Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

Els convenis en matèria urbanística es configuren com acords de voluntat entre les administracions públiques, en aquest cas ens locals, i altres persones físiques o jurídiques, titulars de drets o interessos urbanístics. Aquests convenis tenen també per objecte completar les llacunes de la normativa existent i donar satisfacció als interessos públics i privats consurrents en tota actuació urbanística. 

El registre de planejament urbanístic de Catalunya té reservat un apartat als convenis urbanístics. Consulta els convenis urbanístics signats per l'ajuntament de les Masies de Voltregà: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadConvenisSenseCriteris

Tanmateix, juntament amb l'aprovació inicial del POUM, es van aprovar també dos nous convenis urbanístics, que són: