Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Es recull la publicació de totes les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i en les quals l’ens sigui part processal.

Durant els anys 2018 i 2020 no hi ha hagut actuacions en relació amb resolucions judicials de rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014. Les resolucions judicials fins al 2016 han estat les següents:

 

Data Òrgan Jurisdicció Núm. de Sentència Acte recorregut Resultat i efectes Sentència
25/06/2019 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Contenciosa administrativa 593/2019 Interposat contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, de 24 de març de 2016, mitjançant el qual va aprovar defintivament l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i les condicions d’exercici de la seva activitat Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
02/05/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 74/2019 Interposat per Doble Columna, SL mitjançant la qual va desestimar el recurs interposat contra els decrets d’Alcaldia 689/2017, de 19 d’octubre; 753/2017, de 14 de novembre; i 827/2017, d’11 desembre; dictats per recuperar la possessió pública de la part de domini públic pertorbat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
20/03/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 45/2019 Interposat contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra aquest Ajuntament. Parcialment favorable a les pretensions municipals Sentència
05/03/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 81/2019 Interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis soferts per una caiguda patida a la rampa d’accés a la platja dels Hortets. Favorable a les pretensions municipals Sentència
21/02/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 38/2019 Interposat contra la resolució presumpta, dictada per silenci administratiu negatiu, del recurs de reposició presentat contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 23 de maig de 2014. Favorable a les pretensions municipals Sentència
03/08/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 171/2017 Interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat per l’execució d’una sèrie de mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
27/06/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 128/2017 Interposat contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament mitjançant el qual es van aprovar els reconeixements extrajudicials de crèdit 1/2016 i 2/2016. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
22/05/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 98/2017 Interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la caiguda patida al Parc de Garbí, en un clot existent a la zona enjardinada annexa al parc. Parcialment favorable a les pretensions municipals Sentència
17/02/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 29/2017 Interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de desestimació de les al·legacions presentades contra la imposició de multa coercitiva i de requeriment d’execució de mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
25/04/2016 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 110/2016 Interposat contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament mitjançant el qual va declarar el municipi de La Ràpita com a territori català lliure. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència