En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

Les previstes a l'article 50 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2019 va adoptar, els següents acords:

1.- Periodicitat de les sessions plenàries.

S’estableix la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple per a la legislatura 2019-2023 en una sessió al mes, que tindrà lloc el tercer dilluns hàbil de cada mes, a les 20:00 hores.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Logo ERC - AM

EUDALD ROCA GRACIA

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

MARC SAPERAS RUIZ (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

MARIA LORETO MARTORELL MATEU (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

JOSÉ MARÍA MAÑÉ MATEU (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

OLGA MASGORET PALAU (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

ALFONSO SORRIBES MIRÓ (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

JUAN JOSÉ CLAUDIO ESCRIBANO (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

RAQUEL RABASO CAZORLA

ERC - AM

Veure fitxa
Logo PP

MARÍA TERESA NAVAL ROIG

PP

Veure fitxa
Funcions:
Les previstes a l'article 51 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Funcions:

D’acord amb allò que estableix l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissióestarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Competències

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l' esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

La composició de la Comisió Especial de Comptes és la següent:

Presidència: Sr. Eudald Roca Gracia

Vocals: Sr. Alfons Sorribes Miró

             Sra. Maria Teresa Naval Roig

Membres de l'òrgan de govern:
Logo ERC - AM

EUDALD ROCA GRACIA

ERC - AM

Veure fitxa
Logo ERC - AM

ALFONSO SORRIBES MIRÓ (INDEPENDENT)

ERC - AM

Veure fitxa
Logo PP

MARÍA TERESA NAVAL ROIG

PP

Veure fitxa