Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Es recull la publicació de totes les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i en les quals l’ens sigui part processal.

Durant els anys 2018 i 2020 no hi ha hagut actuacions en relació amb resolucions judicials de rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014. Les resolucions judicials fins al 2016 han estat les següents:

 

Data Òrgan Jurisdicció Núm. de Sentència Acte recorregut Resultat i efectes Sentència
15/11/2022

Jutjat Primera Instància i Instrucció 4 Amposta

Penal
122/2022
Interposat per l'Ajuntament per un presumpte delicte de danys. Favorable a les pretensions municipals Sentència
27/10/2022
Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona
Contenciosa administrativa
220/2022
Interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 8 de juliol de 2021, mitjançant el qual va desestimar les al·legacions presentades contra l'acord d'incoació d'expedient de protecció de la legalitat urbanística per les obres realitzades a l’avinguda del Codonyol 122, 3, 10a. Favorable a les pretensions municipals Sentència
25/06/2022
Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona
Contenciosa administrativa
135/2022
Interposat contra la inadmissió de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts relativa a una liquidació per l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Favorable a les pretensions municipals Sentència
08/06/2022
Jutjat Social 1 de Tortosa
Social
179/2022
Interposat per una treballadora contra la indemnització per finalització contractual. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
29/04/2022
Jutjat Social 1 de Tortosa
Social
140/2022
Interposat per una treballadora contra l'extinció de la relació laboral per no superar el procés selectiu i contra la indemnització per finalització contractual. Parcialment desfavorable a les pretensions municipals Sentència
21/10/2021
Jutjat Social 1 de Tortosa
Social
221/2021
Interposat per una treballadora contra l'extinció de la relació laboral per no superar el procés selectiu i contra la indemnització per finalització contractual. Parcialment desfavorable a les pretensions municipals Sentència
19/07/2021
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Contenciosa administrativa
3459/2021
Interposat contra l'acord per la Junta de Govern Local en sessió de 2 de desembre de 2015 mitjançant el qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat en sessió de 19 de novembre de 2014, en el qual es va denegar la tramitació d’un pla especial urbanístic per implantar un punt de subministrament de combustible associat a una superfície comercial existent al carrer de Sant Isidre, 228. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
25/06/2019 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Contenciosa administrativa 593/2019 Interposat contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, de 24 de març de 2016, mitjançant el qual va aprovar defintivament l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i les condicions d’exercici de la seva activitat Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
02/05/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 74/2019 Interposat per Doble Columna, SL mitjançant la qual va desestimar el recurs interposat contra els decrets d’Alcaldia 689/2017, de 19 d’octubre; 753/2017, de 14 de novembre; i 827/2017, d’11 desembre; dictats per recuperar la possessió pública de la part de domini públic pertorbat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
20/03/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 45/2019 Interposat contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra aquest Ajuntament. Parcialment favorable a les pretensions municipals Sentència
05/03/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 81/2019 Interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis soferts per una caiguda patida a la rampa d’accés a la platja dels Hortets. Favorable a les pretensions municipals Sentència
21/02/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 38/2019 Interposat contra la resolució presumpta, dictada per silenci administratiu negatiu, del recurs de reposició presentat contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 23 de maig de 2014. Favorable a les pretensions municipals Sentència
03/08/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 171/2017 Interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat per l’execució d’una sèrie de mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
27/06/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 128/2017 Interposat contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament mitjançant el qual es van aprovar els reconeixements extrajudicials de crèdit 1/2016 i 2/2016. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència
22/05/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 98/2017 Interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la caiguda patida al Parc de Garbí, en un clot existent a la zona enjardinada annexa al parc. Parcialment favorable a les pretensions municipals Sentència
17/02/2017 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa 29/2017 Interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de desestimació de les al·legacions presentades contra la imposició de multa coercitiva i de requeriment d’execució de mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat. Favorable a les pretensions municipals Sentència
25/04/2016 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 110/2016 Interposat contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament mitjançant el qual va declarar el municipi de La Ràpita com a territori català lliure. Desfavorable a les pretensions municipals Sentència