Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data publicació Enllaç
Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/19-IAE-20.pdf
Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis de la sala polivalent 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/18-SALA-POLIV-20.pdf
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per l'aparcament exclusiu 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/17-RESERVA-APARCAMENT-20.pdf
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/16-OCUPACIO-VIA-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per a la llicències de vehicles que presten el servei de taxi 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/15-TAXI-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/14-LLAR-20.pdf
Taxa per l'estada i assistència a la residència d'avis Mare de Déu de la Riera 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/13-RESIDENCIA-20.pdf
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/12-ACTIVITATS-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/11-EXPEDICIODOC-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/10-LLIC-URBAN-20.pdf
Ordenança reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/09-CEMENTIRI-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/08-AIGUA-20.pdf
Ordenança reguladora de la taxa del servei de clavegueram 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/07-CLAVEGUERAM-20.pdf
Taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/06-ESCOMBRARIES-20.pdf
Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/05-CONTRIBUCIONS-ESPECIALS-20.pdf
Ordenança reguladora de l'impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de naturales urbana 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/04-PLUSVALUES-20.pdf
Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/03-ICIO-20.pdf
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/01-IBI-20.pdf
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 17-12-2019 http://www.lesborgesdelcamp.cat/files/ajuntament/ordenances/2020/02-IVTM-20.pdf