIÓ D'UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES I

IMPORTANTS ESDEVENIMENTS D'OCI O FESTIUSS A RIUDELLOTS DE LA SELVA.

MOCIO D'UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE

RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA

MOCIÓ DE SUPORT A L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN

RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ DELS BENEFICIS FISCALS EN L'IMPOST SOBRE BÉNS

IMMOBLES (IBI) DE LES CONCESSIONÀRIES D'AUTOPISTES.

ASSABENTATS.

MOCIONS URGENTS.

PRECS I PREGUNTES.

Ple 2017/1

Data d'inici de la sessió 16-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

PROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS RESPLE 2016/10 DE 7 DE NOVEMBRE DE 2016 I RESPLE2016/11 DE 19 DE DESEMBRE DE 2016

2. SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I INCOACIÓ PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.

3. CONCURS ORDINARI SECRETARIA INTERVENCIÓ. DETERMINACIÓ DELS MÉRITS ESPECÍFICS.

4. MODIFICAT DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN.

5. CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. MODIFICACIÓ.

6. CREACIÓ FONS DE REPOSICIÓ SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 2017. APROVACIÓ.

7. MODIFICACIÓ MEMBRE DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PRÈVIA AL PLE I MODIFICACIÓ HORARI PLENS ORDINARIS. APROVACIÓ.

8. MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS PLANEJAMENT- ART. 63,65,91 i 123. APROVACIÓ PROVISIONAL

9. MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL, POLÍGON CENTRAL UA 8. APROVACIÓ INICIAL

10. MODFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÒS NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA UA 13. APROVACIÓ INICIAL

11. MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSANTS PEL 9N.

12. MOCIÓ SOBRE EL REBUIG A LA IMPLANTACIÓ DELS ANOMENATS COMPTADORS TELEGESTIONABLES.

13.ASSABENTATS

14. MOCIONS URGENTS.

15. PRECS I PREGUNTES.

Ple 2016/5

Data d'inici de la sessió 07-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ple 2016/4

Data d'inici de la sessió 04-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. ORDINÀRIA DE 02052016 RESPLE2016/5 Ordinària 02/05/2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 31052016 RESPLE2016/6 Extraordinària 31/05/2016

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 3-2016

ADDENDA ALS CONVENIS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

CESSIÓ D'ÚS D'UN PIS PER A L'ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES

PLA LOCAL DE JOVENTUT ANY 2016-2019. APROVACIÓ:

RATIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT REFERENT A L'ALÇADA REGULADORA DE LA ZONA INDUSTRIAL, PARCEL·LES DE 1000M2 DEL POLÍGON CENTRAL UA8

RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2016/259 DE DESESTIMENT DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINSITRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE 24 D'ABRIL DE 2015.

MOCIÓ SOBRE L'ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES

MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES

ASSABENTATS. MOCIONS URGENTS. PRECS I PREGUNTES. 

Ple 2016 3

Data d'inici de la sessió 02-05-2016

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Documents CONVOC PLE ORDINARI 02052016

Ple 2016 2

Data d'inici de la sessió 06-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2016 1

Data d'inici de la sessió 17-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia