Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sotenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que "l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compromesos en l'àmbit d la Llei s'ha de fer en el marc d'estabilitat pressupostària i en coherència amb la normativa europea". 

En aquest sentit, es publiquen els informes elaborats per l'intervenció municipal en el que s'acredita el compliment dels límits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels darrers exercicis: