Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Compromisos de qualitat dels serveis públics

L'Ajuntament treballa per garantir un seguit de compromisos, drets i deures envers la ciutadania per tal de garantir una atenció eficient, eficaç i sostenible.

 

Catàleg de tràmits municipals

https://tramits.manlleu.cat

 

Cartes de serveis municipals

Actualment l'Ajuntament disposa de dues cartes de serveis aprovades que es poden consultar a:

Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Carta de serveis de la Policia Local de Manlleu