No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE AJUNTAMENT 7/2023

Data d'inici de la sessió 18-09-2023

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació del projecte titulat Rehabilitació d'habitatge municipal a Montornès de Segarra (PUOSC 2023)

3. Esmena de l'acord del ple de 4 de juliol de 2023 d'aprovació de la memòria valorada Millores del Camí de Montornès a Montoliu de Segarra

4. Adjudicació de les obres Millora del Camí de Montornès a Montoliu de Segarra

B) Activitat de control

5. Donar comptes dels Decrets de l'alcaldia

C) Precs i preguntes

PLE AJUNTAMENT 6/2023

Data d'inici de la sessió 04-07-2023

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

A)Part resolutiva


1.Establiment del Règim de dedicació dels membres polítics de la corporació i del seu règim de retribucions i indemnitzacions
2.Establiment de la periodicitat de les sessions plenàries
3.Creació i composició de la comissió especial de comptes
4.Aprovació del Compte General de l'exercici 2022
5.Establiment dels dies festius de Montornès de Segarra i Mas de Bondia per a l'any 2024
6.Aprovació de la modificació de crèdit número 3/2023
7.Aprovació del projecte instal·lació solar Fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu
8.Aprovació de la memòria valorada Millores al camí de Montornès a Montoliu


B)Activitat de control


9.Resolució d'alcaldia número 59/2023 de data 19/06/2023 de designació de la tinent d'alcalde
10.Resolució d'alcaldia número 62/2023 de 28 de juny de designació de les regidories
11.Decret número 46/2023 de 15 de maig d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022

PLE AJUNTAMENT 5/2023

Data d'inici de la sessió 26-06-2023

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


A) Part resolutiva


1.Sorteig per designar els membres de la mesa de les eleccions al Congrés dels diputats i al Senat del 23 de juliol de 2023

PLE AJUNTAMENT 4/2023

Data d'inici de la sessió 17-06-2023

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


1.Constitució de la mesa d'edat
2.Comprovació de les credencials de les regidores i regidors electes
3.Jurament o promesa de les regidores i regidors electes i presa de possessió del càrrec
4.Elecció de l'alcalde o alcaldessa
5.Jurament o promesa de l'alcalde o alcaldessa i presa de possessió del seu càrrec

PLE AJUNTAMENT 3/2023

Data d'inici de la sessió 14-06-2023

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
-Acta de la sessió ordinària del dia 20 de març de 2023
-Acta de la sessió extraordinària del dia 2 de maig de 2023

PLE AJUNTAMENT 2/2023

Data d'inici de la sessió 02-05-2023

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A)Part resolutiva


1.Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions municipals de 28 de maig de 2023

PLE AJUNTAMENT 1/2023

Data d'inici de la sessió 20-03-2023

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1.APROVAR, SI S’ESCAU LES ACTES DEL PLE ORDINARI DE 3 D’OCTUBRE DE 2022 I DELS PLENS EXTRAORDINARIS DE 7 DE NOVEMBRE, PLE EXTRAORDINARI DE 18 DE NOVEMBRE DE 2022 I ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 19 DE DESEMBRE DE 2022


B) Activitat de control
2.PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LES BASES S’EXECUCIÓ.
3.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AUGMENT RETRIBUTIU DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU.
4.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PROPOSTES D’ACCIONS EN MATÈRIA D’IGUALTAT DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA


C) Precs i preguntes
5.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
6.RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA.
7.INFORME D’ALCALDIA
8.PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 8/2022

Data d'inici de la sessió 19-12-2022

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ ALS CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS.


SEGON. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, L’OBRA D’ENLLAÇ CAMÍ ESQUIELLES A CAMI COMENSERONES AL MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA

PLE AJUNTAMENT 7/2022

Data d'inici de la sessió 18-11-2022

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL PERA LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, IDENTITAT I EXPRESSIÓ DE GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL


SEGON. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE DONES I HOMES. AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA


TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECIFICA PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE – CAMÍ D’ESQUIELLES A COMENSERONES A MONTORNÈS DE SEGARRA

PLE AJUNTAMENT 6/2022

Data d'inici de la sessió 07-11-2022

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.PRIMER. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025 EN EL MARC DEL CONVENI DELS SERVEIS DE JOVENTUT AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA.


2.SEGON APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2022


3.TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, EL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL (DUPROCIM) DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA

PLE AJUNTAMENT 5/2022

Data d'inici de la sessió 03-10-2022

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


PRIMER. APROVACIO DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 1 D’AGOST DE 2022
SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2022
TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, LA CERTIFICACIÓ 1 I UNICA I CERTIFICACIÓ EXTRA DE L’OBRA RESTAURACIÓ DE MUR A L'ACCÉS DE MONTORNÈS DE SEGARRA PER IMPORT DE 50.578,00€ IVA INCLÒS I 1.063,84 € IVA INCLÒS RESPECTIVAMENT.
QUART. APROVAR, SI S’ESCAU, LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA RESTAURACIÓ DE MUR A LA PLAÇA DE MAS DE BONDIA PER IMPORT DE 24.160,12 €
CINQUE. APROVAR, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA RESTAURACIÓ DE L’ESPLANADA DE L’ACCÉS SUD A MAS DE BONDIA PER IMORT DE 54.176,31 €
SISE. APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ CONCRETA, INDIVIDUALITZADA I VALORADA DELS BÉNS A EXPROPIAR AMB MOTIU DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA D’UNA PORCIÓ DE 2.408,39 METRES QUADRATS DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO 191 DE MONTORNÈS DE SEGARRA I EL CONVENI DE FIXACIÓ DEL PREU JUST DE MUTU ACORD.
SETE. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
VUITE. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
NOVE. INFORME D’ALCALDIA
DESE. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 4/2022

Data d'inici de la sessió 01-08-2022

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. PRIMER. APROVACIO, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 2 DE MAIG DE 2022 I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 1 DE JULIOL DE 2022.

2. SEGONA. APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022

3. TERCER. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2021

4. QUART. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

5. CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

6. SISÈ. RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA

7. PRECS I PREGUNTES

 

PLE AJUNTAMENT 3/2022

Data d'inici de la sessió 01-07-2022

Hora d'inici de la sessió 13:15

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


1.PRIMER. APROVAR L’ESTABLIMENT DELS DIES FESTIUS DE MONTORNÈS DE SEGARRA I MAS DE BON DIA L’ANY 2023.


2.SEGON. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).


3.TERCER. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA “RESTAURACIÓ DE L’ESPLANADA DE L’ACCÉS SUD DE MAS DE BONDIA ” A VOLTES SLU PER UN IMPORT DE 54.176,31 € IVA INCLÒS


4.QUART. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2022

PLE AJUNTAMENT 2/2022

Data d'inici de la sessió 02-05-2022

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIO DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 21 DE FEBRER DE 2022.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L’ESPLANADA DE L’ACCÉS SUD DE MAS DE BONDIA 

TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIAR L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PRESENT EXPEDIENT EN RELACIÓ A UNA PORCIÓ DE 2.408,39 METRES QUADRATS DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO 191 DE MONTORNÈS DE SEGARRA

QUART. APROVACIO DE LA MEMORIA AMB NOM ”PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS. MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA” QUE TÉ PER OBJECTE L’ENLLAÇ DEL CAMÍ DE LES ESQUIELLES AMB CAMÍ DE LES COMENSERONES

CINQUÈ. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA “RESTAURACIÓ DE MUR A L'ACCÉS DE MONTORNÈS DE SEGARRA” A RIBALTA I FILLS SA PER UN IMPORT DE 50.578€ IVA INCLÒS

SISÈ. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.

SETÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

VUITE. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ACALDIA NUM. 23/2022 DE DATA 25/04/2022 CORREPONENT A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

NOVE. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

DESE. INFORME D’ALCALDIA

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES

 

PLE AJUNTAMENT 1/2022

Data d'inici de la sessió 21-02-2022

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. PRIMER. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2021 I PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE DESEMBRE DE 2021.

SEGON. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU DE L’OBRA “RESTAURACIÓ DEL MUR A LA PLAÇA DE MAS DE BONDIA”

TERCER. APROVACIO, SI S’ESCAU, DE LA FACTURA DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE L'ANTIC MAGATZEM MUNICIPAL DE MONTORNES” PER UN IMPORT DE 25.274,03€ IVA inclòs

QUART. APROVACIO, SI S’ESCAU, DE LA FACTURA DE L’OBRA “PLA PEL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT ALS NUCLIS DE MAS DE BONDIA I MONTORNÈS DE SEGARRA ” PER UN IMPORT DE 25.274,03€ IVA INCLÒS.

CINQUE. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’OBRA RESTAURACIÓ DE MUR A L'ACCÉS DE MONTORNÈS DE SEGARRA

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCLDIA

SETÈ. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

VUITÈ. INFORME D’ALCALDIA

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 9/2021

Data d'inici de la sessió 20-12-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU EL RETORN DE L’AVAL BANCARI DE CRÈDIT I CAUCIÓ PRESENTAT PER RIBALTA I FILLS SA EN CONCEPTE DE FIANÇA DEFINITIVA PER A LES OBRES “REFORMA DEL CARRER DE L'ESGLESIA DE MONTORNES DE SEGARRA”.

SEGON. APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

TERCER. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 2022

PLE AJUNTAMENT 8/2021

Data d'inici de la sessió 15-11-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. PRIMER. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 D’AGOST DEL 2021 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE 4 D’OCTUBRE DE 2021

 

SEGON. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MAGATZEM MUNICIPAL DE MONTORNÈS DE SEGARRA”

 

TERCER. ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA DE LA MEMÒRIA AMB NOM “PLA PEL  FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT ALS NUCLIS DE MAS DE BONDIA I MONTORNÈS DE SEGARRA. MUNICIPI DE MONTORNÉS DE SEGARRA”

 

QUART. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCLDIA

 

CINQUÈ. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 

SISÈ. INFORME D’ALCALDIA

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 7/2021

Data d'inici de la sessió 04-10-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020

 

SEGON. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 3 PRESSUPOST 2021

 

TERCER. ADJUDICAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE D’OBRES “MILLORA DEL FERM DE PAVIMENT DE DIVERSOS VIALS DE MAS DE BONDIA (CIRCUMVAL·LACIÓ SUD, PLAÇA DE LA BASSA I CARRER DE SANT BARTOMEU)” TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT A L’EMPRESA A RIBALTA I FILLS SA

PLE AJUNTAMENT 6/2021

Data d'inici de la sessió 02-08-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 7 DE JUNY DE 2021 I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE DATA 12 DE JULIOL DE 2021.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ESTABLIMENT DELS DIES FESTIUS PER L’ANY 2022

TERCER. ADJUDICAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE D’OBRES “ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA” TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A L’EMPRESA A RIBALTA I FILLS SA.

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’OBRA MILLORA DEL FERM DE PAVIMENT DE DIVERSOS VIALS DE MAS DE BONDIA (CIRCUMVAL·LACIÓ SUD, PLAÇA DE LA BASSA I CARRER DE SANT BARTOMEU) i PLEC DE CLÀUSULES

CINQUÈ. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

SISÈ. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

SETÈ. INFORME D’ALCALDIA

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 5/2021

Data d'inici de la sessió 12-07-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER. DECLARAR DESERT, SI S’ESCAU L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’OBRA L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’OBRA L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA

 

 

PLE AJUNTAMENT 4/2021

Data d'inici de la sessió 07-06-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 22 DE FEBRER DE 2021, DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL 19 D’ABRIL DE 2021.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’OBRA L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA

TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈSDE SEGARRA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

QUART. D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

CINQUÈ.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA NUCLI CLOS DE MAS DE BONDIA

SISÈ.- APROVAR LA INCLUSIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA, QUALIFICATS COM HABITATGE SOCIAL A LA BORSA D’HABITATGE DE CERVERA

SETÈ. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM.2/2021 DEL PRESSUPSOT

VUITÈ.DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

NOVE. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

DESE. INFORME D’ALCALDIA

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 3/2021

Data d'inici de la sessió 19-04-2021

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER I ÚNIC. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS QUE DONEN A LA CIUTADANIA I L’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT AMB UN PRESSUPOST DE 110.651,68€ IVA INCLÒS.

 

PLE AJUNTAMENT 2/2021

Data d'inici de la sessió 22-02-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 3 D’AGOST DEL 2020, ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D’OCTUBRE DE 2020, ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2020 I ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 21 DE DESEMBRE DE 2021.

SEGON. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

TERCER. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

QUART. INFORME D’ALCALDIA

CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 1/2021

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER 14 DE FEBRER DE 2021.

 

PLE AJUNTAMENT 7/2020

Data d'inici de la sessió 21-12-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LES BASES S’EXECUCIÓ

SEGON. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA “ACABAMENT DE L’ACCÉS OEST AL CASTELL DE MONTORNÈS DE SEGARRA” I SOL·LICITUD DE BESTRETA.

 

Documents PLE 7-2020

PLE AJUNTAMENT 6/2020

Data d'inici de la sessió 30-11-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
 

PRIMER. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL NUCLI CLOS DE MAS DE BONDIA

 

PLE AJUNTAMENT 5/2020

Data d'inici de la sessió 05-10-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019.

SEGON.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 22 DE JUNY DE 2020 I SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL 3 D’AGOST DE 2020.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 2020-2024

QUART.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’OCUPACIÓ DE LA SEGARRA 2025

CINQUÈ.- APROVAR INCIALMENT, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS

SISÈ.- ADJUDICAR, SI S’ESCAU, L’OBRA “ACABAMENT DE L'ACCÉS OEST AL CASTELL DE MONTORNÈS DE SEGARRA” AMB RIBALTA I FILLS SA  PER UN IMPORT DE 30.247,67€

SETÈ. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA.

VUITE. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

NOVÈ. INFORME D’ALCALDIA

DESÈ. PRECS I PREGUNTES.

Documents CONVOCATORIA 5

PLE AJUNTAMENT 4/2020

Data d'inici de la sessió 03-08-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AVANÇ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL NUCLI CLOS DE MAS DE BONDIA

Documents CONVOCATORIA PLE 4-2020

PLE AJUNTAMENT 3/2020

Data d'inici de la sessió 22-06-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 DE MARÇ DE 2020 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS
 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 3
 
QUART. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA.
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
 
SISÈ. INFORME D’ALCALDIA
 
SETÈ. PRECS I PREGUNTES.
 
 

Documents PLE ORDINARI 22.06.20

PLE AJUNTAMENT 2/2020

Data d'inici de la sessió 02-03-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE ORDINARI DE 16.12.2019 I PLE EXTRAORDINARI DE 27.01.2020

SEGON. APROVAR L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.

TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ACCÉS OEST AL CASTELL DE MONTORNÈS DE SEGARRA”.

CUART. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ACTUACIÓ AL CAMÍ DEL CEMENTIRI A MONTORNÈS DE SEGARRA

CINQUÈ. ESTABLIR A FAVOR DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EL DRET A SER INDEMNITZATS PER LES DESPESES EFECTIVAMENT REALITZADES EN L’EXERCICI DEL CÀRREC, PRÈVIA ACREDITACIÓ DOCUMENTAL D’AQUESTES.

SISÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 3/2020

SETÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

VUITÈ. INFORME D’ALCALDIA

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 1/2020

Data d'inici de la sessió 27-01-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

PLE AJUNTAMENT 9/2019

Data d'inici de la sessió 16-12-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 SETEMBRE DE 2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 21 D’OCTUBRE DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA DE L’OBRA DE “REPARACIÓ DELS DESPERFECTES CAUSATS PELS AIGUATS DE L'ESTIU DE 2018 A MONTORNÈS DE SEGARRA”.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA FASE 2B”.

 

QUART. RATIFICAR, SI ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA 39/2019 I 43/2019.

 

CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

 

SISÈ. INFORME D’ALCALDIA.

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES.

PLE AJUNTAMENT 08/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 08:45

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER LES ELECCIONS GENERALS DEL PROPER 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE FEDER “RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT T.M. MONTORNÈS DE SEGARRA”.

 

QUART. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS  LOCALS SOCIALS DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA.

 

 

 

 

PLE AJUNTAMENT 7/2019

Data d'inici de la sessió 16-09-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES ANTERIORS DE 1 DE JULIOL I DE 29 DE JULIOL DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2018.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE CLASSIFICACIÓ DE GRUP I AMPLIACIÓ DE JORNADA DE LA PLAÇA D’AGUTZIL.

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT NO DISPONIBLE.

 

CINQUÈ. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA.

 

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES.

PLE AJUNTAMENT 6/2019

Data d'inici de la sessió 29-07-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE “REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLOS DE MAS DE BONDIA”.

PLE AJUNTAMENT 5/2019

Data d'inici de la sessió 27-05-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE MAIG DE 2019.

PLE AJUNTAMENT 4/2019

Data d'inici de la sessió 13-05-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
 2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 3 (ARRANJAMENT TORRE SUD-EST)”
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 3 (ARRANJAMENT TORRE SUD-EST)”.
 4. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 5. INFORMES D’ALCALDIA
 6. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 3/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 26 DE MAIG DE 2019

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “REPARACIONS DESPERFECTES CAUSATS PELS AIGUATS DE L’ESTIU 2018 A MONTORNÈS” MITJANÇANT CONTRACTE MENOR.

 1. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT.

 

 

PLE AJUNTAMENT 2/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS CORTS GENERALS QUE SE CELEBRARAN EL PROPER 28 D’ABRIL DE 2019

   

PLE AJUNTAMENT 1/2019

Data d'inici de la sessió 18-03-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLOS DE MAS DE BONDIA” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PLE AJUNTAMENT 6/2018

Data d'inici de la sessió 17-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA DE SOLARS
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS MURS DE TANCAMENT I/O CONTENCIÓ DE PARCEL.LES EN SÒL URBÀ I EN SÒL NO URBANITZABLE
 4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT
 5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MODEL DE CONTROL INTERN (REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL)
 6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2019
 7. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 8. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 9. INFORMES D’ALCALDIA
 10. 10.PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 5/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ EXPRESA DEL PROCEDIMENT REGULAT PEL REAL DECRET 616/2017, DE 16 DE JUNY, PEL QUE ES REGULA LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A PROJECTES SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

   

 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’ATORGAR LA REPRESENTACIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA, REGULAT PEL REAL DECRET 616/2017, DE 16 DE JUNY, PER ACCIONS D’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020, I PER A REGULAR LES OBLIGACIONS ASUMIDES PER CADA UNA DE LES PARTS.

   

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PER CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “INSTAL.LACIÓ D’UNA NOVA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN EL CARRER MAJOR DELNUCLI DE MONTORNÈS DE SEGARRA”

   

PLE AJUNTAMENT 4/2018

Data d'inici de la sessió 08-10-2018

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 2”.

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2018

 

PLE AJUNTAMENT 3/2018

Data d'inici de la sessió 29-09-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 2. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2017

 3. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 5. INFORMES D’ALCALDIA

 6. PRECS I PREGUNTES

   

   

PLE AJUNTAMENT 2/2018

Data d'inici de la sessió 28-05-2018

Hora d'inici de la sessió 19:45

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
 3. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 5. INFORMES D’ALCALDIA
 6. PRECS I PREGUNTES

 

PLE AJUNTAMENT 1/2018

Data d'inici de la sessió 22-01-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS

 2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: “ACTUACIONS EN QUATRE CAMINS PÚBLICS LOCALS”.

 4. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 5. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 6. INFORMES D’ALCALDIA

 7. PRECS I PREGUNTES

   

   

PLE 5/2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ÚNICA.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

Documents CONVOCATÒRIA PLE.pdf

PLE 4/2017

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOTIVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A L’EXERCICI 2018 I SEGUENTS.

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

 

PLE 3/2017

Data d'inici de la sessió 02-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA  ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE  FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2016

 

4.- DONAR COMPTES I/O RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 

5.- INFORMES D’ALCALDIA

 

6.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOCATÒRIA DE PLE.pdf

PLE 2/2017

Data d'inici de la sessió 22-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19:45 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTAANTERIOR

 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA-FASE 1” PER CONTRACTE MENOR.

 4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE MONTORNÈS DE SEGARRA (DOCUMENT ÚNIC – VIGÈNCIA ANYS 2016-2020)

 5. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 6. INFORMES D’ALCALDIA

 7. PRECS I PREGUNTES

   

PLE 01/2017

Data d'inici de la sessió 23-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19,15 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA  ANTERIOR
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS.
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE CAMINS PÚBLICS SUSCEPTIBLES D’ARRANJAMENT, QUE ES PORTARAN A TERME D’ACORD AMB LA PARTIDA PRESSUPOSTARIA APROVADA PER A CADA ANUALITAT.
 4. APROVACIÓ INICIAL , SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017
 5. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 6. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 7. INFORMES D’ALCALDIA
 8. PRECS I PREGUNTES