La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats

Les gravacions íntegres de les sessions de Ple (fins el 18/07/2022) es troben disponibles al següent enllaç:

http://laveudenavas.navas.cat/?p=pr&t=plens

 

Les àudio vídeo actes de les sessions de Ple (a partir del 24/10/2022) es troben disponibles al següent enllaç:

https://actes.navas.cat