Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Arnau Rovira i Martinez

Alcalde

Junts per Manlleu - Compromís municipal

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern
  • Ple Municipal

Retribució anual bruta: 49.004,75 €

Delegacions del Ple a l'alcalde: 

1. La competència per la declaració de la compatibilitat del personal al servei de la corporació als efectes del que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

2. La competència per imposar les sancions derivades de la comissió de les infraccions greus i molt greus tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i en l'Annex 1 de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics i de companyia.

3. En matèria de Contractació i per tal d'agilitzar la tramitació administrativa dels expedients en els que l'òrgan de contractació és el Ple, fins i tot aquells que estiguin delegats a la Junta de Govern Local, l'exercici de determinades competències que es concreten en l'adopció dels acords i la realització dels actes següents: l'acord d'inici de l'expedient, la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació, el requeriment al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació i el requeriment de formalització de contracte a l'adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.