Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
04. Ordenança reguladora de l'impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana-2022 30-05-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/04-PLUSV%C3%80LUES-22/0b0269ad-bc45-4410-8153-4a9077d2738f
20.Taxa per a concórrer a les proves d'accés a l'Ajuntament de les Borges del Camp-2022 30-05-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/20-TAXA+PROVES+ACC%C3%89S/03e7fe9b-fbc9-4c06-ab5a-40e5b7d98043?download=true
18. Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis de la sala polivalent-2022 22-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/18-UTILITZACI%C3%93+SALA+POLIV-22/a19ed017-6b24-4fea-bfab-de1a66b27fc0
19. Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques-2022 02-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/19-IAE-22/d7ea4c80-152e-460f-b3c0-d298ac80ade9
17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per l'aparcament exclusiu-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/17-RESERVA+APARCAMENT-22.pdf/b2daf9c0-2958-48f4-8ac8-42cc4bc440ad
16. Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/16-OCUPACI%C3%93+VIA-22.pdf/3307e48e-951e-4282-8ff3-8ad5e09be202
15. Ordenança reguladora de la taxa per a la llicències de vehicles que presten el servei de taxi-2022 22-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/15-TAXI-22/5fe176bb-90bf-4aee-b238-2bf260463228
14. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/14-LLAR-22.pdf/ea8b7eef-9eab-47b3-b42d-ab2612a7cdcc
13. Taxa per l'estada i assistència a la residència d'avis Mare de Déu de la Riera-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/13-RESIDENCIA-22.pdf/c2a47ab3-afe5-4c5e-a717-a04aef146b60
12. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats-2022 22-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/12-ACTIVITATS-22/ba4d721c-d8e5-485f-989a-38cc36f09f81
11. Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius-2022 22-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/11-EXPEDICIODOCUMENTS22/ab800355-49f9-48a6-b1f6-543b8a1c0862
10. Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques-2022 22-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/10-LLIC%C3%88NCIES+URBAN%C3%8DSTIQUES-22/96724eac-c145-4ded-8591-b83c10fb8111
09. Ordenança reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/09-CEMENTIRI-22.pdf/ba425f0c-f0ba-44f0-ae9e-ef47348eff77
08. Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/08-AIGUA-22.pdf/63e845be-f6a7-4c9d-a1a5-4f59168875c3
07. Ordenança reguladora de la taxa del servei de clavegueram-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/07-CLAVEGUERAM-22.pdf/1617859b-2249-496c-a0d5-d82cf519dd69
06. Taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/06-ESCOMBRARIES-22.pdf/fb7c28d4-2eec-41fa-ab11-dd8d6b80fa71
05. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/05-CONTRIBUCIONS+ESPECIALS-22.pdf/21d1572e-57f4-4b7b-bc3c-e0b7c74a57e2
03. Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres-2022 02-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/03-ICIO-22/930e655d-c912-4622-96c2-3ca19fb4ef59
02-Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica-2022 01-03-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/02-IVTM-22.pdf/be230552-1020-4171-93f9-3f887181cb6b
01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles-2022 02-06-2022 https://www.seu-e.cat/documents/635351/13211469/01-IBI-22/c47a98a3-ea2e-43a7-987f-7171e5d887da