En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

 1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.

 2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

 3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

 4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registres carregats
Any Compleix els objectius Import balanç no financer Remissió de la informació Data de la remissió
2017 11249014.93 No 23-07-2019
2019 1037931.0 No 30-12-2020
2018 1506969.0 25-03-2020

Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals 2015 a 2019.

 1. Drets Reconeguts (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 2. Obligacions Reconegudes (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 3. Resultat Pressupostari de l'Exercici (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 4. Ajustos SEC (Sistema Europeu armonitzat de Comptes Nacionals i Regionals)
 5. Resultat pressupostari ajustat: Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament
 6. Increment controlat de la despesa: Compleix la Regla quan l'increment de la despesa respecte l'any anterior < creixement del PIB
 7. Prèstecs d'Administracions Públiques (Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona)
 8. Altres operacions de crèdit (Banc de Sabadell)
 9. Total Deute Viu

Informe d'estabilitat pressupostària i regles fiscals del 2019

Informe d'estabilitat pressupostària i regles fiscals del 2018

La informació del 2020 no està disponible perquè s'està executant el tancament comptable, tan punt estigui aprovat es publicarà.