Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

RELACIÓ DE LES SENTÈNCIES DICTADES RESPECTE L'AJUNTAMENT DE

MALGRAT DE MAR

ANY 2022

 

1. Interlocutòria 293/2021 de 27-12-2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona (autorització d’entrada en domicili 572/2021-C)

Aquesta resolució autoritza la sol·licitud de l’Ajuntament per entrar en el domicili situat al c/ Mossèn Felix Paradeda, núm. 24, amb la finalitat d’inspeccionar les condicions mínimes d’habitabilitat i procedir a la neteja i buidatge d’andròmines de l’habitatge i zones comunitàries. Aquesta resolució és ferma.

Document

 

2. Decret 147/2022 de 16-2-2022, de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquest decret declara terminat el procediment per desistiment de la part apel·lant de la continuació del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 76/2021 dictada en les actuacions corresponents al procediment 361/2019 del Jutjat Contencios Administratiu núm. 3 de Barcelona. Aquesta resolució és ferma.

Document

 

3. Providència de 23-3-2022, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem

Aquesta Providència resol la inadmissió a tràmit del recurs de cassació interposat pels senyors/es XYX, contra la sentència núm. 2345/2021 de 19-5-2021, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per incompliment de les exigències de l’art. 89.2 de la LJCA i falta d’interès cassacional.  

Aquesta providència ha estat declara ferma per decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10-5-2022.

Document

 

4. Sentència núm. 84/2022 de 24-3-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona. (procediment abreujat 59/2022-A)

Aquesta sentència desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per Noe Malgrat, SA, contra la desestimació per silenci administratiu, del recurs de reposició presentat a l’acord de la Junta de Govern Local de 30-9-2021 d’imposició d’una sanció consistent en multa de 4.480 €. No imposa costes a la recurrent.

Contra aquesta sentència no és possible cap recurs.

Document

 

5. Sentència núm. 175/2022, de 21/6/2022, dictada pel jutjat del contenciós número 8 dels de Barcelona.

La sentència resol el recurs contenciós administratiu presentat per la Sra. MTVG contra la desestimació presumpte per silenci administratiu de la reclamació formulada pels danys soferts pels seu vehicle matrícula XXXX en data 18 de gener de 2020 pel presumpte mal funcionament d’un pivot del carrer Bellaire.

La sentència del jutjat número 8 desestima el recurs interposat, és ferma i contra la mateix no es pot interposar cap recurs.

Document

 

6. Diligència de 23-6-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona. (procediment ordinari 250/2022)

La part actora Souvenir Import Export, SL, va sol·licitar l’arxiu per pèrdua sobrevinguda de l’objecte i aquesta resolució declara terminat el procediment i ordena l’arxiu de les actuacions.

Document

 

7. Interlocutòria 176/2022 de 28-6-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona. (procediment ordinari  233/2022)

Aquesta Interlocutòria resol el requeriment del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, per tal d’acumular aquest judici al procediment ordinari 226/2022 que es tramita en aquell Jutjat.

El Decret núm. 73/2022 de 19-7-2022 declara finalitzades les actuacions d’aquest procediment.

Document

 

8. Sentència 303/2022 de 28-7-2022, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona (procediment ordinari 310/2018)

Aquesta sentència inadmet el recurs contenciós presentat per Gerimar 2000, SL, contra el decret d’alcaldia de 19-6-2018, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra el Decret d’alcaldia de 17-4-2018, per ser aquests actes administratius reproducció d’un acte administratiu anterior ferma.  Imposa costes a la part actora fins el límit de 300 €.

Aquesta sentència ha estat declarada ferma per diligència de 19-10-2022.

Document

 

9. Sentència núm. 4003/2022, de 17-11-2022, dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs d’apel·lació núm. 2984/2021 interposat pel Sr. ABC i la Sra. DEF, contra la sentència núm. 279 de 20-9-2021 del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona núm. 9  que va declarar la inadmissibilitat del recurs 180/2018-B promogut per aquests recurrents per concórrer la causa d’extemporaneïtat dels articles 46 i 69 e) de la LJCA.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia estima el recurs d’apel·lació pel que fa a la declaració d’inadmissibilitat i revoca la sentència d’instància, però desestima el recurs interposat pels recurrents contra la resolució de l’alcaldia de l’Ajuntament de Malgrat de mar d’ 1-6-2018, que desestima el recurs de reposició formulat contra el decret d’alcaldia de 8-11-2017 que desestima la petició d’incoació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística per la instal·lació de l’ascensor inclinat que va del carrer Passada fins al Parc del Castell de Malgrat de Mar.

No s’ha declarat la fermesa d’aquesta sentència.

Document

 

ANY 2021

 

1. Sentència nº 642, de data 17-2-2021, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs dapel·lació núm. 213/2019 interposat per Gas Natural Servicios SDG, SA, contra la sentència núm. 53 de 15-3-2019 del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona núm. 10 que va declarar la inadmissió del recurs presentat per aquesta mercantil. Lobjecte daquest recurs és la petició de Gas Naturals Servicios SDG, SA, per tal que lAjuntament emetés els informes previstos a lart. 9.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, destinats a determinar si una unitat familiar es troba en situació dexclusió social.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia estima el recurs dapel·lació contra la sentència de 15-3-2019, que revoca i deixa sense efecte, i en el seu lloc estima el recurs contenciós administratiu en el sentit que procedeix estimar disconforme a dret la inactivitat administrativa consistent en la no emissió de linforme previst en lart. 9.4 en relació amb els articles 5.10 i 6.1 i 4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar lemergència en làmbit de lhabitatge i la pobresa energètica i es condemna a lAdministració que ho emeti i ho comuniqui pels supòsits presentats per la part recurrent en el termini legal de 15 dies. Sense condemna en costes per cap de les parts.

Document

 

2. Sentència núm. 70/20021 de 8-3-2021 del Jutjat Contencioso-Administratiu número 9 de Barcelona. (procediment abreujat 338/2019 E)

Aquesta sentència resol el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. XYZ contra la resolució 1327/2019 que resol un recurs de reposició contra el Decret 342/2019 pel qual es desestimen les al·legacions de la interessada per considerar les notificacions correctes i a més perquè la identificació del conductor es considera extemporània, tot això dins d’un expedient per una infracció de trànsit consistent en no respectar una marca longitudinal continua sense causa justificada a l’avinguda Costa Brava amb mossèn Fèlix Paradeda el dia 14 de març de 2018.

La sentència del jutjat de lo contenciós número 9 desestima el recurs contenciós administratiu i imposa costes a la recurrent.

La sentència és ferma i definitiva. No cap ulterior recurs contra ella.

Document

 

3. Sentència núm. 2345, de 19-5-2021 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

Aquesta sentència resol el recurs d’apel·lació 212/2020 interposat per la representació del Sr. Juan Ramón i Sra. Mª Cristina Durán Falcó, Sra. Carolina Simón Falcó, Sr. David i Laura Ortiz Simón i Sra. Núria Falcó Romagosa contra la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona de 13-1-20210 que va desestimar recurs contenciós-administratiu presentat contra la desestimació per silenci de la petició efectuada en data 5-12-2017, en la que sol·licitaven la nul·litat de l’acte administratiu pel qual es cedeix de forma gratuïta dos terrenys destinats a vials i zona verda (UA3) de la finca coneguda com Can Penxa.

La sentència desestima el recurs d’apel·lació i imposa costes a la part apel·lant en una quantia màxima de 2.000 €.

Aquesta sentència no és ferma, atès que contra la mateixa han interposat recurs de cassació.

Document

 

4. Sentència núm. 3136 de 28-6-2021, dictada per la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquesta sentència resol el recurs d’apel·lació 840/2021 interposat per la Comunitat de Propietaris dels edificis “Mar de Malgrat” bloc II, Comunitat de propietaris Mar de Malgrat bloc III, subcomunitat del parking subterrani dels edificis mar de Malgrat bloc II i III, i Maria Soledad Oliva Coin, Olga Muñoz Lojo i Eduardo Fernández Puig, contra la sentència d’1 de desembre de 2020 dictada pel Jutjat Contencios Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs jurisdiccional núm. 459/2018. Aquesta sentència va acordar inadmetre a tràmit el recurs 459/2018, contra l’acord d’aprovació definitiva de contribucions especials per les obres del Passeig Marítim.

La sentència de 28-6-2021, desestima el recurs d’apel·lació i imposa costes a la part apel·lant fins a 1.000 €, IVA inclòs.

Aquesta sentència s’ha declarat ferma per decret de 5-10-2021.

Document

 

5. Sentència núm. 279, de 20-9-2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.

Aquesta sentència resol el recurs contenciós administratiu núm. 180/2018, interposat per la Sra. Roser Vilar Albert i Jordi Grimal Verges contra el decret d’alcaldia d’1-6-2018 pel qual es resol desestimar el recurs de reposició presentat per aquestes persones contra el decret d’alcaldia de 8-11-2017, que desestimava la petició d’incoació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística per a la instal·lació de l’ascensor inclinat que val del carrer Passada fins al parc del Castell.

La sentència declara la inadmissibilitat d’aquest recurs contenciós administratiu per concórrer la causa d’extemporaneïtat dels articles 46 i 69 e) de la LJCA. No imposa costes.

Aquesta sentència no és ferma, perquè en data 21-10-2021 s’ha interposat recurs d’apel·lació.

Document

 

6. Sentència nº 278/2021, de data 18-10-2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.

Aquesta sentència resol el recurs contenciós administratiu núm. 152/2019, interposat per Gerimar 2000, SL, contra el decret d’alcaldia de 14-2-2019. Aquesta resolució va inadmetre a tràmit el recurs de reposició presentat per aquesta mercantil contra el decret d’alcaldia de 4-12-2018 que va imposar una multa coercitiva de 2.000 € per incompliment del decret d’alcaldia de 17-4-2018, que ordenava l’execució dels treballs d’urbanització pendents del Polígon d’Actuació núm. 17.

La sentència desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Gerimar 2000, SL, i declara conforme a dret la resolució de 14-2-2019. També imposa costes fins un màxim de 300 €.

Aquesta sentència ha estat declarada ferma per diligència de 18-10-2021.

Document

 

7. Interlocutòria de data 3-11-2021, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquesta Interlocutòria resol el recurs de reposició interposat per l’Agència Catalana de l’Aigua contra la Interlocutòria de 23-9-2021. Aquesta resolució va declarar terminat aquest procediment per desaparició sobrevinguda del seu objecte per l’acord presentat per ambdues parts i ordenar el seu arxiu.

La interlocutòria de 3-11-2021 resol que no procedeix l’aclariment sol·licitat per l’Agència Catalana de l’Aigua i desestima el recurs de reposició.

Aquesta resolució és ferma atès que contra la mateixa no es pot interposar cap recurs.

Document

 

ANY 2020

 

1. Sentència nº 5, de data 13-1-2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona:

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs contenciós-administratiu núm. 85/2019-V interposat pels anteriors propietaris d’un terreny situat en l’antic camp de futbol, contra la desestimació per silenci administratiu de la petició de la recurrent de nul·litat de la cessió de terreny efectuada en escriptura pública de reparcel·lació de data 8-10-2003, i ampliat a l’acord de la Junta de Govern Local de 9-4-2019 pel qual s’acorda inadmetre a tràmit aquesta petició.

La sentència desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per la part recurrent. Sense condemna en costes.

Document

 

2. Sentència nº 100, de data 18-6-2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 14 de Barcelona:

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs contenciós-administratiu núm. 297/2019 interposat per Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes contra l’acord de la Junta de Govern Local de 14-5-2019 pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra l’acord del mateix òrgan de 15-1-2019, que resol imposar al recurrent una sanció de multa de 17.891 € per la comissió d’una infracció urbanística.

La sentència desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per la part recurrent. Sense condemna en costes.

Document

 

3. Sentència nº 234, de data 1-12-2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona:

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs contenciós-administratiu núm. 495/2018 interposat per la Comunitat de Propietaris de l’edifici “Mar de Malgrat” Bloc II, III i la Subcomunitat del parking soterrani, siutat l’avda. Barcelona, 45-47-49, contra  l’acord del Ple de l’Ajuntament en data 13-9-2018, d’aprovació definitiva de l’acord d’imposició de contribucions especials.

La sentència inadmet el recurs contenciós administratiu. Sense condemna en costes.

Document

 

4. Interlocutòria nº 128/2020 de 22-10-2020, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 12 de Barcelona:

Mitjançant aquesta Interlocutòria es declara acabat el procediment corresponent al recurs contenciós-administratiu núm. 149/2019-2A interposat per la Sra. A M F B, contra  l’acord del Ple de l’Ajuntament en data 13-9-2018, d’aprovació definitiva de l’acord d’imposició de contribucions especials, atenent al fet que l’administració demandada ha reconegut totalment en via administrativa les pretensions de la demandant. Sense condemna en costes.

Document

 

5. Sentència 42/2020 de 14 de febrer de 2020 dictada del jutjat número 11 de lo contenciós administratiu de Barcelona:

Es dicta resolent el recurs contenciós-administratiu núm. 354/2018- F presentat contra l’acord de junta de 20 de març de 2018 desestimant la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels interessats.

La sentència estima totalment el recurs contenciós administratiu interposat per la part recurrent contra l’acord de junta de 20 de març de 2018 que desestimava una reclamació de responsabilitat patrimonial per contaminació acústica de l’ascensor inclinat que puja al Parc del Castell.

Es reconeix el dret dels recurrents a ser indemnitzats pel dany moral que se’ls ha causat pel funcionament de l’ascensor, més els interessos legals.

Així mateix s’imposen les costes a l’Administració amb un límit de 2000 euros.

Document

 

6. Dictamen 139/2020, de 14 de maig de 2020, de la Comissió Jurídica Assessora.

Dictamen favorable a la resolució del contracte administratiu subscrit amb l’empresa ROGASA Construcciones y Contratas, SAU, per a l’execució de les obres d’Ordenació i Rehabilitació del Passeig Marítim, entre la Pl. De l’Àncora i l’Av. Colom.

L’Ajuntament considera que ha de resoldre el contracte a causa de la no acceptació per part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació, arran d’una modificació contractual, i, per tant, la causa de resolució invocada és la prevista en la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 211 de l’LCSP en relació amb l’article 242.2 de l’LCSP.

Per contra, el contractista s’oposa a la resolució contractual per la causa invocada per l’Ajuntament i considera que és procedent la resolució perquè es dona la causa prevista en la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 211 de l’LCSP.

Finalment i entre d’altres consideracions, es dictamina favorablement a la consideració de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pel que fa a la causa de la resolució del contracte.

Document

 

ANY 2019

 

1. En relació al Recurs Ordinari 257/19, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona.

A instància de la Sra. F A R, remeto Sentència recaiguda, estimant la demanda en la quantitat de 43.015,50, sense imposar les costes. 

La Jutgessa conclou que ha quedat provat que la caiguda es va produir pel mal estat de la vorera, a la vista de l’informe de la policia local i la testifical practicada, mantenint que el fet que l’Ajuntament reparés amb posterioritat implica que aquesta deficiència podia provocar danys. I, pel que fa a la quantia reclamada, la Jutgessa acull la valoració pericial de la part actora.

 

ANY 2018

 

1. Interlocutòria nº 95, de data 15-6-2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs contenciós administratiu interposat per Gerimar 2000, SL, contra lacord de la Junta de Govern Local de 24-10-2017, pel qual es desestimen les al·legacions i satorga la llicència per la construcció dun tanatori en el c/ Salvador Armendares i Torrent, núm. 1.

La Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 resol inadmetre el recurs per extemporaneïtat en la interposició de mateix. Imposa 100 € de costes a la part actora.

Document

 

ANY 2017

 

1. Sentència nº 286, de data 17-5-20217, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs dapel·lació núm. 321/2016 interposat per VICO, 2014, SLU, contra la Interlocutòria 84/2016 de 30-6-2016 del  Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós-administratiu 321/2016 interposat  pel Sr. Victor Manuel Mares Ramos en representació de VICO 2014, SLU. Lobjecte daquest recurs és una petició dautorització judicial dentrada a domicili per executar subsidiàriament el tancament duna activitat daparcament de caravanes sense llicència.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia desestima totalment el recurs dapel·lació, i per tant queda confirmada la Interlocutòria de 30-6-2016. Imposa 1.000 € de costes a la part recurrent.


2. Sentència nº 205/2017, de data 27-6-2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona.

Es dicta aquesta sentència resolent el recurs contenciós núm. 22/2017 interposar pel Sr. X P T contra la inactivitat de lAjuntament en lexecució del decret dalcaldia pel qual sacorda procedir a lexecució forçosa i subsidiària de lacord d ela Junta de Govern Local de 16-5-2013 que ordena la restauració de la realitat física alterada en la finca situada al c/ Mossen Cinto Verdaguer, núm. 4.

La sentència desestima el recurs. Imposa costes fins un màxim de 500 €.

Document