En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre laqüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislacióelectoral general.

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de GovernLocal, en el municipi de la Riba no s'ha efectuat cap delegació. 

  • Periodicitat
    • Estableix que la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació és bimensual.
    • Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions ordinàries del ple se celebraran els dimarts a les 19:00 hores, sense perjudici, que per motius excepcionals i que la majoria dels regidors excusin la seva assistència per motius justificats a l’Alcalde, es faculti a aquest per proposar un altre dia de la setmana prèvia consulta i consens a tots els regidors del Ple.

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Fort i Romeu

Josep Fort i Romeu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Guillem Banús i Masdéu

Guillem Banús i Masdéu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Montserrat Thomas i Torrell

Montserrat Thomas i Torrell

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Paula Álvarez Martínez

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Soraya Gonzàlez i Grau

Soraya Gonzàlez i Grau

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Anna Ortega Asensio

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Òscar Plantada i VIdal

Òscar Plantada i VIdal

Tots per la Riba

Veure fitxa
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Fort i Romeu

Josep Fort i Romeu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Guillem Banús i Masdéu

Guillem Banús i Masdéu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Montserrat Thomas i Torrell

Montserrat Thomas i Torrell

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Paula Álvarez Martínez

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Soraya Gonzàlez i Grau

Soraya Gonzàlez i Grau

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Anna Ortega Asensio

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Òscar Plantada i VIdal

Òscar Plantada i VIdal

Tots per la Riba

Veure fitxa
Funcions:
A la Comissió especial de comptes correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Fort i Romeu

Josep Fort i Romeu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Guillem Banús i Masdéu

Guillem Banús i Masdéu

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Paula Álvarez Martínez

Tots per la Riba

Veure fitxa
Logo Tots per la Riba

Anna Ortega Asensio

Tots per la Riba

Veure fitxa
Foto Òscar Plantada i VIdal

Òscar Plantada i VIdal

Tots per la Riba

Veure fitxa
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Logo Tots per la Riba

Anna Ortega Asensio

Tots per la Riba

Veure fitxa
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Logo Tots per la Riba

Paula Álvarez Martínez

Tots per la Riba

Veure fitxa
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Òscar Plantada i VIdal

Òscar Plantada i VIdal

Tots per la Riba

Veure fitxa