Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Àrea: Alcaldia

Àmbit competencial: Representació i presidència de la Corporació. Coordinació de les diferents àrees. Tot allò que no estigui inclòs en la resta d’àrees competencials

Àrea: Urbanisme.

Àmbit competencial: Direcció i gestió del planejament, de la gestió i de la disciplina urbanística. Control i seguiment de les obres municipals. Desenvolupament i seguiment de l’execució de les Normes Subsidiàries de Planejament: planejament urbanístic derivat i instruments de gestió urbanística.

Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl; llicències urbanístiques d’obres (inclou tant les obres menors com majors, llicències de primera ocupació i les  comunciacions prèvies d’obres), llicències urbanístiques d’usos del sòl; llicències de parcel·lacions; ordres d’execució i declaracions d’estat ruïnós.

Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística; ordres de suspensió d’obres i de llicències; disciplina urbanística; control i protecció del sòl no urbanitzable.

Coordinació dels Serveis Tècnics Municipals i altres tasques similars.

Àrea: Benestar Social.

Àmbit competencial: Direcció i gestió dels serveis socials municipals. Foment de les polítiques d’atenció social i d’igualtat. Atorgament de beques i ajuts a sectors socials necessitats. Coordinació i direcció dels serveis socials de l’Ajuntament, inclòs el servei d’atenció domiciliària. Atenció a persones i/o grups socials amb especials dificultats. Relació amb entitats i associacions amb finalitat social. Impulsar actuacions adreçades als immigrants. Impulsar programes d’atenció a la gent gran. Impulsar polítiques municipals d’igualtat de gènere.

Àrea: Hisenda i règim interior.

Àmbit competencial: Direcció i gestió de l’àrea d’hisenda municipal i política pressupostària, ordenances fiscals, planificació econòmica i patrimoni municipal. Formulació de l’avantprojecte de pressupost municipal. Control de la gestió pressupostària tant del pressupost d’ingressos com de despeses. Formular propostes de modificació del pressupost. Formular propostes de les ordenances fiscals reguladores dels diferents tributs. Supervisió dels pagaments i ingressos realitzats per la Corporació. Proposta de contractació possibles operacions de crèdit previstes al pressupost municipal. Gestió i organització dels serveis centrals de l’Ajuntament. Gestió de la compra integrada de material d’oficines. Supervisió i control de la compra de material realitzada per altres àrees (signatura albarans ... etc.) Gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. Racionalització i optimització dels recursos existents.

Àrea: Turisme i comerç

Àmbit competencial: Coordinació i representació a totes les fires que es portin a terme. Liderar i impulsar polítiques adreçades a potenciar i millorar el suport de l’Ajuntament a l’estructura comercial. Potenciar accions de promoció econòmica i promoció externa del municipi. Coordinació i seguiment del personal adscrit a l’area de turisme. Impuls del turisme ciutadà. Foment i gestió del comerç i conum, rel·lació i col·laboració amb les associacions comercials i industrials del municipi.

Àrea. Esports

Àmbit competencial: Impuls de la política municipal en matèria esportiva. Conservació, gestió i control de les instal·lacions esportives del municipi. Fomentar i promocionar l’esport. Col·laboració amb les entitats i clubs esportius del municipi. Organització d’actes puntuals de caire esportiu. Millorar els serveis esportius i les instal·lacions existents.

Àrea: Medi ambient i salut pública.

Àmbit competencial: Direcció i gestió dels serveis i actuacions destinades a la protecció i millora del medi ambient. Impuls de les polítiques i programes de vigilància contra els incendis forestals. Realització de campanyes i altres mesures de sensibilització social. Adopció de mesures destinades a l’estalvi energètic o utilització d’energies renovables. Seguiment procediments obertura d’activitats amb incidència ambiental i seguiment procediments realització activitats de pública concurrència per tal de garantir la seguretat del medi i persones. Protecció de la contaminació acústica. Gestionar el Pla d’adequació llumínica aprovat per l’Ajuntament. Fomentar la gestió sostenible dels recursos municipals. Impuls i coordinació de les polítiques en matèria de sanitat  i salut pública. Control de plagues en edificis municipals i via pública. Control establiments de venda i preparació d’aliments. Control qualitat aigües de consum humà. Higiene pública i salut escolar.

Àrea: Serveis municipals i via pública.

Àmbit competencial: Seguiment i control dels serveis de neteja viària i recollida de residus.  Seguiment i control dels serveis de enllumenat públic, subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals. Impulsar polítiques de protecció, manteniment i promoció de parcs i espais verds al municipi. Polítiques adreçades al manteniment de les vies públiques i edificis municipals. Atorgament llicències d’ocupació de la via pública. Vetllar pel manteniment dels espais comunitaris i serveis a la comunitat. Obres públiques: manteniment d’infraestructures i vials, mobiliari urbà, parcs i jardins, parcs infantils, gestió i manteniment del cementiri i obres públiques en general.

Àrea:  Ensenyament.

Àmbit competencial: Impulsar la política municipal en matèria d’ensenyament. Control i gestió dels centres públics d’ensenyament del municipi. Gestió de les places públiques d’escola bressol. Gestió dels equipaments educatius del municipi. Organització activitats de lleure i activitats complementàries a l’ensenyament reglat de secundària.

Àrea: Seguretat pública

Àmbit competencial: Seguretat ciutadana, que engloba la seguretat pública, protecció d’instal·lacions i equipaments municipals; control i garantir el compliment de les ordenances municipals i ordenació del trànsit en el terme municipal. Garantir i fomentar la convivència ciutadana. Control del cos de vigilants municipals i coordinació d’aquests amb altres forces de seguretat. Plans de protecció civil i d’autoprotecció i tasques complementàries. Seguiment i control dels espectacles i activitats recreatives realitzats per terceres persones.

Àrea: Cultura, festes populars

Àmbit competencial: Foment i gestió dels equipaments culturals. Impulsar polítiques de conservació i millora del patrimoni de la Vila. Impulsar la política d’arxius. Gestionar i millorar el servei de biblioteca. Fomentar la col·laboració amb les entitats culturals del municipi així com l’associacionisme i participació d’aquestes en les activitats municipals. Organització dels diferents actes festius que es facin al municipi, coordinant-se amb la resta d’àrees que puguin estar implicades. Fomentar la participació de les entitats municipals en les festes locals. Organització i foment d’activitats festives i lúdiques, festes i tradicions populars i col·laborar amb altres activitats anàlogues que es realitzin al municipi.

Àrea: Joventut

Àmbit competencial: Impulsar polítiques municipals adreçades a l’organització d’activitats per els joves. Control i gestió del local “+ k jove”. Millorar les instal·lacions existents destinades als joves.  Relació i coordinació amb entitats juvenils del municipi. Desenvolupar del Pla Local de Joventut.