Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L'Ajuntament de les Masies de Voltregà en el marc de les seves funcions i de conformitat amb l'article 207 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article  11.1.a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, dóna compte i lliura als membres de la corporació informació sobre l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i despeses. Una vegada els membres de la corporació han rebut aquesta informació, es dóna compta de l'estat de situació davant del Ple municipal. 

Així en aquest apartat es pot consultar i/o descarregar el seguiment del pressupost municipal, en base a l'estat d'execució als mesos de març, juny i setembre. Les dades referents al quart trimestre (31 de desembre) corresponen a la mateixa liquidació del pressupost i per tant, poden trobar-se a l'apartat "liquidació del pressupost".