Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Àrea de presidència

Alcaldia

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

Tinences d'Alcaldia

1a Tinenta d'Alcalde

EVA SOLER GUALLAR

2a Tinenta d'Alcalde

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

3a Tinenta d'Alcalde

LAURA NAVARRO CEBALLOS

4t Tinent d'Alcalde

IGNASI FARGAS ROCA

5è Tinent d'Alcalde

JORDI PUJOL LOZANO

0 Registres carregats

Consulta els Organigrames de l'ens

Aquest apartat respon a l’obligació establerta a l’article 9.1.a) de la Llei 19/2014, de descripció d’organització de l’administració de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

CARTIPÀS: ORGANTIZACIÓ POLÍTICA

El Reglament Orgànic Municipal regula l’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i dels seus diferents òrgans, en exercici de la potestat reglamentària i d’autoorganització municipal i de Règim Local de Catalunya reconeguda tan a La Llei de Bases de Règim Local 7/85 com al DL 2/2003 del text refós de la Llei municipal  i de Règim Local de Catalunya.

En ordre a l’esmentat,  la Llei reguladora de les Bases del règim Local, norma en la que es contenen les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, va venir a donar contingut precís al dret de l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l’àmbit de les competències municipals i al reconèixer, tanmateix, la potestat d’autoorganització, com a potestat reglamentaria específica, l’exponent màxim de la qual el constitueix la possibilitat d’aprovar un reglament Orgànic Municipal, les determinacions del qual, dintre del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de Catalunya, preval, en virtut del Principi de competència, respecte de les normes reglamentàries estatals o autonòmiques que, en aquesta matèria, s’haguessin promulgat o poguessin promulgar-se en el futur, donant-se així  primacia a l’interès local, en quan a organització interna, respecte de l’interès autonòmic o estatal.

En ús d’aquesta potestat, aquest Ajuntament, a l’any 1986, va aprovar el seu Reglament Orgànic Municipal, posteriorment complementat i modificat mitjançant acords plenaris dels anys 1996, 1997, 2004 i 2008.


L’organització municipal està composta per:

A. L’alcalde/ssa

B. Els/les tinents d’alcalde

C. La Junta de Govern Local

D. La Comissió Especial de Comptes

E. El Ple (format per 17 regidors)
 


I es completa també amb:


A. Les comissions de treball i/o informatives

B. Junta de Portaveus

C. Els/les regidors/es delegats/des

D. Els consells de participació ciutadana

E. Comissions  Interàrees