Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

ORDENANCES 2019

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenança fiscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials

Ordenança fiscal 23 Reguladora de la venda no sedentària en mercats del municipi de Llorenç del Penedès.

Ordenança fiscal 24 Reguladora dels horaris dels establiments oberts al públic

 

ORDENANCES 2018

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenança fiscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials

 

ORDENANCES 2017

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenançaf iscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestció dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials

ORDENANCES 2016

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenançaf iscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestció dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials