Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

UAS-POBLA (9 càrrecs)

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

ALCALDE

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

REGIDORA. Àrea d'Esports, Joventut i Hisenda, regidora i primer tinent d'alcalde.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

GUSTAVO DONOSO I TRENADO

REGIDOR. Àrea de Serveis Municipals, Recursos Humans, Protecció Civil i Medi Ambient, regidor i segon tinent alcalde.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

TANIA CARRETERO I ERNESTO

REGIDORA. Àrea de Dinamització laboral, Empresa i Formació regidora i tercer tinent alcalde.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SERGI MORENO I AYMAMI

REGIDOR. Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Transparència i Butlletí Municipal.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

BARBARA FRANCESCH I BATISTA

REGIDORA. Àrea d'Acció Social, Gent Gran i Polítiques d'Igualtat, regidora.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MIREIA MORALES I QUERALT

REGIDORA. Àrea d'Educació i Salut, regidora.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARTI MIRAVETE I PUYO

REGIDOR. Àrea de Obres, Vies Públiques, Parcs i Jardins, Agricultura i Gestió de Residus.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

LLORENÇ SERRAHIMA I ESCODA

REGIDOR. Àrea de Festes.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

PSC - CP (1 càrrec)

IBÀN FERRÉ PAMIES

REGIDOR

Veure fitxa 

No adscrits / independents (1 càrrec)

MARGA BORRÀS BARGALLÓ

REGIDORA

Veure fitxa 

Càrrecs Eventuals (1 càrrec)

Alberto Medrano Sanchez

Assessor cultura, comunicació i tecnologia.

Veure fitxa 

PERSONAL EVENTUAL I DE CONFIANÇA.

En compliment de l’article 10 del Decret 241/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic per a general coneixement el nomenament del Sr. Alberto Medrano Sánchez, amb DNI ***2259** com a personal eventual, amb efectes a partir del 21 de juny de 2019, per a donar suport als regidors en funcions d’assessorament especial en matèria de joventut i dinamització de les àrees de Cultura i Festes. El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia, i cessarà automàticament quan cessi l’alcalde o acabi el seu mandat. El lloc de treball ocupat pel Sr. Alberto Medrano Sánchez, és a jornada completa, amb la flexibilitat horària necessària per a desenvolupar les seves funcions, i li correspon una retribució anual de quaranta mil noranta-cinc euros (40.095 €).

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20190723&anyp=2019&num=06525&v=i