En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

En sessió plenària del dia 13-06-2015 es fa constar que tots els regidors han presentat declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporciona o pugui proporcionar ingressos econòmics.