Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries. El fet que s'elabori el pressupost a començaments d'any fa que les circumstàncies puguin variar durant el transcurs de l'any i s'hagin d'introduir modificacions. 

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret als articles 39-45 així com en les lleis de  desenvolupament dels pressupostos anuals. 

Les modificacions de crèdit són aprovades pel Ple municipal en l'exercici de les seves funcions. Podeu consultar l'aprovació de les modificacions així com el contingut de les mateixes en aquest apartat: 

Exercici 2020:

Exercici 2019: 

Exercici 2018: 

Exercici 2017: 

Exercici 2016: