Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenances Fiscals VIGENTS

00 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
01 - Ordenança sobre l'impost sobre béns immobles
02- Ordenança sobre impost activitats econòmiques
03- Ordenança impost sobre els vehicles 
04- Ordenança de l'impost sobre increment del valor dels terrenys
05- Ordenança que regula l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
06 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
07 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès especial
08 - Taxa ocupació via pública - obertura de rases 
09 - Taxa ocupació via pública - mercaderies, runes, etc 
10 - Taxa ocupació via pública - guals i reserves d'estacionament 
11 - Taxa ocupació via pública - ocupació amb taules i cadires 
12 - Taxa ocupació via pública - installació de quioscos 
13 - Taxa ocupació via pública - parades, casetes, espectacles, etc 
15 - Taxa ocupació via pública - estacionament de vehicles
16 - Taxa serveis - expedició de documents administratius 

18 - Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils
19 - Taxa serveis - serveis especials de vigilància 
20 - Ordenança que regula la taxa per llicències o comprovacions en matèria d'urbanisme 
21- Ordenança que regula la taxa per serveis d'intervenció administrativa en les activitats
26 - Taxa serveis - cementiri 
27 - Taxa serveis - clavegueram 
28- Ordenana que regula la taxa servei gestió de residus municipals 
32 - Taxa serveis - retirada i dipòsit de vehicles
37 - General - contribucions especials
43 - Preu públic - serveis esportius 
44 - Preu públic - serveis culturals 

45 - Preu públic pels serveis d'escola bressol
46 - Preu Públic per la utilització del servei d'apats a domicili

47 - Taxa ús privatiu horts familiars