Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 30-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 13-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 24-02-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 20-02-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 27-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 28-06-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 07-01-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 31-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-10-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 16-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 16-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 07-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa d'aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 07-02-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-03-2003 Enllaç