L’Ajuntament de Navarcles, ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

 

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractament que són responsabilitat de l’Ajuntament i aquells de responsabilitat pròpia efectuats íntegrament per altres persones.

 

Control de versions

 

Control de versions

Acte d’aprovació i data

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

Versió inicial

Resolució d’alcaldia 2020DECR000176 de 20/04/2020

A partir del 20 d’abril de 2020

16

 

Identificació del responsable

 

Responsable

Adreça

Telèfon/Fax

Correu electrònic

Ajuntament de Navarcles

Plaça de la vila, 1

08270 Navarcles (Barcelona)

938310011/938270114

navarcles@diba.cat

 

Identificació del delegat de protecció de dades

 

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona (Barcelona)

934726500

dpd.ajnavarcles@diba.cat

 

Tractament amb responsabilitat pròpia efectuats íntegrament per altres persones.

 

Tractament

Encarregat del tractament

Formalització

Gestió del servei de proveïment d’aigua

Aïgues de Manresa

Contracte de concessió de la gestió de serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram del municipi.

 

 

 

Tractaments en qualitat de responsable

 

 

Tractaments

Alta del registre

Modificacions

AT1

Padró Municipal d’Habitants

20/04/2020

 

AT2

Recursos humans

20/04/2020

 

AT3

Expedients administratius

20/04/2020

 

AT4

Gestió econòmica i contractació

20/04/2020

 

AT5

Gestió tributària

20/04/2020

 

AT6

Registres Municipals

20/04/2020

 

AT7

Usuaris de serveis municipals

20/04/2020

 

AT8

Educació

20/04/2020

 

AT9

Videovigilància

20/04/2020

 

AT10

Registre d’interessos

20/04/2020

 

AT11

Participació ciutadana

20/04/2020

 

AT12

Promoció econòmica i ocupació

20/04/2020

 

AT13

Relacions institucionals

20/04/2020

 

AT14

Gestió de la seguretat

20/04/2020

 

AT15

Serveis socials

20/04/2020

 

AT16

Seguretat ciutadana

20/04/2020

 

 

Detall dels tractaments en qualitat de responsable:

 

AT1: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Àmbit del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Denominació de l’activitat del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD, que es desprèn de l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Finalitats del tractament

 • Gestionar el Padró Municipal d’Habitants.
 • Acreditar la residència i el domicili habitual.
 • Usos d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històric i d’estadística.
 • Comunicar amb les persones empadronades al municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.
 • Elaboració del cens electoral.
 • Reconeixement de drets.

Categories d’interessats

Ciutadans, residents al municipi i els seus representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Dades familiars.

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Institut Nacional d’Estadística (art. 10 Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública).
 • Altres administracions públiques (art. 16.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local)

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Conservació permanent. Encara que es produeixi la baixa del Padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

 

 

AT2: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS

Àmbit del tractament

Recursos Humans

Denominació de l’activitat del tractament

Recursos Humans

Base jurídica

 • Consentiment de l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Execució d’un contracte en qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió del personal.
 • Seguiment de l’activitat laboral i de l’horari laboral.
 • Formació de personal
 • Gestió i resolució d’incidències.
 • Confecció de la nòmina dels empleats a efectes de l’abonament de les contraprestacions econòmiques
 • Atorgament de llicències, permisos o bestretes.
 • Control de l’accés a les instal.lacions municipals.
 • Gestió dels processos selectius, informació sobre la convocatòria i resultats, i avaluació dels candidats.
 • Documentar els processos de prevenció i promoció de la salut del personal segons la normativa reguladora
 • Planificar actuacions de millora organitzativa
 • Gestió de les compatibilitats professionals dels treballadors
 • Concessió d’ajuts socials als treballadors.
 • Confecció impostos.
 • Cotitzacions de la seguretat social.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant legal
 • Personal que ocupa un lloc de lliure designació
 • Empleats municipals
 • Estudiants en pràctiques o becaris
 • Col.laboradors formatius
 • Beneficiaris
 • Candidats presentats a procediments de provisió de lloc de treball.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Número de la Seguretat Social o mutualitat
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Empremta dactilar
 • Imatge
 • Nom d’usuari
 • Identificador Personal
 • Número de registre personal
 • Targeta sanitària
 • Geolocalització

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Dades familiars.
 • Edat
 • Característiques físiques
 • Informe d’aptitud psicològica
 • Aptitud salut laboral

Dades de circumstàncies socials:

 • Permisos i autoritzacions personals
 • Situació familiar
 • Llicències

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional
 • Pertinença a col.legis o associacions professionals
 • Professió
 • Dades d’ocupació professional:
 • Lloc de treball
 • Dades no econòmiques de nòmina
 • Historial laboral
 • Dades de seguiment de l’activitat laboral
 • Permisos i llicències
 • Faltes i sancions
 • Situació de desocupació
 • Cos i escala
 • Categoria i grau

Dades economicofinancers i d’assegurances:

 • Dades econòmiques de la nòmina
 • Dades bancàries
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis
 • Plans de pensions
 • Assegurances
 • Ingressos i rendes

Dades relatives a condemnes i infraccions penals:

 • Certificat negatiu d’antecedents penals
 • Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents sexuals.

Dades de categories especials

 • Afiliació sindical, a efectes de descomptar la quota sindical de la nòmina.
 • Salut (grau de discapacitat)
 • Dades biomètriques (empremta dactilar)
 • Condemnes i infraccions penals

Categories de destinataris de comunicacions

 • Entitats bancàries
 • Altres administracions públiques (Agència Estatal d’Administració Tributària, Tresoreria de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Departament d’empresa i ocupació, Consorci d’Inspecció de treball i Seguretat Social de Catalunya, Consorci Administració oberta de Catalunya)
 • Jutjats i tribunals
 • Altres participants en processos judicials
 • Mútues col.laboradores amb la Seguretat Social
 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicació de les compatibilitats professional atorgades en relació a la Llei 169/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

En relació a la confecció de la nòmina dels empleats de l’Ajuntament a efectes d’abonament de les contraprestacions econòmiques pel seu treball, d’acord amb l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social, el termini de conservació serà de 4 anys.

 

En relació a la gestió dels processos de selecció de personal, entrevistes i avaluacions de candidats, organització i informació sobre resultats de la convocatòria, el termini de conservació serà fins la revocació del consentiment de la persona interessada, o bé, d’acord amb l’establert en l’article 72 de LOPDGDD i d’acord amb el dictamen 2/2017, del Grup de Treball de l’article 29; “la informació dels candidats no es conservarà més temps del necessari per complir amb les finalitats del tractament de dades personals, en concret, tan aviat com sigui conegut que no es farà una oferta de treball al candidat”.

 

En relació al seguiment del compliment de la jornada laboral, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert a l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, que s’estableix en 4 anys.

 

En relació a l’obligació donar compliment a l’obligació de registre de la jornada laboral, s’eliminarà d’acord amb l’establert a l’article 10 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

 

En relació a la formació dels empleats, fins que es produeixi la revocació del consentiment de l’interessat, o bé s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions d’ordre social.

 

En relació a la gestió de la prevenció de riscos laborals, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, en aquest cas serà de 5 anys.

 

En relació al desenvolupament de les accions de vigilància de la salut dels treballadors, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

En relació a les baixes mèdiques s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legal d’acord amb l’establert en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents setanta i quatre dies de la seva duració, en aquest cas serà de 4 anys.

 

En relació a la gestió de les infraccions i sancions del personal de l’Ajuntament d’acord amb el règim disciplinari legalment previst, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en l’article 97 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i, en l’article 60.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, en el cas del personal laboral.

 

En relació a la gestió del dret a exercir l’activitat sindical, afiliació a sindicats, permisos, formar part de la representació sindical, entre d’altres s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establer en l’article 97 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, en el cas del personal laboral.

 

En relació a la gestió de convenis d’estudiants en pràctiques amb altres institucions d’acord amb l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 8/2014, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social el termini de conservació serà de 4 anys.

 

En relació a la gestió dels permisos i llicències legalment previstos, a la gestió de l’atorgament de bestretes als treballadors, la gestió dels ajuts i prestacions socials als treballadors, la gestió de les sol.licituds d’incompatibilitats professionals i l’expedició de certificats caldrà atendre al previst en el conveni col.lectiu o, en el seu cas, en la Taula d’accés i avaluació documental corresponent.

 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

 

AT3: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

Àmbit del tractament

Expedients administratius

Denominació de l’activitat del tractament

Expedients administratius

Base jurídica

 • Consentiment de l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Execució d’un contracte en qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Actes d’òrgans col.legiats i decrets
 • Gravacions de les sessions del ple
 • Procediments administratius
 • Llicències d’obres
 • Llicències d’activitats
 • Tràmits d’urbanisme
 • Tramitació d’expedients de mobilitat urbana
 • Procediments judicials
 • Expedients de responsabilitat patrimonial
 • Gestió de l’exercici de drets de protecció de dades
 • Drets funeraris
 • Emissió d’informes i certificats
 • Expedients sancionadors
 • Gestió de matrimonis civils
 • Gestió de l’eliminació documental

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant de la persona sol.licitant

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Número de registre personal

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Edat

Dades de categories especials

 • No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques competents en la matèria

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

En relació a la constància de l’entrada i sortida de documents, identificació de remitents i destinataris i còmputs de terminis i seguiment d’actuacions, la conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediments al que faci referència el documents que es diligencia en el registre.

 

En relació als tractaments derivats de l’acompliment amb les obligacions previstes en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; a l’atenció de les sol.licituds ciutadanes de tràmits  generals, la gestió de les comunicacions de l’Ajuntament, l’otorgament de llicències d’obres i d’activitats, la realització d’informes i certificats compresos en procediments administratius, llicències d’ocupació, es procedirà a l’eliminació d’acord amb l’establert a les taules d’avaluació documental, aprovades per al Comissió nacional d’accés avaluació i tria documental i segons al normativa aplicable.

 

En relació a la gravació de les sessions del Ple de l’Ajuntament amb naturalesa d’acta i la publicació de les sessions, la difusió s’ha de limitar temporalment al període necessari per assolir la finalitat que justifica la publicació de les dades, com potser donar compliment al principi de transparència en l’actuació administrativa, establint el termini de difusió de les sessions dels plens en un any, i per les actes dels plens un termini de tres anys.

 

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable.

 

 

 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT4: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ

Àmbit del tractament

Gestió econòmica i contractació

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió econòmica i contractació

Base jurídica

 • Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió dels procediments de licitació municipals
 • Gestió de la comptabilitat municipal
 • Gestió de proveïdors.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant de les persones sol.licitants
 • Proveïdors
 • Contractistes i licitadors
 • Creditors

 

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Imatge

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Pertinença a col.legis o associacions professionals.

Dades economicofinanceres:

 • Dades bancàries
 • Crèdits
 • Préstecs
 • Béns subministrats
 • Béns rebuts
 • Activitats i negocis
 • Llicències comercials

Dades d’informació econòmica

 • Ingressos
 • Situació financera
 • Situació fiscal
 • Acreditació de solvència.

 

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Administració tributària (art.95 Llei 58/2003, general tributària)
 • Entitats bancàries
 • Sindicatura de comptes (art. 4 i art. 41.4 Llei 18/2010, de 7 de juny, sindicatura de comptes)
 • Portal de transparència (art. 11 i art.13 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) i usuaris del lloc web.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

En relació a la gestió dels expedients de licitació les dades es conservaran mentre duri el procediment i, una vegada finalitzat, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades amb el procediment.

 

En relació al sistema de control i registre de la despesa i ingressos i altres operacions econòmiques que realitza l’ajuntament de Navarcles, les dades es conservaran mentre duri el període de prescripció d’obligacions legals.

 

En relació a la gestió de proveïdors, les dades es conservaran mentre es dugui a terme la relació contractual i, una vegada finalitzat aquest període, mentre es poguessin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades amb el procediment.

 

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT5: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Àmbit del tractament

Gestió tributària

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió tributària

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de les taxes, tributs o impostos
 • Gestió d’exempcions, reduccions, deduccions i bonificacions de taxes, tributs o impostos
 • Canvis de subjectes passius d’un impost
 • Gestió de fiances i dipòsits
 • Domiciliacions bancàries de tributs municipals
 • Gestió de fraccionament o ajornaments de deute tributari
 • Inspeccions tributàries
 • Gestió dels Impostos de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 • Gestió dels Impostos de Béns Immobles (IBI)
 • Gestió dels Impostos d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • Gestió dels Impostos de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Gestió de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
 • Gestió taxes per ocupació de la vía pública, recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests, neteja dels carrers, exàmens, aprofitament especial del domini públic local.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant legal de la persona sol.licitant
 • Contribuents

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.

Dades de característiques personals:

 • Estat civil.
 • Nacionalitat.
 • Dades familiars.
 • Edat

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions
 • Matricula vehicle
 • Situació familiar

Dades economicofinancers i d’assegurances:

 • Número de targeta de crèdit
 • Dades bancàries
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis
 • Dades tributàries
 • Ingressos i rendes
 • Subsidis

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Administració tributària
 • Entitats bancàries
 • Organisme de Gestió Tributària

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental i segons normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT6: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DELS REGISTRES MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Registres Municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Registres Municipals

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Registre de cens d’animals de companyia:

 • Registre d’animals domèstics i dels seus propietaris. Altes, baixes i modificacions.
 • Control d’animals de companyia.
 • Seguiment d’infraccions relacionades.
 • Consultes referents al cens d’animals domèstics.

Registre d’animals perillosos:

 • Registre dels animals considerats potencialment perillosos.
 • Control de les incidències i renovació de les llicències.
 • Actualització del registre d’animals potencialment perillosos.

Registre d’entitats

 • Gestió del Registre d’Entitats Municipals.
 • Gestionar, formar i informar a les entitats que tenen la seu social al municipi.
 • Realització d’inscripció de les entitats al Registre Municipal d’Entitats.
 • Comunicacions d’informació rellevant per a les entitats a les persones de contacte.

Registre d’entrada i sortida

 • Gestió, control, garantia de la constància de l’entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l’ens local.
 • Gestionar la relació ciutadana amb la tramitació administrativa.
 • Atorgament o revocació del consentiment a rebre notificacions electròniques, així com la representació.
 • Fer constar els assentaments al Registre General.
 • Registre d’entrades i sortides de documentació i correspondència generada i rebuda en l’exercici de les competències municipals.
 • Identificació de les persones remitents o destinatàries.
 • Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment.
 • Seguiment de les actuacions.
 • Registre d’entrada i sortida de sol.licituds i documents dels ciutadans presentats a través de l’OAC i dirigits a diferents àrees municipals, administracions i organismes públics.
 • Assentament per ordre temporal de sol.licituds a través d ela seu electrònica.
 • Digitalització de la documentació associada. Derivació de les anotacions i documentació als departaments gestors destinataris.
 • Registre i enviament de resolucions i comunicacions a persones, empreses i entitats.

Registre de parelles estables:

 • Alta, baixa o modificació de la inscripció en el registre de parelles estables

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant legal de la persona sol.licitant

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Veu
 • Imatge

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Situació familiar.
 • Edat.
 • Característiques físiques.
 • Informe d’aptitud psicològica.

Sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives.

Dades de categories especials

Informe d’aptitud psicològica

Categories de destinataris de comunicacions

Altes administracions públiques

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Le dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT7: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT D’USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Usuaris de serveis municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Usuaris de serveis municipals

Base jurídica

 • Consentiment de l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Execució d’una relació contractual en la qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió del cementiri municipal.
 • Gestió dels usuaris de transport municipal.
 • Gestió del transport públic.
 • Gestió i promoció de les activitats municipals (culturals, esportives, i altres)
 • Gestió del servei dels equipaments esportius municipals.
 • Gestió de la deixalleria municipal i del servei de porta a porta de recollida selectiva i reciclatge en el municipi.
 • Inscripció a activitats culturals i de lleure (caminades, sopars i dinars de germanor , curses, representacions teatrals, concerts, etc.)
 • Gestió de la utilització d’equipaments municipals.
 • Biblioteca municipal.
 • Gestió del fons documental.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant.
 • Representant legal de la persona sol.licitant.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Edat

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions.
 • Aficions o estil de vida.
 • Situació familiar.

Dades economicofinanceres:

 • Ingressos i rendes.
 • Subsidis.

Dades de categories especials

 • Salut (discapacitats físiques o intel.lectuals, al.lèrgies)

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques (
 •  

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental si segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT8: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ

Àmbit del tractament

Educació

Denominació de l’activitat del tractament

Educació

Base jurídica

 • Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD.
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Compliment d’una missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió dels alumnes, de la inscripció i matriculació dels cursos (escola bressol, escola municipal de música i altres)
 • Gestió dels centres i organització dels serveis i activitats.
 • Seguiment dels alumnes.
 • Gestió de necessitats especials.
 • Gestió de la informació sobre els recursos i serveis educatius.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant.
 • Representant de la persona sol.licitant.
 • Alumnes d’escoles municipals.
 • Exalumnes.
 • Pares i mares d’alumnes.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Imatge
 • Veu
 • Targeta sanitària

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Dades familiars.
 • Edat
 • Llengua materna

Dades de circumstàncies socials:

 • Situació familiar, custòdia

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions
 • Historial acadèmic.

Dades econòmiques

 • Compte corrent

Dades de categories especials

 • Religió.
 • Salut (carnet de vacunació, al.lèrgies, necessitats educatives especials, discapacitats, etc..)

Categories de destinataris de comunicacions

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’accés avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT9: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA VIDEOVIGILÀNCIA

Àmbit del tractament

Videovigilància

Denominació de l’activitat del tractament

Videovigilància

Base jurídica

 • Compliment d’una missió en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Registre d’imatges de les persones que accedeixen als edificis i instal.lacions municipals.
 • Control d’accessos.
 • Registre d’imatges per seguretat de les persones, instal.lacions, control de trànsit i béns municipals.
 • Registre de les entrades i sortides de persones que accedeixen a les instal.lacions municipals.
 • Verificació de la identitat dels usuaris de serveis o instal.lacions municipals.
 • Garantir la seguretat dels espais de l’Ajuntament, mitjançant la vigilància perimetral, el control dels accessos, les zones comunes i de totes aquelles instal.lacions que s’estimi necessari.

Categories d’interessats

 • Persones que accedeixin a edificis o instal.lacions municipals.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Signatura manuscrita.
 • Matrícula vehicle.
 • Imatge.
 • Veu.

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Jutjats i tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat.
 • Gestor del sistema de videovigilància.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal.lacions.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT10: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DEL REGISTRE D’INTERESSOS

Àmbit del tractament

Registre de béns i interessos.

Denominació de l’activitat del tractament

Registre de béns i interessos.

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.

Finalitats del tractament

Gestió de les declaracions presentades per les persones obligades a fer-ho, electes i alts càrrecs, sobre possibles causes d’incompatibilitats, sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos, i sobre els seus béns patrimonials i participació en societats.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant legal de la persona sol.licitant
 • Electes
 • Alta càrrecs

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.

Dades de circumstàncies socials:

 • Permisos i autoritzacions personals
 • Propietats o possessions

Informació econòmica i d’assegurances:

 • Declaració de béns patrimonials
 • Ingressos

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques.
 • Portal de la transparència/Usuaris del lloc web

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els termini previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT11: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Àmbit del tractament

Participació ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Participació ciutadana

Base jurídica

 • Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió dels processos de participació ciutadana. Registre de persones interessades en participar en la vida pública del municipi, mitjançant la inscripció d’aquestes en processos participatius promoguts per l’Ajuntament.
 • Enviament d’informació a les persones inscrites als processos participatius.
 • Subscripció a canals de comunicació de difusió de notícies, d’actualitat i activitats en el municipi (butlletí municipal, etc...)
 • Gestió de les queixes i suggeriments realitzats per la ciutadania.

Categories d’interessats

Ciutadans i residents al municipi

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Data de naixement.
 • Edat

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

Portal de la transparència/Usuaris lloc web

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT12: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMIA I OCUPACIÓ

Àmbit del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Denominació de l’activitat del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Base jurídica

 • Consentiment de l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD.
 • Missió realitzada en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e)
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió de les activitats adreçades al foment de l’emprenedoria.
 • Formació per a treballadors aturats.
 • Gestió del foment de l’ocupació del municipi.
 • Gestió del mercat municipal.
 • Gestió de les fires i mercats.
 • Foment de l’activitat econòmica en el municipi.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant de les persona sol.licitant.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Número de la Seguretat Social o mutualitat
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Empremta dactilar
 • Imatge
 • Nom d’usuari
 • Identificador Personal
 • Número de registre personal
 • Targeta sanitària

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Dades familiars.
 • Edat
 • Característiques físiques
 • Informe d’aptitud psicològica

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional
 • Pertinença a col.legis o associacions professionals
 • Professió

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball
 • Dades no econòmiques de nòmina
 • Historial laboral
 • Dades de seguiment de l’activitat laboral
 • Permisos i llicències
 • Faltes i sancions
 • Situació de desocupació
 • Cos i escala
 • Categoria i grau

Dades de categories especials

 • No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques.
 • Empreses demandants de treballadors.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT13: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Àmbit del tractament

Relacions institucionals

Denominació de l’activitat del tractament

Relacions institucionals

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Missió realitzada en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e)

Finalitats del tractament

Manteniment  de l’agenda institucional, les cites amb càrrecs electes o personal tècnic municipal, la informació de contacte sobre col.laboració administrativa, les relacions polítiques, els contactes protocol.laris i la gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant de les persones sol.licitants
 • Electes
 • Ciutadans

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/ Targeta de resident.
 • Número de la Seguretat Social o mutualitat
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Imatge

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Edat

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Pertinença a col.legis o associacions professionals
 • Professió
 • Càrrec professional

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

Portal de transparència/Usuaris del lloc web

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT14: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT

Àmbit del tractament

Gestió de la seguretat

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió de la seguretat

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió dels incidents de seguretat en els sistemes d’informació i instal.lacions municipals.
 • Gestió de les violacions de seguretat en els sistemes d’informació i instal.lacions municipals.
 • Gestió d’usuaris i accessos.
 • Registre d’identitats digitals.
 • Gestió d’usuaris de la xarxa wifi municipal.
 • Gestió del servei de correu corporatiu.
 • Consultes al delegat de protecció de dades (DPD).

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant de les persones sol.licitants.
 • Electes.
 • Empleats municipals.
 • Usuaris de servies municipals.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Veu
 • Imatge
 • Nom d’usuari
 • Matrícula
 • IP
 • Número de registre personal

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Llengua materna.
 • Edat

Dades d’ocupació professional

 • Lloc de treball.
 • Cos i escala.
 • Categoria i grau.

Dades de circumstàncies socials:

 • Permisos i autoritzacions personals
 • Allotjament o habitatge
 • Propietats o possessions
 • Llicències
 • Aficions i estils de vida

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional
 • Pertinença a col.legis o associacions professionals

Sancions i infraccions administratives

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades d’informació econòmica

 • Dades econòmiques de la nòmina.
 • Dades bancàries.
 • Ingressos i rendes.
 • Crèdits, préstecs.
 • Avals, hipoteques.
 • Reduccions.
 • Exempcions.
 • Deduccions i altres beneficis.
 • Plans de pensió.
 • Assegurances.
 • Subsidis.
 • Lloc de treball.

Dades de categories especials

 • Dades biomètriques.

Categories de destinataris de comunicacions

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
 • Altres administracions públiques.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT15: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS

Àmbit del tractament

Serveis socials

Denominació de l’activitat del tractament

Serveis socials

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió de les polítiques d’immigració, de l’acollida i la integració social i laboral.
 • Recepció i atenció de sol.licituds per a la prestació de serveis a les persones.
 • Informació sobre els serveis que poden utilitzar les dones.
 • Atenció a adolescents i famílies.
 • Atenció a la dependència.
 • Atenció a la infància.
 • Atenció a la violència de gènere.
 • Atenció a la dona.
 • Atenció a la tercera edat.
 • Atenció ales persones amb discapacitat.
 • Atenció de primer acollida.
 • Gestió de la pobresa energètica.
 • Banc dels aliments.
 • Servei d’acollida municipal.
 • Teleassistència.
 • Gestió de les subvencions i ajuts (transports, menjador, assistencials, educació infantil, acollida, formació, etc...)

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant.
 • Representant de les persones sol.licitants.
 • Ciutadans.
 • Residents.
 • Beneficiaris.

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Característiques físiques.
 • Informe d’aptitud psicològica.
 • Edat

Dades de circumstàncies socials:

 • Allotjament  o habitatge.
 • Propietats o possessions.
 • Aficions o estil de vida.
 • Situació familiar.

Dades acadèmiques  i professionals:

 • Formació, titulacions
 • Professió.
 • Historial laboral.
 • Dades de seguiment de l’activitat laboral.
 • Situació de desocupació.

Dades de categories especials

 • Salut.
 • Origen racial o ètnic.
 • Religió.
 • Discapacitats físiques o intel.lectuals.

Categories de destinataris de comunicacions

 • Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
 • Altres administracions públiques.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

AT16: ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT CIUTADANA

Àmbit del tractament

Seguretat ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Seguretat ciutadana

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD.
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD.

Finalitats del tractament

 • Gestió de la seguretat pública.
 • Actuacions de la grua municipal.
 • Gestió i control dels vehicles abandonats.
 • Gestió del dipòsit de vehicles i gestió del cobrament de taxes associades.
 • Gestió i control dels objectes perduts.
 • Recollida d’animals abandonats.
 • Actuacions de mediació.
 • Actuacions amb fins policials.
 • La vigilància per assegurar la protecció i seguretat de les persones i béns del municipi.
 • Prevenció de situacions de risc i el manteniment de l’ordre públic (mitjançant la tramitació de denúncies, atestats, informes tècnics, tramitació de citacions judicials, tramitació de permisos d’armes, el funcionament de les juntes de seguretat i relacions amb els cossos de seguretat).
 • Control de la via pública (control i informació d’activitats a la via pública, autoritzacions d’ocupacions de la via pública, tramitació d’expedients de vehicles abandonats o mal estacionats, gestió d’objectes perduts, ordenació del trànsit, gestió de les zones d’aparcament, control d’animals domèstics abandonats, etc.)
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal.lacions.
 • Registre del control de visites a les seus i instal.lacions municipals.
 • Gestió de les intervencions dels vigilants municipals.
 • Creació d’expedients de les intervencions dels vigilants, amb la recollida de les dades de fets, persones i entitats implicades.
 • Col.laboració dels vigilants municipals amb organismes judicials i els cossos de seguretat.
 • Enregistrament de trucades i comunicacions amb els ciutadans.
 • Gestió i manteniment del càrrecs i grups operatius en cas d’activació de qualsevol emergència i/o simulacre, mitjançant la creació de llistes de grups operatius.
 • Enviament de missatges i alertes relacionades amb la seguretat pública en el municipi.
 • Autoritzacions per a les zones de càrrega i descàrrega.
 • Gestió de les activitats de manteniment i gestió de la mobilitat i la circulació a la via pública.
 • Gestió de les zones de circulació restringida al municipi.
 • Recepció de sol.licituds d’activitats que es realitzen a la via pública.
 • Tramitació, expedició i manteniment de les “Targetes de discapacitats”.

Categories d’interessats

 • Persona sol.licitant
 • Representant legal de la persona sol·licitant.
 • Ciutadans.
 • Persones que accedeixin als edificis i instal.lacions municipals.
 • Persones objecte d’actuacions relacionades amb elles

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon fix.
 • Telèfon mòbil.
 • Signatura manuscrita.
 • Signatura electrònica.
 • Veu
 • Imatge

Dades de característiques personals:

 • Sexe.
 • Dades familiars.
 • Estat civil.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Característiques físiques.
 • Edat

Dades de circumstàncies socials:

 • Permisos i autoritzacions personals
 • Propietats o possessions
 • Situació familiar
 • Matrícula vehicle
 • Aficions i estils de vida

Sancions i infraccions administratives

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades d’informació economicofinanceres i d’assegurances

 • Número targeta de crèdit
 • Dades bancàries.
 • Dades tributàries.
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis.

Dades de categories especials

 • Dades biomètriques.
 • Origen racial o ètnic.

Categories de destinataris de comunicacions

 • Jutjats i tribunals.
 • Altres administracions públiques.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa aplicable.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Navarcles es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.