No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 07/2022

Data d'inici de la sessió 28-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

6.- Pròrroga del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de Joventut.

7.- Punts fora de l'ordre del dia.

8.- Precs i preguntes.

PLE 06/2022

Data d'inici de la sessió 27-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00H

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Aprovació del compte general 2021

6.- Proposta de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost 2022

7.- Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de la societat municipal EMPRIS, S.L,

8.- Conveni per a la delegació de l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics.

9.- Moció de suport al tren tram Olot-Banyoles-Girona.

10.- Punts fora de l'ordre del dia.

11.- Precs i preguntes.

PLE 05/2022

Data d'inici de la sessió 01-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19:45h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de les Preses

6.- Ahesió al programa de patrimoni que ofereix la Diputació de Girona

7.- Proposta de festes locals del municipi de les Preses per a l'any 2023

8.- Moció a proposta de l'Assoc. Les Preses 2020-2030

9.- Punts fora de l'ordre del dia.

10.- Precs i preguntes.

PLE 04/2022

Data d'inici de la sessió 27-04-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Meritxell Aguilera Roda

2.- Aprovació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública.

3.- Aprovació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica en matèria d’activitats, establiments, infraestructures i edificis.

4.- Aprovació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l'execució, supervisió, direcció i anàlisi del procés de participació popular.

5.- Aprovació d'un encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè sol·liciti, en benefici de l’Ajuntament de les Preses, la/les subvenció/ns vinculades a la convocatòria del Programa de Treball i Formació per a l’any 2021

6.- Aprovació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la l’assistència tècnica en sistemes d’informació.

PLE 03/2022

Data d'inici de la sessió 29-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes de ple anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Dació de compte de la liquidació del pressupost 2021

6.- Dació de compte de l'informe resum anual sobre els resultats de la funció interventora corresponent a l'exercici 2021

7.- Dació de compte dels informes de control financer realitzats durant l’exercici 2021.

8.- Dació de compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, corresponent a l’exercici 2021

9.- Proposta d'aprovació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues).

10.- Proposta d'aprovació dels comptes anuals, del resultat de l'exercici i de la gestió de l'Òrgan d'Administració de la societat municipal EMPRIS, S.L. corresponent a l'exercici 2021

11.- Proposta de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost 2022

12.- Proposta d'aprovació d'un conveni de delegació de competències municipals, en matèria de sanejament d'aigües residuals, a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.

13.- Moció de suport al dret d'autodeterminació del poble Sahraui.

14.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Gilbert Danés Gifre.

15.- Punts fora de l'ordre del dia.

16.- Precs i preguntes.

PLE 02/2022

Data d'inici de la sessió 01-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:15h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió

2.- Moció de suport a la declaració del Fons Català per al Desenvolupament en favor d'una solució pacífica al conflicte bèl·lic a Ucraïna

3.- Moció de recolzament a la sol·licitud formulada per la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya per raó del tracte que reben de la banca.

PLE 01/2022

Data d'inici de la sessió 26-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:45H

Lloc Saló de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Declaració d'extinció de la concessió administrativa de l'espai GARDEN CENTER

6.- Modificació del conveni de gestió entre el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les entitats locals per tal de realitzar la gestió forestal de forma conjunta a les forests de la seva titularitat.

7.- Punts fora de l'ordre del dia.

8.- Precs i preguntes.

PLE 07/2021

Data d'inici de la sessió 24-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal (exercici 2022)

6.- Modificació de les ordenances fiscals 2022

7.- Aprovació d'una addenda - any 2021- al Conveni del Pla Local de Joventut.

8.- Aprovació d'un conveni de col·laboració amb Integra per donar suport a persones amb discapacitat.

9.- Punts fora de l'ordre del dia.

10.- Precs i preguntes.

PLE 06/2021

Data d'inici de la sessió 29-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia.

5.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 04 del pressupost 2021

6.- Proposta d'aprovació de clàusules complementàries al plec de condicions jardineria

7.- Punts fora de l'ordre del dia.

8.- Precs i preguntes.

PLE 05/2021

Data d'inici de la sessió 28-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació de compte de decrets d'alcaldia

5.- Aprovació del compte general 2020.

6.- Aprovació de l'expedient de contractació, per lots, del servei de jardineria, manteniment de zones verdes i altres

7.- Sol·licitud al Consell Comarcal de la Garrotxa de declaració del Parc de Pedra Tosca, Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

8.- Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per col·laborar en el desplegament d'un programa integral de rehabilitació energètica d'habitatges al municipi.

9.- Contractació agregada del servei de riscols laborals a través del Consell Comarcal de la Garrotxa.

10.- Pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de les Preses en matèria de seguretat viària.

11.- Sol·licitud d'inscripció del carrerer al Registre Cartogràfic de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

12.- Proposta de festes locals del municipi de les Preses per a l'any 2022

13.- Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.

14.- Punts fora de l'ordre del dia.

15.- Precs i preguntes.

PLE 04/2021

Data d'inici de la sessió 19-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens (i online)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial 

3.- Comunicacions d’alcaldia 

4.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 01 del pressupost 2021

6.- Moció per a la utilització del llenguatge inclusiu en les ordenances, reglaments, comunicacions institucionals, cartells, senyals i demés documentació elaborada per l'ajuntament de les Preses

7.- Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de les Preses.

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

PLE 03/2021

Data d'inici de la sessió 17-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens i telemàticament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Comunicacions d’alcaldia.

3.- Dació de compte de Decrets d'Alcaldia.

4.- Aprovació dels comptes anuals, del resultat de l'exercici i de la gestió de l'Òrgan d'Administració de la societat municipal EMPRIS, S.L. durant l'exercici 2020.

5.- Dació de compte de la liquidació del pressupost 2020

6.- Dació de compte de l'informe anual sobre els resultats de la funció interventora.

7.- Dació de compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2020

8.- Dació de compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern corresponent a l'exercici 2020

9.- Adhesió a l’Aliança Educació 360.

10.- Moció de suport a l'amnistia.

11.- Moció per fer una diagnosi de potencial d'energies renovables en el municpi de les Preses.

12.- Punts fora de l'ordre del dia.

13.- Precs i preguntes.

PLE 02/2021

Data d'inici de la sessió 03-02-2021

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Únic.- Moció "Variant d'Olot - Les Preses - Vall d'en Bas" a proposta de l'associació "Les Preses 2020-2030".

PLE 01/2021

Data d'inici de la sessió 21-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte/ratificació de Decrets d'Alcaldia

5.- Proposta de nomenament de secretari/a del Jutjat de Pau.

6.- Adhesió al pacte d'alcaldes (40/30)

7.- Punts fora de l'ordre del dia.

8.- Precs i preguntes.

PLE 06/2020

Data d'inici de la sessió 18-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Proposta d'aprovació del compte general 2019

6.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal (exercici 2021)

7.- Proposta de modificació de les ordenances fiscals 2021

8.- Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2024.

9.- Proposta d'aprovació d'un conveni de delegació de competències en favor del Consell Comarcal (recollida, tractament i gestió d'escombraries)

10.- Proposta d'aprovació de dos convenis amb el Servei Català de Trànsit en matèria de denuncia i infracció de sancions de trànsit.

11.- Proposta d'aprovació d'una moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.

12.- Punts fora de l'ordre del dia.

13.- Precs i preguntes.

 

PLE 05/2020

Data d'inici de la sessió 05-10-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Acord d'ahesió al Pla de serveis de Xaloc en substitució de l'anterior conveni de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic

6.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al cofinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports corresponents al període 2020-2023.

7.- Proposta de ratificació de la reducció (50%) de cànons de concessions i preus del viver d'empreses

8.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya

9.- Punts fora de l'ordre del dia.

10.- Precs i preguntes.

 

PLE 04/2020

Data d'inici de la sessió 27-07-2020

Hora d'inici de la sessió 17:30H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió d'habitatges públics.

2.- Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2020.

3.- Moció per la suficiència financera dels ens locals

PLE 03/2020

Data d'inici de la sessió 13-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Dació en compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019

6.- Dació de compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019

7.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la compra conjunta d'EPIS en motiu del COVID-19.

8.- Proposta de fixació de les festes Locals 2021

9.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 02 del pressupost 2020

10.- Proposta d'aprovació de l'informe de seguiment PAES 2019.

11.- Punts fora de l'ordre del dia.

12.- Precs i preguntes.

PLE 02/2020

Data d'inici de la sessió 29-04-2020

Hora d'inici de la sessió 16:30H

Lloc Telemàtic (https://www.youtube.com/channel/UCOyQeBWKOWH0To3bq_ZNgFQ)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 7 a 25 de l'any 2020.

5.- Dació en compte de la liquidació del pressupost 2019

6.- Proposta de modificació de crèdit 01/2020

7.- Proposta de modificació del calendari fiscal 2020

8.- Proposta d'al·legacions a l'estudi informatiu millora general variant de les Preses del PK 171+ 600 de la C-37 a l'inici de la variant d'Olot. Tram la Vall d'en Bas - Les Preses

9.- Proposta d'aprovació del Conveni del Pla Local de Joventut

10.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la licitació, implementació i manteniment d’un sistema de lectors de matrícules.

11.- Moció de la Diputació de Girona per la situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19).

12.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.

13.- Moció en favor del manteniment de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà a Olot.

14.- Proposta de bonificacions/exempcions/suspensions de cànons i lloguers.

15.- Dació en compte de l'informe anual de control intern (en redacció)

16.- Punts fora de l'ordre del dia.

17.- Precs i preguntes.

PLE 01/2020

Data d'inici de la sessió 03-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 73 a 81 de l'any 2019 i núms. 1 a 6 de l'any 2020

5.- Proposta de modificació dels acords adoptats en la sessió plenària de 3 de juliol de 2019 en relació al règim de les sessions de les Juntes de Govern i de la Comissió de Coordinació de Govern.

6.- Proposta de renovació dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.

7.- Proposta d'aprovació d'un conveni de recollida d'animals

8.- Adhesió a la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE).

9.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores de relats curts de les Preses

10.- Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. President Torra i l'eurodiputat Junqueras.

11.- Punts fora de l'ordre del dia.

12.- Precs i preguntes.

PLE 12/2019

Data d'inici de la sessió 27-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 59 a 72 de l'any 2019.

5.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2020

6.- Proposta de modificació de les ordenandes fiscals per a l'exercici 2020

7.- Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

Documents DEC 73_2019 26112019 PUB.pdf

PLE EXTRAORDINARI URGENT 11/2019

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 18:55h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

Únic - Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació

PLE EXTRAORDINARI 10/2019

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 10 de novembre de 2019

2.- Ratificació, si s’escau, del Decret d'Alcaldia núm. 65/2019 de data 9 d'octubre d'encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa de la sol•licitud de subvenció relativa a la Convocatòria Treball i Formació 2019.

3.- Conveni amb l'agència de l'habitatge de Catalunya per a poder fer ús del programa informàtic "control del parc administrat per l'agència".

5.- Punts fora de l'ordre del dia.

PLE 09/2019

Data d'inici de la sessió 25-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia

5.- Proposta d'aprovació del Compte General 2018

6.- Proposta de modificació del pressupost general de la corporació (modificació de crèdit 05/2019).

7.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat per a l'execució d'un projecte pilot de lectors de matrícules

8.- Moció de suport a la declaració d'emergència climàtica

9.- Moció en suport de l'aplicació sense excepcions de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitate i la pobresa energètica.

10.- Punts fora de l'ordre del dia.

11.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 08/2019 08/2019

Data d'inici de la sessió 24-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Comunicacions d’alcaldia.

3.- Despatx oficial.

4.- Dació en compte i/o ratificació de Decrets d'Alcaldia núms. 33 a 48 de l'any 2019.

5.- Convalidació del Decret d'Alcaldia 30/2019 pel qual s'acorda ratificar l'acord de dissolució i liquidació del "CILMA

6.- Proposta d'acord de no actualització de valors cadastrals per a l'any 2020

7.- Fixació de les dues festes local per a l'any 2020.

8.- Moció de suport per demanar a la Generaritat de Catalunya que prengui en consideració establir la ruta Barcelona - Olot per Girona com a banc de proves per desenvolupar un sistema de mobilitat elèctrica amb vehicles sense conductor.

9.- Moció d'adhesió a l'acord de Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa per sol·licitar al Govern de la Generalitat la programació d'un Pla plurianual d'inversions dels ens locals.

10.- Punts fora de l'ordre del dia.

11.- Precs i preguntes.

PLE D'ORGANITZACIO 07/2019 07/2019

Data d'inici de la sessió 03-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2.- Constitució de la Junta de govern local.

3.- Constitució de la Comissió de coordinació de govern.

4.- Constitució de la Comissió informativa de l'acció de govern.

5.- Constitució de la Comissió especial de comptes.

6.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.

7.- Delegació de competències del Ple a la Junta de govern local.

8.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la Corporació, i assignació de dotació econòmica als grups polítics municipals.

9.- Designació del membres del grup de coordinació tècnica i política previst al Reglament de Pressupostos participatius de les Preses.

10.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia en matèria d'organització municipal: Nomenament de tinents d'alcalde; delegacions genèriques de l'Alcalde a diferents regidors; delegació genèrica de l'alcalde a la Junta de govern local.

11.- Dació en compte de la constitució dels grups polítics municipals.

12.- Dació en compte de la designació dels clauers bancaris.

13.- Celebració de la Junta general d'Empris per a la renovació dels membres del Consell d'Administració.

PLE EXTRAORDINARI 06/2019 06

Data d'inici de la sessió 03-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2.- Constitució de la Junta de govern local.

3.- Constitució de la Comissió de coordinació de govern.

4.- Constitució de la Comissió informativa de l'acció de govern.

5.- Constitució de la Comissió especial de comptes.

6.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.

7.- Delegació de competències del Ple a la Junta de govern local.

8.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la Corporació, i assignació de dotació econòmica als grups polítics municipals.

9.- Designació del membres del grup de coordinació tècnica i política previst al Reglament de Pressupostos participatius de les Preses.

10.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia en matèria d'organització municipal: Nomenament de tinents d'alcalde; delegacions genèriques de l'Alcalde a diferents regidors; delegació genèrica de l'alcalde a la Junta de govern local.

11.- Dació en compte de la constitució dels grups polítics municipals.

12.- Dació en compte de la designació dels clauers bancaris.

13.- Celebració de la Junta general d'Empris per a la renovació dels membres del Consell d'Administració.

PLE EXTRAORDINARI 05/2019 05

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia núms. 29 a 32 de l'any 2019.

PLE ORDINARI 04/219 04

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació d'actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 19 a 28 de l'any 2019.

5.- Anul·lació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal (violència de gènere).

6.- Proposta d'aprovació d'un Pla Econòmic Financer per al període 2019-2020.

7.- Proposta d'aprovació d'un conveni per al Programa de beques 2018-2019 per a l'alumnat de formació professional matriculats en centres de la Garrotxa i que cursin el mòdul de formació en centres de treball.

8.- Punts d'urgència.

9.- Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI 03/2019 03/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig de les meses electorals corresponents a les eleccions  municipals i europees.

2.- Proposta d’elevació a públic del cessament i nomenament del secretari d’Empris, S.L.

3.-Aprovació dels comptes anuals d'Empris, S.L (exercici 2018).

4.-Proposta d'aprovació d'una modificació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la forest de Muntanya de Murrià, CUP núm. 4.

5.-Aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per disposar d'un tècnic en matèria de joventut.

PLE ORDINARI 02/2019

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 28 d'abril de 2019.

2.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

3.- Despatx oficial.

4.- Comunicacions d’alcaldia.

5.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia núms. 4 a 18 de l'any 2019.

6.- Proposta de ratificació d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal en matèria urbanística.

7.- Dació en compte de la liquidació del pressupost 2018.

8.- Dació en compte dels informes econòmics-financers emesos pel Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA.

9.- Proposta d'aprovació de la tercera modificació de crèdit del pressupost 2019.

10.- Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

11.- Proposta d'elecció del model de recollida de deixalles domèstiques en el marc de programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa 2018-2023

12.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb Integra.

13.- Punts fora de l'ordre del dia.

14.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 01/2019

Data d'inici de la sessió 23-01-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de decrets d'alcaldia.

5.- Proposta d'aprovació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de les Preses al polígon d'actuació PAU-2 les Tosques.

6.- Elecció del model de recollida de deixalles domèstiques.

7.- Modificació de crèdit 01/2019.

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d'Alcaldia.

5.- Proposta d’aprovació de la quarta modificació de crèdit del pressupost 2018.

6.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2019.

7.- Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2019.

8.- Punts fora de l'ordre del dia.

9.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 06/2018

Data d'inici de la sessió 26-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2.- Despatx oficial.
3.- Comunicacions d’alcaldia.
4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia.
5.- Proposta d'aprovació del compte general 2017.
6.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la instal·lació de lectors de matrícules.
7.- Punts fora de l'ordre del dia.
8.- Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 05/2018

Data d'inici de la sessió 25-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2.- Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 7 al 13.

5.- Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de Vies Verdes.

6.- Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI 04/2018

Data d'inici de la sessió 27-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit del Pressupost 2018 (núm. MC 03/2018)

2.- Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses, en l`àmbit del polígon d'actuació "PAU-2, LES TOSQUES"

3.- Proposta d'aprovació de la licitació de l'obra de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol les Preses (Fase II)

4.- Proposta d'aprovació de la incorporació del Jutjat de Pau de Mieres a l'agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de la Vall d'en Bas.

PLE ORDINARI 03/2018

Data d'inici de la sessió 23-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial.
 3. Comunicacions d’alcaldia.
 4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 4, 5 i 6 de 2018.
 5. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 02/2018.
 1. Proposta d'aprovació d'un reglament per regular el processos de Pressupostos Participatius que es desenvolupin al municipi de les Preses.
 1. Proposta d'aprovació d'una modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
 1. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 02/2018

Data d'inici de la sessió 28-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plensa

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Proposta d'aprovació de la fixació de les dues festes locals per a l'any 2019.
 5. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de Modificació Puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses, en l'àmbit del polígon d'actuació "PAU-2, LES TOSQUES"
 1. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2017
 1. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2018 (núm. MC 01/2018)
 1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert, tràmit ordinari i diversos criteris d'adjudicació del servei de manteniment, neteja i jardineria de les zones verdes el municipi de les Preses
 1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de l'obra d'adaptació i millora de la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada municipal
 1. Proposta de ratificació de l'encomana de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la contractació del servei de subministrament d'energia elèctrica a dependències, serveis i locals públics.
 1. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció a l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa pel 2018.
 1. Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
 1. Moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions.
 1. Celebració de la Junta General d'EMPRIS, SL (aprovació dels comptes anuals, del resultat de l'exercici i de la gestió de l'Òrgan d'Administració de la societat durant l'exercici 2017; així com l'aprovació de l'acta).        
 1. Punts d’urgència (en el seu cas).

16. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 01/2018

Data d'inici de la sessió 24-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 50 a 54 de l'exercici 2017.
 1. Proposta de modificació del règim de dedicació de l'Alcaldia
 1. Proposta d'establiment d'un nou règim de retribucions per assistències  a les sessions dels òrgans col·legiats i d'indemnitzacions per despeses efectives ocasionades en l'exercici del càrrec.
 1. Proposta de modificació del règim de retribucions als membres de la Comissió de Coordinació de Govern
 1. Proposta d'aprovació inicial del Document Unic de Protecció civil municipal de les Preses "DUPROCIM"
 1. Proposta d'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'adaptació i millora de la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada municipal.
 1. Proposta d'aprovació inicial del projecte d'acondicionament del camp de futbol de les Preses, mitjançant la seva pavimentació amb gespa artificial i canvi del sistema de reg
 1. Punts d’urgència.
 1. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

2. Despatx oficial.

3. Comunicacions d’alcaldia.

4. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament

de Catalunya el 21 de desembre de 2017.

5. Ratificació de la proposta d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de

l'Associació Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel

Desenvolupament Local.

6. Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2018.

7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2018.

8. Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI AMB URGÈNCIA 06/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i dels assumptes a

tractar.

2. Moció de rebuig a la violència emprada per la policia espanyola el dia 1 d'octubre

de 2017

3. Moció de denuncia a la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i

interessant la posada en llibertat dels presidents de l'Assamblea Nacional Catalana,

Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart

4. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya

PLE ORDINARI 05/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte i/o ratificació dels decrets 29 a 49 de l'exercici 2017.

5. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 04/2017

Data d'inici de la sessió 26-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núm. 15 a 28 per l'any 2017.

5. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2016.

6. Proposta d'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs dels ens local.

7. Proposta d'aprovació de les festes locals per l'any 2018.

8. Proposta d'aprovació d'una moció per a un desenvolupament rural sostenible,

integral i integrador.

9. Proposta de ratificació de la moció conjunta de mostra de condol realitzada pels

Ajuntament de Riudaura i les Preses, per la mort de l'Ona del Valle Cortés.

10. Proposta d'aprovació d'una moció per alliberar la reinversió del superàvit dels

ens locals

 

11. Proposta d'aprovació d'una moció de suport al referèndum anunciat per al

proper dia 1 d'octubre

12. Precs i preguntes

PLE ORDINARI 03/2017

Data d'inici de la sessió 25-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2. Despatx oficial

3. Comunicacions d’alcaldia

4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 1 a 14 de l'exercici 2017.

5. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció de l'Àrea de Medi Ambient

de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de

biomassa pel 2017.

6. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció al Departament de

Governació, Administració públiques i Habitatges de la Generalitat de

Catalunya per a la compensació de càrrecs electes pel 2017.

7. Proposta d'aprovació d'una moció a favor de la reforma horària.

8. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal

de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la gestió i manteniment dels

senyals del projecte Garrotxa Cultour.

9. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar

la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les

forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació.

10. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal

de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la prestació dels serveis socials

bàsics de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre.

11. Proposta d'aprovació de l'adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA, per

promoure l'ús de sistemes gràfics d'informació geogràfica.

12. Proposta d'aprovació inicial del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la

finca de titularitat municipal, forest Muntanya de Murrià, CUP núm. 4.

13. Proposta d'aprovació inicial del pla d'inspeccions i controls en activitats,

equipaments i espais col·lectius de les Preses.

14. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm.

MC 17-02)

15. Proposta de creació de la Comissió Informativa de l'Acció de Govern

16. Proposta de creació de la Comissió de Coordinació de Govern

17. Proposta de sol·licitud dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de

sol·licitud d'una parada de bus de la línia Olot-Barcelona pel túnel de Barcons,

al nucli urbà de les Preses.

18. Proposta d'adhesió al manifest de Garrotxa pel sí.

19. Proposta d'aprovació previa d'un projecte per a la implantació d'una activitat

artesanal d'el·laboració de begudes espirituoses a la finca de la Ctra. del Corb

nº9 (polígon 4, parcel·la 97).

20. Precs i preguntes

 

PLE ORDINARI 02/2017

Data d'inici de la sessió 22-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2. Despatx oficial.
3. Comunicacions d’alcaldia.
4. Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’habitants de les Preses amb efectes a 1 de gener de 2016.
5. Proposta d’aprovació d’un conveni per a la delegació de l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics.
6. Proposta d’aprovació d’una moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
7. Proposta d’aprovació d’una moció per a la millora de la línia R3 i el reconeixement de l’Estació de Torelló com a estació de referència al a Garrotxa.
8. Proposta de ratificació del Pla pressupostari a mig termini, corresponent als exercicis 2017-2020.
9. Proposta d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Preses.
10. Proposta d’aprovació d’una moció en relació a la Sentència del Tribunal constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2016.
12. Proposta de celebració de la Junta General d’EMPRIS, SL (aprovació dels comptes anuals, del resultat de l’exercici i de la gestió del’Òrgan d’Administració de la societat durant l’exercici 2016; així com l’aprovació de l’acta).
13. Proposta d’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
14. Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm. MC 17-01).
15. Punts d’urgència.
16. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 01/2017

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Despatx oficial.
 3. Comunicacions d’alcaldia.
 4. Dació en compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 31 a 39.
 5. Proposta d’oficialització del nom “El Rajolet de les Preses” per a la llar d’infants municipal.
 1. Proposta d’aprovació de la Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.
 1. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de

l’Ajuntament de les Preses.

 1. Proposta d’aprovació de la Moció “El món local català amb la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra”.
 1. Proposta d’aprovació d’una moció de la Unió de pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la Pagesia.
 1. Proposta d’aprovació de la Moció de suport al Referèndum, al procés constituent i als ens local i electes investigats per processos relacionats amb la Sobirania.
 1. Acords d’urgència.
 2. Precs i preguntes.

PLE ORDINARI 07/2016

Data d'inici de la sessió 23-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb les determinacions dels articles 53.1 .c) i 103.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assabentat per la secretària interventora de la relació d’assumptes conclosos, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 23 de novembre de 2016, dimecres, a les 20:30 hores del vespre, amb el següent Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions d’alcaldia
 4. Assabentat dels Decrets d’Alcaldia
 5. Proposta d'aprovació  del Compte General de la Corporació  de l'exercici 2015
 6. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 2017.
 7. Proposta  d'aprovació de l'expedient de modificació de les Ordenances fiscals per l'any 2017.
 8. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntment de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa per la delegació de competències municipals en matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.
 9. Proposta d'aprovació del conveni tipus sobre l'allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació
 10. Precs i preguntes

 

Ho mana i signa l’alcalde, a les Preses, el 18 de novembre de 2016

 

Vist i plau                                                                                                             En dono fe

L’ALCALDE                                                      EL SECRETARI INTERVENTOR INTERÍ

Pere Vila Frigola                                              Rafael Berga Vayreda

PLE ORDINARI 06/2016

Data d'inici de la sessió 05-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

D’acord amb les determinacions dels articles 53.1 .c) i 103.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assabentat per la secretària interventora de la relació d’assumptes conclosos, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 5 d'octubre de 2016, dimecres, a les 20:30 hores del vespre, amb el següent Ordre del dia:

 

 1. Aprovació de l’Acta del Ple ordinari núm. 5/2016 de 27 de juliol de 2016.

 2. Despatx oficial.

 3. Comunicacions d’Alcaldia.

 4. Dació en compte del Decrets d'Alcaldia 23/2016 a 30/2016.

 5. Modificació de crèdit núm. 3/2016.

 6. Precs i preguntes.

 

 

Ho mana i signa l’alcalde, a les Preses, el 28 de setembre de 2016

 

L’ALCALDE                                                               Davant meu

                                                                                   EL SECRETARI INTERVENTOR