Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

La GAIP o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra resolucions administratives relatives a sol·licituds d'accés a la informació pública.

En el següent enllaç podeu trobar les resolucions i dictàmens on l'Ajuntament de la Secuita és  l'administració reclamada : 

Resolucions i Dictàmens

 

 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Des d'aquest organisme, s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer si no es respecten. L’APDCAT també informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Un dels àmbits d'actuació de l'APDCAT comprèn els fitxers i els tractaments que duen a terme els ens locals.

En el següent enllaç podeu trobar el cercador de resolucions, dictàmens i informes, a més a més, un document d'ajuda pel cercador: 

Resolucions, dictàmens i informes