Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data publicació Enllaç
Ordenança fiscal número 21 de preu públic per la prestació dels serveis del braç elevador 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_21_reguladora_del_preu_public_per_la_prestacio_dels_servei_del_bra%C3%A7_elevador.pdf/0cef953b-9256-43fa-af26-66c87fd2057b
Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 13-04-2018 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_20_reguladora_de_la_taxa_de_llicencies_urbanistiques_i_comuniciacions_2017.pdf/8159ab94-03e6-424d-b26b-6d682475bf7e
Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica 12-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_19_reguladora_de_la_taxa_per_aprofitament_especial_del_domini_public_local.pdf/0b3110fe-c912-4d5d-aa55-b4017d8c106b
Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_18_reguladora_de_la_taxa_per_expedicio_de_documents_administratius.pdf/a1d653c4-e58d-44eb-b6cc-392e7f7c1fa2
Ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa pel servei de bàscula municipal 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_17_reguladora_de_la_taxa_pel_servei_de_bascula_municipal.pdf/f7ec4143-9979-4ab3-b53a-7acf7f6f9d13
Ordenança fiscal número 16 reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals o recintes (guals) 13-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_16_reguladora_de_les_llicencies_d%27acces_de_vehicles_a_locals_o_recintes_Guals.pdf/03a0c1e4-d6cd-43c7-bab1-6fb842163c5f
Ordenança fiscal número 15 reguladora de la prestació del servei de llar d’infants 16-11-2016 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_15_reguladora_de_la_prestacio_del_servei_de_llar_d%27infants.pdf/11914776-9644-4cc5-9497-a5c39290672f
Ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per la recollida d’escombreries 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_14_reguladora_de_la_taxa_per_la_recollida_d%27escombreries.pdf/76853c8b-bd81-43ab-8ce4-1010ecaf42d6
Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_13_reguladora_de_la_taxa_pel_subministrament_d%27aigua_i_clavegueram.pdf/cfd73b96-e83c-4648-9862-523d129dafc1
Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per l’ús d’instal•lacions municipals no esportives 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_12_reguladora_per_l%27us_d%27instal%C2%B7lacion_municipals_no_esportives2.pdf/84c52d89-56fa-452e-8c9a-95594484ec84
Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa pel servei de piscines municipals i pista de tennis 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_11_reguladora_del_servei_de_piscines_municipals_i_pista_de_tenis.pdf/a3cddcb3-6839-4fa9-8ecf-0f65464bb53e
Ordenança fiscal número 10 reguladora del preu públic per la prestació del servei de televisió, telèfon e internet 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_10_reguladora_del_preu_public_per_la_prestacio_del_servei_de_televisio_telefon_i_internet.pdf/0d98d523-6d64-40e6-a674-f5ddaeb82398
Ordenança fiscal número 9 reguladora de l’impost municipal sobre despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça i pesca 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_9_reguladora_de_l%27impost_municipal_sobre_despeses_sumpturaires_per_aprofitament_de_Vedats_Ca%C3%A7a_i_pesca.pdf/696b7c2d-437e-4bf1-9b9f-3a4ff38f4b4b
Ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_8_reguladora_de_la_taxa_per_prestacio_del_servei_veu_publica.pdf/cc488880-8c3b-42ca-97cc-9200390cf1a0
Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa de cementiri municipal 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a+fiscal+n%C3%BAmero+7+reguladora+de+la+taxa+de+cementiri+municipal/d77d3062-85d3-4a55-9d5b-d37b2f80a8f2
Ordenança fiscal número 6 reguladora de contribucions especials 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_6_reguladora_de_contribucions_especials.pdf/f38d4053-bd18-462c-ae37-5e4b9aac4289
Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_5_reguladora_de-l%27impost_sobre_el+_valor_terrenys_urbans.pdf/3454aa45-fae3-4e52-96eb-7507c2251132
Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_4_reguladora_de_l%27impost_sobre_construccions__instal%C2%B7lacions_obres.pdf/d6239480-d5df-4156-9ced-c883b0533f13
Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_3_reguladora_de_l%27Impost_de_vehicles_traccio_mec%C3%A0nica.pdf/bfa8944a-57c5-4e4c-b935-f74810306eb6
Ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 17-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_2_reguladora_de_l%27impost_sobre_activitats_economiques.pdf/08f35f5f-4a77-4584-9212-3802ab364e82
Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost sobre bèns immobles 31-12-2015 https://www.seu-e.cat/documents/226704/8605441/Ordenan%C3%A7a_fiscal_numero_1_reguladora_De_l%27impost_bens_immobles_2015.pdf/e2ad0df8-4409-4694-95cf-4e1a27217b1f