En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sotenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que "l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compromesos en l'àmbit d la Llei s'ha de fer en el marc d'estabilitat pressupostària i en coherència amb la normativa europea". 

En aquest sentit, es publiquen els informes elaborats per l'intervenció municipal en el que s'acredita el compliment dels límits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels darrers exercicis: